คู่มือการใช้งานระบบ (ใช้กับทุกประเภทคำขอ)

รายการ Download
PDF VIDEO
1.

คู่มือสร้างบัญชีผู้ใช้งาน Open ID เพื่อเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2.

คู่มือออกใบสั่งชำระในระบบ e-Submission

 
3. คู่มือการค้นหาสารและการเพิ่มสาร สำหรับการยื่นคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร ผ่านระบบ e-submission  
4.

คู่มือการตั้งชื่ออาหาร

 
5. (ร่างหลักเกณฑ์เพื่อปรับปรุงระบบ) หลักเกณฑ์การพิจารณาเลือกกรรมวิธีการผลิตอาหารในระบบ e-Submission  
6. คู่มือการตั้งค่าโปรแกรม Mozilla Firefox