Please wait...

Rated Company Form

ตารางการประเมินระบบการจัดการธุรกิจโดยรวม (System)

เกณฑ์ระดับคะแนน : 4 - ดี, 3 - ปานกลาง, 2-พอใช้, 1 - ควรปรับปรุง

ลำดับ ด้านการจัดการ Sub.No. หัวข้อประเมิน ระดับคะแนน
1 2 3 4
1 การบริหารจัดการ 1 ลักษณะของผู้บริหาร info_outline
2 อำนาจการตัดสินใจในการบริหาร info_outline
3 โครงสร้างการบริหาร info_outline
4 จริยธรรมการบริหาร-การสนองความต้องการของลูกค้า info_outline
5 จริยธรรมการบริหาร(หลักธรรมาธิบาล) info_outline
6 แผนธุรกิจ info_outline
7 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือกระบวนการใหม่ info_outline
8 ผลการดำเนินธุรกิจ info_outline
9 ดัชนีชี้วัดการบริหาร info_outline
2 การตลาดและการขาย 1 กลยุทธการดูแลลูกค้าใหม่ เก่า SWOT info_outline
2 การวางแผนการขาย เป้าหมาย และผลกำไร รวมถึงการติดตามผลให้ได้ตามแผน info_outline
3 การบริหารลูกหนี้ info_outline
4 โครงสร้างองค์กรและกิจกรรมการขาย info_outline
5 ข้อมูลสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ info_outline
6 นโยบายด้านราคา (การแข่งขัน) info_outline
7 ช่องทางจัดจำหน่าย การคัดเลือกและประเมินผล info_outline
8 การจัดการคำร้องเรียนจากลูกค้า info_outline
9 การสร้างความพอใจแก่ลูกค้า info_outline
10 การจัดส่ง Logistics การขนส่ง การคลัง info_outline
3 การผลิต 1 ผังโครงสร้างองค์กรในหน่วยการผลิตกับบทบาทหน้าที่ในหน่วยการผลิต info_outline
2 การวางแผนการผลิต และควบคุมการผลิต info_outline
3 ระบบการสั่งงาน info_outline
4 การตรวจสอบ QC(การควบคุมของเสีย) info_outline
5 การควบคุมต้นทุนและการวิเคราะห์ต้นทุน info_outline
6 คู่มือขั้นตอนการทำงาน info_outline
7 ระบบการซ่อมบำรุง info_outline
8 การออกแบบวิศวกรรมคุณค่า info_outline
4 บัญชีและการเงิน 1 ระบบบัญชีการเงินและการจัดทำงบการเงิน info_outline
2 การนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการภายใน info_outline
3 "การควบคุมกำไร ความสามารถในการทำกำไร การเพิ่มผลิตภาพ(productivity) การใช้ ""จุดคุ้มทุน"" (Break Even Point: BEP)" info_outline
4 การจัดการทางการเงิน การใช้ทุนและสินทรัพย์ info_outline
5 การจัดการเงินทุน อัตราการหมุนเวียน info_outline
6 การวางแผนทางการเงิน info_outline
7 แผนการลงทุน info_outline
8 ความสามารถในการชำระหนี้ info_outline
9 ระบบ Security info_outline
5 การจัดซื้อ การจัดหา 1 อำนาจในการจัดซื้อ info_outline
2 ขั้นตอนการจัดซื้อ info_outline
3 การติดตามการส่งมอบ ความก้าวหน้าของงานและคุณภาพ info_outline
4 ระบบ Logistics การขนส่งและการขนย้ายสินค้า info_outline
5 การควบคุมงานสั่งทำภายนอก info_outline
6 บุคลากร 1 การสร้างความพอใจแก่พนักงาน info_outline
2 การสื่อสาร info_outline
3 ระบบการจ่ายเงินเดือน ระดับขั้นการเลื่อนตำแหน่งงานและ การประเมินผลการทำงาน info_outline
4 การฝึกอบรม OJT การสร้างทักษะพนักงาน info_outline
5 สวัสดิการและความปลอดภัย info_outline
6 สภาพแวดล้อมในการทำงาน info_outline
7 นวัตกรรม และระบบสารสนเทศ 1 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม info_outline
2 การลงทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม info_outline
3 ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจและบัญชี info_outline
4 การใช้ Software ช่วยในการบริหารจัดการองค์กร info_outline
8 การจัดการชุมชน และสิ่งแวดล้อม 1 นโยบายในการจัดการเกี่ยวกับด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม info_outline
2 การดำเนินการกิจกรรม CSR info_outline
3 การดำเนินงานกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม info_outline
4 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม info_outline

การประเมินผลประกอบการ (Performance) โดยการเปรียบเทียบปีล่าสุดกับปีที่ผ่านมา

วิธีการประเมิน 1. เก็บรวบรวมข้อมูลผลประกอบการทั้ง 5 ด้าน เพื่อประเมินระดับคะแนน 2. ใส่ระดับคะแนนลงไปในช่องคะแนนทั้ง 5 หัวข้อ

ลำดับ หัวข้อผลประกอบการ เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน
1 2 3 4
2.1 ด้านการตลาด อัตราการเติบโตยอดขาย (%) ลดลงมากกว่า 30% ลดลงระหว่าง 15 - 30% ลดลงระหว่าง 0 - 15% ยอดขายเพิ่มขึ้น
2.2 ด้านการผลิตและบริการ อัตราการส่งมอบ ทันเวลาระหว่าง 50 - 70% ทันเวลาระหว่าง 70 - 80% ทันเวลาระหว่าง 80 - 90% ทันเวลาระหว่าง 90 - 100%
อัตราของเสีย มากกว่า 20% ระหว่าง 10 - 20% ระหว่าง 5 - 10% ระหว่าง 0 - 5%
อัตราต้นทุนการผลิตเทียบกับยอดขาย ต้นทุนเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% ต้นทุนเพิ่มขึ้นระหว่าง 5 - 10% ต้นทุนเพิ่มขึ้นระหว่าง 0 - 5% ต้นทุนลดลง
2.3 ด้านการเงิน อัตรากำไรสุทธิ ขาดทุนมากกว่า 20% ขาดทุนระหว่าง 10 - 20% ขาดทุนระหว่าง 0 - 10% มีกำไร 0 - 30%
2.4 ด้านพนักงาน อัตราหมุนเวียนของพนักงาน อัตราสูงกว่า 30% อัตราระหว่าง 15 - 30% อัตราระหว่าง 5 - 15% อัตราระหว่าง 0 - 5%
2.5 ด้านการดำเนินงานทางสังคม จำนวนข้อร้องเรียน (ครั้งต่อปี) ข้อร้องเรียนมากกว่า 5 ครั้ง ข้อร้องเรียน 3-5 ครั้ง ข้อร้องเรียน 1-2 ครั้ง ไม่มีข้อร้องเรียน