ข่าวประชาสัมพันธ์

 ..
   
          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมศุลกากร
  ในสินค้าอาหารพิกัดรหัสสถิติศุลกากร 18, 21 และ 22 และในเดือนพฤษภาคม 2558 จะเชื่อมโยงเพิ่มเติมสินค้าผัก
  ผลไม้นำเข้าบางชนิด รวมทั้งมีแผนตรวจสินค้าร่วมผ่านระบบ National Single Window นั้น
  จึงขอเชิญผู้ประกอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารเข้าฟังการประชุมชี้แจงในวันที่ 18 มีนาคม 2558
   
  เอกสารประกอบการอบรม  
          การรับแจ้งรายการผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้า
          การตรวจสินค้าร่วมระหว่าง อย. กับกรมศุลกากรผ่านระบบ NSW
  ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ LPI ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  
   
  แผนที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) นนทบุรี
   
    ติดต่อสอบถาม
                สำนักด่านอาหารและยา  โทรศัพท์ : 0 2590 7358 
                หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" สำนักอาหาร