วิธีการตรวจสอบหลักฐานการอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์

              เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ยื่นคำขอตั้งแต่การยื่นคำขอไปจนถึงหลักฐานการอนุญาตจะอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด โดยหลักฐานการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาออกให้นี้ จะไม่ปรากฏภาพลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่เอกสาร แต่ใช้การลงลายมือชื่อดิจิทัล ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 รายละเอียดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การออกหลักฐานการอนุญาตด้านอาหาร แบบอิเล็กทรอนิกส

     

                      สามารถตรวจสอบข้อมูลในสิ่งพิมพ์ที่จัดพิมพ์จากต้นฉบับหลักฐานการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยการแสกนเครื่องหมาย QR Code
                      หากมีข้อมูลตรงกันถือเป็นหลักฐานที่ถูกต้องตามกฎหมายและออกจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจริง ที่ปรากฎบนหลักฐานการอนุญาต