กรุณาอ่าน ...Posted By: Admin

 
      i. ท่านต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของท่านก่อนตอบคำถาม ได้แก่
                    1. วัตถุประสงค์การใช้ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการบริโภค
                    2. ลักษณะอาหาร
                    3. สูตรส่วนประกอบ
                    4. ภาชนะบรรจุที่ใช้
       ii. เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาตอบคำถามตามความเป็นจริง เพื่อที่ท่านจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยเฉพาะข้อแนะนำ
            ในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขออนุญาตอาหาร หากตรวจพบภายหลังว่าข้อมูลไม่ตรงกับที่ตอบ
            คำถามอาจทำให้เกิดความล่าช้าในแก้ไขเอกสารประกอบการอนุญาตได้”
      iii. หมายเหตุ : ผลของการจัดประเภทโดยโปรแกรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา
            ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบ หากผลิตภัณฑ์มีลักษณะหรือเงื่อนไขอื่นที่ ไม่ได้นำมาตั้งเป็นคำถามไว้
            ซึ่งไม่สอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่องนั้นๆ ดังนั้น เมื่อได้คำตอบสุดท้ายกรุณาตรวจสอบ
            ความสอดคล้องด้วย