Please wait...

Logout

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

1. เครื่องมือ "ค้นหาข้อมูล" และ "คำนวณการใช้งาน" นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นหาและคำนวณการใช้วัตถุเจือปน ตาม “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 381) พ.ศ.2559 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 4)” เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้

2. หากพบข้อผิดพลาดจากการใช้งาน หรือ ไม่สอดคล้องกับ “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 381) พ.ศ.2559 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 4)” โปรดแจ้งข้อมูล ที่ p2food@fda.moph.go.th หรือ 02-590-7178

การใช้งานเครื่องมือ

• เครื่องมือค้นหาข้อมูลวัตถุเจือปนอาหาร

สามารถค้นหาได้ 2 รูปแบบ ได้แก่

  • ค้นหาจากวัตถุเจือปนอาหาร เป็นการค้นหาตามรูปแบบ “บัญชีหมายเลข1 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 381) พ.ศ.2559 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 4)” สามารถค้นหาโดยใช้ ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร เลข INS Number (International Numbering System for Food Additives) หรือ หน้าที่ของวัตถุเจือปนอาหาร
  • ค้นหาจากหมวดอาหาร ค้นหาโดยการเลือก “หมวดอาหารหลัก” และ “หมวดอาหารย่อย” [ศึกษาหมวดอาหารได้จาก “บัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 381) พ.ศ.2559 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 4)”]

• เครื่องมือช่วยคำนวณปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive Calculator)

โปรแกรมนี้เป็นเว็บแอพลิเคชั่นสำหรับช่วยคำนวณปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร ซึ่งไม่ใช้บังคับสำหรับอาหารควบคุมเฉพาะ หรืออาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานที่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารไว้เป็นการเฉพาะแล้ว เช่น ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 83 พ.ศ. 2527 เรื่อง ช็อกโกแลต ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 156 พ.ศ. 2537 เรื่อง นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก เป็นต้น

สามารถศึกษาการเข้าใช้งานโดยละเอียด