ผลิตหรือนำเข้าอาหารเพื่อจำหน่าย ต้องทำอย่างไรPosted By: Admin,

 •    
           พรบ.อาหาร พ.ศ. 2522 กำหนดให้ต้องมีการขออนุญาต อาหารก่อนผลิต
  หรือนำเข้าอาหารเพื่อจำหน่ายเพื่อประเมิน ความสามารถของผู้ประกอบการที่ต้อง
  การผลิตหรือนำเข้า เพื่อจำหน่าย ว่าสามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และ
  เงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ก่อนที่จะมีการผลิต อาหาร เพื่อให้เกิดความ
  มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตหรือ นำเข้าเพื่อจำหน่ายต่อผู้บริโภคนั้นมีคุณภาพ
  และความปลอดภัย
             ซึ่งระดับความเข้มงวดในการกำกับดูแลนั้นจะขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงของประภท อาหารที่ผลิต และ
  ขนาดของสถานที่ผลิต โดยแบ่งการยื่นขออนุญาตออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ
                        1. สถานที่ผลิตอาหาร หรือสถานที่นำเข้าอาหาร 
                        2. ผลิตภัณฑ์อาหาร 
             ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตทั้ง 2 ขั้นตอนแล้วจะได้รับ เลขสารบบอาหาร ซึ่งเป็น เลขประจำตัว
  ผลิตภัณฑ์อาหาร จะเป็นเลข 13 หลัก แสดงอยู่ภายในกรอบเครื่องหมาย อย. กนำมาใช้แทนตัวอักษรและ
  ตัวเลขซึ่งอยู่ในกรอบเครื่องหมาย อย. ตัวอย่างเช่น
   
   

โฆษณาอาหาร ต้องทำอย่างไรPosted By: Admin

   
           ตาม มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ได้กำหนด  
ให้ผู้ประสงค์จะโฆษณา คุณประโยชน์ คุณภาพ หรือ สรรพคุณของอาหารทาง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทางฉายภาพ ภาพยนต์ หรือทางหนังสือพิมพ์
หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ หรือ ด้วยวิธีการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในทางการค้าต้องนำเสียง
ภาพ ภาพยนต์ หรือข้อความที่จะโฆษณาดังกล่าวนั้นให้ผู้อนุญาตตรวจพิจารณา
ก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะโฆษณาได้