ติดต่อสอบถาม/ แจ้งปัญหาการใช้งาน การยื่นคำขอผ่านระบบ

             :   กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

                             88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

   

    กรณีพบปัญหาการใช้งานทั่วไป

                   :   Tel. 0 2590 7011 , 0 2590 7187

                   :   Tel. 09 4696 1627

                   :   E-Mail : pre_fda@fda.moph.go.th

                   :   Line ID : food.e-sub

                                 

   

    กรณียื่นผลิตภัณฑ์ - สถานที่ ผ่านระบบ e-Submission

                   :   http://food.fda.moph.go.th/contact.php

   

    กรณียื่นโฆษณาอาหาร ผ่านระบบ e-Submission

                   :   Tel. 0 2590 7356

                   :   E-Mail : pre.advertfood@fda.moph.go.th

   

    กรณีขอหนังสือรับรอง Certificate ผ่านระบบ e-Submission

                   :   Tel. 0 2590 7177

                   :   E-Mail : komson@fda.moph.go.th