•  ท่านมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมัดประเภทอาหารมากน้อยเพียงใด
            หมายเหตุ : ระดับ 5 =  มากที่สุด    4 =  มาก   3 =  ปานกลาง   2 =  น้อย   1 =  น้อยที่สุด
     


ประเด็นวัดความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
  1. มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ

  2. เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

  3. เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน