ภารกิจที่ถ่ายโอนให้หน่วยตรวจประเมินและรับรอง

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ..
ภารกิจที่โอนให้หน่วยตรวจประเมินและรับรอง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง
หลักฐานอย่างน้อย
ที่ต้องแนบประกอบคำขอ
3.1 การตรวจประเมินและออกหนังสือ
รับรองมาตรฐานระบบการผลิตตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร
- ประกาศ อย. เรื่อง การขอหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร    ยกเลิก
 
- ประกาศ อย. เรื่อง การขอหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  ยกเลิก
 

- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การขอหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ!ของกฎหมายอาหาร 

- Announcement of the Food and Drug Administration Re: Application for Certificate of Production System Standards under Regulated Criteria  

1. สำเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2) หรือ คำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1)
2. แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.2) (ถ้ามี)
3. แบบแปลนแผนผัง
4. กระบวนการผลิตอาหาร
3.2 การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร
1. สำเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2) หรือ คำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1)
2. แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.2) (ถ้ามี)
3. แบบแปลนแผนผัง
4. กระบวนการผลิตอาหาร

 

        รายชื่อหน่วยตรวจประเมินและรับรองตามขอบข่ายมาตรฐานการผลิต
ขอบข่ายมาตรฐานการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร หน่วยตรวจประเมินและรับรองที่ได้รับการขึ้น  ทะเบียนกับ อย.
1.การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่193) พ.ศ.2543 
เรื่อง วิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษา
1. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
2. บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
3. บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิพิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
4. บริษัท อินเตอร์เทค อินดัสทรี แอนด์    เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
5. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันรับรองระบบมาตรฐานไอเอสโอ
6. บริษัท เอ็ม เอส เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
7. บริษัท ยูไนเต็ด รีจีสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
8. บริษัททูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
9. สำนักรับรองคุณภาพ (สรร) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว)
 
2. การตรวจประเมินสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 220) พ.ศ.2544 เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่3)
1. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
2. บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
3. บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิพิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
4. สำนักรับรองคุณภาพ (สรร) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว)
5. บริษัท อินเตอร์เทค อินดัสทรี แอนด์ เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
6. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันรับรองระบบมาตรฐานไอเอสโอ
7. บริษัท เอ็ม เอส เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
8. บริษัท ยูไนเต็ด รีจีสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
9. บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
10. บริษัท เอสเอไอ โกลเบิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
 
3. การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ.2555 เรื่องวิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ 
ในการผลิตและ การเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primary GMP) 
1. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
2. บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
3. บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิพิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
4. สำนักรับรองคุณภาพ (สรร) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว)
5. บริษัท อินเตอร์เทค อินดัสทรี แอนด์ เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
6. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันรับรองระบบมาตรฐานไอเอสโอ
7. บริษัท เอ็ม เอส เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
8. บริษัท ยูไนเต็ด รีจีสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
9. บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
10. บริษัท เอสเอไอ โกลเบิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
 
4. การตรวจประเมินสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรม
วิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ.2549
เรื่อง วิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นม
พร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อ ด้วยความร้อน โดยวิธี พาสเจอร์ไรส์
1. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
2. บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
3. สำนักรับรองคุณภาพ (สรร) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว)
4. บริษัท อินเตอร์เทค อินดัสทรี แอนด์ เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
5. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันรับรองระบบมาตรฐานไอเอสโอ
6. บริษัท ยูไนเต็ด รีจีสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
7. บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
8. บริษัท เอสเอไอ โกลเบิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
 
5.การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและ
ชนิดที่ปรับกรด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ.2556 
เรื่อง วิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ใน การผลิตและการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุ
ที่ปิดสนิทชนิดที่มีความ เป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด
1. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
2. บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
3. บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
4. สำนักรับรองคุณภาพ (สรร) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว)
5. บริษัท อินเตอร์เทค อินดัสทรี แอนด์ เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
6. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันรับรองระบบมาตรฐานไอเอสโอ
7. บริษัท เอ็ม เอส เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
8. บริษัท ยูไนเต็ด รีจีสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
9. บริษัท เอสเอไอ โกลเบิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
 
 
          หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2560