ผลิตหรือนำเข้าอาหารเพื่อจำหน่าย ต้องทำอย่างไร

 •    
           พรบ.อาหาร พ.ศ. 2522 กำหนดให้ต้องมีการขออนุญาต อาหารก่อนผลิต
  หรือนำเข้าอาหารเพื่อจำหน่ายเพื่อประเมิน ความสามารถของผู้ประกอบการที่ต้อง
  การผลิตหรือนำเข้า เพื่อจำหน่าย ว่าสามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และ
  เงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ก่อนที่จะมีการผลิต อาหาร เพื่อให้เกิดความ
  มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตหรือ นำเข้าเพื่อจำหน่ายต่อผู้บริโภคนั้นมีคุณภาพ
  และความปลอดภัย
             ซึ่งระดับความเข้มงวดในการกำกับดูแลนั้นจะขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงของประภท อาหารที่ผลิต และ
  ขนาดของสถานที่ผลิต โดยแบ่งการยื่นขออนุญาตออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ
                        1. สถานที่ผลิตอาหาร หรือสถานที่นำเข้าอาหาร 
                        2. ผลิตภัณฑ์อาหาร 
             ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตทั้ง 2 ขั้นตอนแล้วจะได้รับ เลขสารบบอาหาร ซึ่งเป็น เลขประจำตัว
  ผลิตภัณฑ์อาหาร จะเป็นเลข 13 หลัก แสดงอยู่ภายในกรอบเครื่องหมาย อย. กนำมาใช้แทนตัวอักษรและ
  ตัวเลขซึ่งอยู่ในกรอบเครื่องหมาย อย. ตัวอย่างเช่น
   
   

โฆษณาอาหาร ต้องทำอย่างไร

   
           ตาม มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ได้กำหนด  
ให้ผู้ประสงค์จะโฆษณา คุณประโยชน์ คุณภาพ หรือ สรรพคุณของอาหารทาง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทางฉายภาพ ภาพยนต์ หรือทางหนังสือพิมพ์
หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ หรือ ด้วยวิธีการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในทางการค้าต้องนำเสียง
ภาพ ภาพยนต์ หรือข้อความที่จะโฆษณาดังกล่าวนั้นให้ผู้อนุญาตตรวจพิจารณา
ก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะโฆษณาได้