Please wait...

Logout

คำนวณปริมาณการใช้งานวัตถุเจือปนอาหาร

# ประเภทหน้าที่ ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร ปริมาณสูงสุดที่ใช้ได้ (กรัม) ปริมาณที่ต้องการใช้ (กรัม) เงื่อนไข
*การใช้วัตถุเจือปนอาหารที่มีการกำหนดปริมาณสูงสุดที่อนุญาตเป็นตัวเลขในกลุ่มหน้าที่เดียวกันรวมกันตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป จะต้องมีผลรวมของสัดส่วนของปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหารต่อปริมาณสูงสุดที่อนุญาตของวัตถุเจือปนอาหารแต่ละชนิดไม่เกินหนึ่ง (ยกเว้นเงื่อนไขตามบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 381) พ.ศ. 2559 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 4) ได้แก่ 20, 55, 91, 101, 113, 119, 130, 133, 174, 180, 188, 191, 195, 196, 197, 246, 259, 264, 268, 269, 270, 272, 273, 276, 284, 285, 289, 299, 302, 315, 316, 319, 320, 328, 338, 341, 345, 346, 348, 358, 364)

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมช่วยคำนวณปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร ซึ่งไม่ใช้บังคับสำหรับอาหารควบคุมเฉพาะ หรืออาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานที่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารไว้เป็นการเฉพาะแล้ว เช่น ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 83 พ.ศ. 2527 เรื่อง ช็อกโกแลต ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 156 พ.ศ. 2537 เรื่อง นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก เป็นต้น