ข่าวประชาสัมพันธ์

 ..
   
  รายละเอียด
    คำชี้แจงความเป็นมาของร่างประกาศฯ
    (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ... พ.ศ. .... เรื่อง อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ (ฉบับที่ 2)
   
    แบบฟอร์มสำหรับการแสดงความคิดเห็น
        แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น                     
   
 
แบบฟอร์มสำหรับการแสดงความคิดเห็น
โปรดส่งความคิดเห็นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยวิธีการ ดังนี้
  1. ทางไปรษณีย์ที่
                 กลุ่มกำหนดมาตรฐาน สำนักอาหาร
                 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข
                 ถ. ติวานนท์ ต. ตลาดขวัญ  อ เมือง จ. นนทบุรี 11000
   
  2. ทางโทรสาร
                 กลุ่มกำหนดมาตรฐาน โทรสาร 0 2591 8476
   
  3. E-mail 
                 p2food@fda.moph.go.th 
   
  4. ติดต่อสอบถาม
                กลุ่มกำหนดมาตรฐาน สำนักอาหาร ห้อง 324 อาคาร 3 ชั้น 3
                ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
                โทรศัพท์ : 0 2590 7178          โทรสาร : 0 2591 8476         
  สามารถ Download เอกสารได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  http://www.fda.moph.go.th/Pages/HomeP_D1.aspx
  หรือ หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (http://www.fda.moph.go.th)