คู่มือการการยื่นคำขอในระบบ e-Submission (แยกตามประเภทคำขอ)

รายการ Download
PDF VIDEO

1. งานพิจารณาอนุญาตสถานที่ (ยังไม่เปิดให้บริการ)

2. งานพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์
  2.1 การยื่นคำขอจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร คำขอใหม่ (สบ.7) และคำขอแก้ไข (สบ.8) สำหรับอาหารประเภทอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก อาหารควบคุมเฉพาะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รอยัลเยลลี่และผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี่ นมโค นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ์ของนม ไอศกรีม เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารวัตถุประสงค์พิเศษ กาแฟผสม กาแฟสำเร็จรูป และเครื่องดื่มเกลือแร่ (เปิดบริการตั้งแต่ 1 ก.ค.59 เป็นต้นมา พร้อมกันทั่วประเทศ)
  2.2 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (เปิดบริการตั้งแต่ 10 ส.ค.59 เป็นต้นมา เฉพาะคำขอที่ยื่นกับ อย.)  
  2.3 ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก (เปิดบริการตั้งแต่ 7 ส.ค.60 เป็นต้นมา) อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
2.4 ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก (เปิดบริการตั้งแต่ 7 ส.ค.60 เป็นต้นมา) อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
2.5 ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก (เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล) (เปิดบริการตั้งแต่ 7 ส.ค.60 เป็นต้นมา) อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
2.6 ผลิตภัณฑ์นมดัดแปลงสำหรับทารก, นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก, อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก (เปิดบริการตั้งแต่ 7 ส.ค.60 เป็นต้นมา) อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
2.7 ผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร (เปิดบริการตั้งแต่ 7 ส.ค.60 เป็นต้นมา เฉพาะคำขอที่ยื่นกับ อย.) อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
2.8 ผลิตภัณฑ์ ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร (กรณีวัตถุที่ใช้รักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร) (เปิดบริการตั้งแต่ 7 ส.ค.60 เป็นต้นมา) อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
  2.9. ผลิตภัณฑ์อาหารประเภท นมโค, นมปรุงแต่ง, นมเปรี้ยว, ผลิตภัณฑ์ของนม, ไอศกรีม, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท กาแฟผสม กาแฟสำเร็จรูป และเครื่องดื่มเกลือแร่ (เปิดบริการตั้งแต่ 7 ส.ค.60 เป็นต้นมา เฉพาะคำขอที่ยื่นกับ อย.) อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
3. การยื่นคำขออนุญาตโฆษณาอาหาร (เปิดบริการตั้งแต่ 7 ส.ค.60 เป็นต้นมา เฉพาะคำขอที่ยื่นกับ อย.)
  3.1 คู่มือการเข้าสู่ระบบยื่นเอกสารและชำระเงินค่าคำขอ
(กรณีผลิตภัณฑ์ไม่เกิน 5 รายการต่อ 1 คำขอ)
 
  3.2 คู่มือการเข้าสู่ระบบยื่นเอกสารและชำระเงินค่าคำขอ
(กรณีผลิตภัณฑ์มากกว่า 5 รายการต่อ 1 คำขอ)
 
4. การยื่นขออนุมัติ (เปิดบริการตั้งแต่ 7 ส.ค.60 เป็นต้นมา)
  4.1 ขอให้พิจารณาคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ (เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล) อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
  4.2 ขอให้พิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและการใช้วัตถุเจือปนอาหาร อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
5. การขอหนังสือรับรองเพื่อการส่งออก (เปิดบริการตั้งแต่ 7 ส.ค.60 เป็นต้นมา) อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
6. งานขอประเมินความปลอดภัย (ยังม่เปิดให้บริการ) อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล