ชื่อ, ข้อความ, รูปภาพ บนฉลากอาหาร

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ..
       เกณฑ์การพิจารณาชื่ออาหาร, ชื่อตรา / เครื่องหมายการค้า
                - เกณฑ์การพิจารณาชื่ออาหาร
                - แนวทางแสดงชื่อและส่วนประกอบบนฉลากของนมพร้อมดื่ม
       เกณฑ์การพิจารณาข้อความและรูปภาพ บนฉลากอาหาร
                - คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 343/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์การแสดงรูปภาพส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
บนฉลากอาหาร
                - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องหลักเกณฑ์การแสดงข้อความบนฉลากอาหารเกี่ยวกับการได้รับ
การตรวจประเมินสถานที่ผลิต
       ฉลากอาหาร
                - แนวทางการแสดงฉลากอาหาร
                - คู่มือการแสดงฉลากของอาหารกลุ่ม 1 : อาหารควบคุมเฉพาะ
                - คู่มือการแสดงฉลากของอาหารกลุ่ม 2 : อาหารกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
                - คู่มือการแสดงฉลากของอาหารกลุ่ม 3 : อาหารที่ต้องมีฉลาก
                - คู่มือการแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
                - คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับการแสดงฉลากอาหารที่ได้จากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม
ตามประกาศกระทรวงฯ(ฉบับที่ 251)