การขอหนังสือรับรอง Certificate of free sale

   
การขอหนังสือรับรองการอนุญาตการผลิตและนำเข้าอาหาร
   
1. แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการอนุญาตสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์อาหาร
 
   
2. แบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรองการอนุญาตการผลิตและการนำเข้าอาหาร
 
Download to >>    .DOC    .PDF
3. ระเบียบการและเอกสารในการยื่นขอหนังสือรับรอง