สาระน่ารู้สำหรับเจ้าหน้าที่

เอกสารประกอบการอบรม
เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง ระบบ Licence per Invoice ผลิตภัณฑ์อาหารผ่านระบบ National Single Windows เพื่อรองรับการเข้าสู่ ASEAN Single Windows
 
ขุมทรัพย์ความรู้จาก Cop
คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ Thai National Food Committee
   
เอกสารคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่
เอกสารคู่มือกฎหมายด้านอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ (พระราชบัญญัติ พ.ศ.2522 พร้อมกฎกระทรวง และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุงปี 2560 ถึงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 387) พ.ศ.2560) มีการปรับเนื้อหาประกาศให้กับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดอยู่ในประกาศฉบับเดียวกัน) 
พระราชบัญญัติ พ.ศ.2522 พร้อมกฎกระทรวง และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุงปี 2560 ถึงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 387) พ.ศ.2560  
คู่มือการตรวจสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์ GMP นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1
คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนตำรับอาหาร (ระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ)
คู่มือการใช้งานระบบคำขอใช้ฉลากอาหาร (ระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ)
คู่มือการใช้งานระบบคำขอแก้ไขใบสำคัญการใช้ฉลากอาหาร (สบ.4) (ระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ)
คู่มือการใช้งานระบบคำขอจดทะเบียน - จดแจ้งรายละเอียดอาหาร (สบ.5) (ระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ)
คู่มือการใช้งานระบบคำขอแก้ไขการจดทะเบียน - จดแจ้งรายการอาหาร (สบ.6) (ระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ)
คู่มือการใช้งานระบบคำขอแก้ไขใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (อ.19) (ระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ)
 
ระบบองค์ความรู้สำนักอาหาร (KM Food)
ระบบ KM Food สำนักอาหาร
   
ความรู้สำหรับผู้ตรวจประเมินสถานประกอบอาหาร
สื่อวีดีทัศน์สำหรับผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย