สารอาหารและฉลากโภชนาการ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ..
       เกณฑ์การเติมวิตามินและสารอาหารบางชนิด
                - หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับNutrificationสำหรับอาหารที่ใช้บริโภคโดยบุคคลทั่วไป
       Thai Recommended Daily Intakes (Thai RDI)
                - บัญชีสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคประจำวันสำหรับคนไทย อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI)
                - ข้อความการกล่าวอ้างหน้าที่ของสารอาหารที่มีในบัญชี Thai RDI บนฉลากอาหาร
       ฉลากโภชนาการ
                - สรุปสาระของหลักเกณฑ์ในการกล่าวอ้างทางโภชนาการบนฉลากอาหาร
                - การแสดงกรอบข้อมูลโภชนาการแบบเต็มรูปแบบมาตรฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
                - อนุญาตให้การแสดงกรอบขอ้มูลโภชนาการแบบเต็มละเว้นแสดงข้อมูลส่วนที่ 3 ได้
                - รายชื่อและเงื่อนไขห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารอาหารประกอบการจัดทำฉลากโภชนาการ
       ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวัน {Dietary Reference Intake (DRI)}: ปริมาณวิตามินและแร่ธาตุที่แนะนำสำหรับแต่ละกลุ่ม,ช่วงอายุ