คู่มือการการยื่นคำขอในระบบ e-Submission (แยกตามประเภทคำขอ)

รายการ Download
PDF VIDEO

1. งานพิจารณาอนุญาตสถานที่ (ยังไม่เปิดให้บริการ)

2. งานพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์
  2.1 การยื่นคำขอจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร คำขอใหม่ (สบ.7) และคำขอแก้ไข (สบ.8) สำหรับอาหารประเภทอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก อาหารควบคุมเฉพาะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รอยัลเยลลี่และผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี่ นมโค นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ์ของนม ไอศกรีม เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารวัตถุประสงค์พิเศษ กาแฟผสม กาแฟสำเร็จรูป และเครื่องดื่มเกลือแร่ ( Update 3 กุมภาพันธ์ 2563)
  2.2 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (เปิดบริการตั้งแต่ 10 ส.ค.59 เป็นต้นมา เฉพาะคำขอที่ยื่นกับ อย.)  
  2.3 ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก (เปิดบริการตั้งแต่ 7 ส.ค.60 เป็นต้นมา) อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
2.4 ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก (เปิดบริการตั้งแต่ 7 ส.ค.60 เป็นต้นมา) อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
2.5 ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก (เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล) (เปิดบริการตั้งแต่ 7 ส.ค.60 เป็นต้นมา) อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
2.6 ผลิตภัณฑ์นมดัดแปลงสำหรับทารก, นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก, อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก (เปิดบริการตั้งแต่ 7 ส.ค.60 เป็นต้นมา) อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
2.7 ผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร (เปิดบริการตั้งแต่ 7 ส.ค.60 เป็นต้นมา เฉพาะคำขอที่ยื่นกับ อย.) อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
2.8 ผลิตภัณฑ์ ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร (กรณีวัตถุที่ใช้รักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร) (เปิดบริการตั้งแต่ 7 ส.ค.60 เป็นต้นมา) อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
  2.9. ผลิตภัณฑ์อาหารประเภท นมโค, นมปรุงแต่ง, นมเปรี้ยว, ผลิตภัณฑ์ของนม, ไอศกรีม, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท กาแฟผสม กาแฟสำเร็จรูป และเครื่องดื่มเกลือแร่ (เปิดบริการตั้งแต่ 7 ส.ค.60 เป็นต้นมา เฉพาะคำขอที่ยื่นกับ อย.)  ( Update 4 มกราคม 2564)  
  2.10 การยื่นหนังสือชี้แจงการขอเพิ่มฉลากอาหารที่ผลิตเพื่อส่งออกจำหน่ายนอกราชอาณาจักร (เปิดบริการตั้งแต่ 28 ต.ค. 62 เป็นต้นมา พร้อมกันทั่วประเทศ)  
  2.11 การยื่นคำขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร(แบบสบ.5) ที่กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 1 วันทำการ  
  2.12 การยื่นใบรับรองสถานที่ผลิตต่างประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภท ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  
3. การยื่นคำขออนุญาตโฆษณาอาหาร (เปิดบริการตั้งแต่ 7 ส.ค.60 เป็นต้นมา เฉพาะคำขอที่ยื่นกับ อย.)
  3.1 คู่มือการเข้าสู่ระบบยื่นเอกสารและชำระเงินค่าคำขอ
(กรณีผลิตภัณฑ์ไม่เกิน 5 รายการต่อ 1 คำขอ)
 
  3.2 คู่มือการเข้าสู่ระบบยื่นเอกสารและชำระเงินค่าคำขอ
(กรณีผลิตภัณฑ์มากกว่า 5 รายการต่อ 1 คำขอ)
 
4. การยื่นขออนุมัติ (เปิดบริการตั้งแต่ 7 ส.ค.60 เป็นต้นมา)
  4.1 ขอให้พิจารณาคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ (เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล) อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
  4.2 ขอให้พิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและการใช้วัตถุเจือปนอาหาร อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
5. การขอหนังสือรับรองเพื่อการส่งออก (เปิดบริการตั้งแต่ 7 ส.ค.60 เป็นต้นมา)  
6. งานขอประเมินความปลอดภัย (ยังไม่เปิดให้บริการ) อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล