หลักเกณฑ์การขออนุญาตผลิตภัณฑ์

         คลิกหัวข้อ เพื่อดูรายละเอียด                                                          

       แนวทางการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์
       เกณฑ์การวินิจฉัยประเภทอาหาร
       แนวทางวิธีการพิจารณาคำขออนุญาตเฉพาะของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท
       เกณฑ์การพิจารณาจากมติคณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ/ คณะทำงานที่เกี่ยวกับอาหาร
       ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ/ การมอบอำนาจหน้าที่ให้กับส่วนภูมิภาค ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร