ฝึกอบรม ...Posted By: Admin

 
      หลักสูตรพื้นฐาน
 
ชื่อหลักสูตร
ค่าลง
ทะเบียน
รายละเอียด/
กำหนดการ
วันที่อบรม
สถานที่
อบรม/แผนที่
วันที่รับ
สมัคร
เงื่อนไข
การสมัคร
1. FB-BK-0100 กฎหมายอาหารและการขออนุญาต            
2. FB-BK-0100 ความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยของอาหาร            
                 
       หลักสูตรผู้ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร (Inspector)
 
ชื่อหลักสูตร
ค่าลง
ทะเบียน
รายละเอียด/
กำหนดการ
วันที่อบรม
สถานที่
อบรม/แผนที่
วันที่รับ
สมัคร
เงื่อนไข
การสมัคร
1. FB-BK-0100 การตรวจสอบสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
    1.1 FB-IB-0101 GMP สุขลักษณะทั่วไป            
    1.2 FB-IB-0102 GMP น้ำบริโภค            
    1.3 FB-IB-0103 GMP นมพาสเจอร์ไรส์            
    1.4 FB-IB-0104 GMP เกลือ            
    1.5 FB-IB-0105 GMP สถานที่ฉายรังสี            
    1.6 FB-IB-0106 Primary GMP            
2. FB-IB-0200 แนวทางการตรวจสอบความตามมาตรฐานข้อกำหนด ISO 19011 สำหรับผู้ตรวจสอบและหัวหน้าผู้ตรวจสอบ            
        
      หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิต (Supervior)/ผู้จัดการความปลอดภัยอาหาร
 
ชื่อหลักสูตร
ค่าลง
ทะเบียน
รายละเอียด/
กำหนดการ
วันที่อบรม
สถานที่
อบรม/แผนที่
วันที่รับ
สมัคร
เงื่อนไข
การสมัคร
1. FB-IB-0301 ผู้ควบคุมการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์            
2. FB-IB-0302 ผู้ควบคุมการผลิต LACF/AF            
 
      หลักสูตรผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อ (Process Authority)
 
ชื่อหลักสูตร
ค่าลง
ทะเบียน
รายละเอียด/
กำหนดการ
วันที่อบรม
สถานที่
อบรม/แผนที่
วันที่รับ
สมัคร
เงื่อนไข
การสมัคร
1. FB-IB-0401 ผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อ LACF/AF            
 
      หลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.อาหาร
 
ชื่อหลักสูตร
ค่าลง
ทะเบียน
รายละเอียด/
กำหนดการ
วันที่อบรม
สถานที่
อบรม/แผนที่
วันที่รับ
สมัคร
เงื่อนไข
การสมัคร
1. FB-IB-0501 การสืบสวนและประมวลหลักฐาน