การขออนุญาตโฆษณาอาหาร

   
1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2551
2. ระเบียบการและเอกสารที่ใช้ในการยื่นคำขออนุญาตโฆษณาอาหาร
3. ขั้นตอนการขออนุญาตโฆษณาอาหาร
4. แบบฟอร์มคำขออนุญาตโฆษณาอาหาร
            : โปรดพิมพ์หน้า 1 (ไว้ด้านหน้า) และ หน้า 2 (ไว้ด้านหลัง) ของแผ่น
            : การ Download แบบฟอร์มต่างๆ เป็น .DOC ไปใช้ จะต้องจัดพิมพ์ให้มีรูปแบบเช่นเดียวกับแบบฟอร์มใน .PDF
 
Download to >>    .DOC    .PDF
5. แบบมอบอำนาจเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณา      
            : โปรดพิมพ์หน้า 1 (ไว้ด้านหน้า) และ หน้า 2 (ไว้ด้านหลัง) ของแผ่น
            : การ Download แบบฟอร์มต่างๆ เป็น .DOC ไปใช้ จะต้องจัดพิมพ์ให้มีรูปแบบเช่นเดียวกับแบบฟอร์มใน .PDF
            5. 1 นิติบุคคลแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณา
 
Download to >>    .DOC    .PDF
            5.2 นิติบุคคลแต่งตั้งผู้ยื่นคำขอโฆษณา
 
Download to >>    .DOC    .PDF
            5.3 บุคคลแต่งตั้งผู้ดำเนินการแทน
 
Download to >>    .DOC    .PDF
6. คู่มือการขออนุญาตโฆษณาอาหาร
7. แผ่นพับการขออนุญาตโฆษณาอาหาร