กลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ คือกลไกการแบ่งปันและเผย
แพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยทางชีวภาพซึ่งจัดทำขึ้นภายใต้พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อเป็นการช่วยเหลือประเทศภาคีในการดำเนินงานและเอื้ออำนวยการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs)

1. นิยาม

    สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (Living Modified Oganisms: LMOs)

     ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety)

      เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ (Modern Biotechnology)

     การประเมินความเสี่ยง (risk assessment)

     สารก่อภูมิแพ้ (allergens)

2. พิธีสารคาร์ตาเฮนนาวาสด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ

      ความเป็นมา

      วัตถุประสงค์

      ขอบเขต

      สาระสำคัญ

      หน่วยงานประสานงานกลาง

3. กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ

      กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

      ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ

4. ข้อตกลงและความตกลงระหว่างประเทศ

      โครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (CODEX)

      องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (CECD)

      องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE)

      อนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ (IPPC)

      ความตกลงว่าด้วยการใช้บังคับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS Agreement)

5. องค์ความรู้

      เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการดัดแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตและความปลอดภัยทางชีวภาพ

      พืชจีเอ็ม : มุมมองกระแสโลก

      คู่มือการแสดงฉลากอาหารที่ได้จากเทคนิคการดัดแปลงพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม

      คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับการแสดงฉลากอาหารที่ได้จากเทคนิคการดัดแปลงพันธุกรรมหรือ
          พันธุวิศวกรรม

 

กองอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา