ข่าวประชาสัมพันธ์พิกัดรหัสสถิติศุลกากร 11 หลัก

                                          ..
   
  ประชาสัมพันธ์
           กรณีผู้ประกอบการคีย์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการติดต่อขอ Activation Code กับทางสำนักด่านอาหารและยา
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชั้น 5 ติดต่อสอบถามที่เบอร์  0 2590 7318
  ข้อควรทราบ
           1. เลขพิกัดรหัสสถิติศุลกากร 11 หลัก สามารถหาได้จากใบขนสินค้า กรณีหาไม่พบ ควรรีบทำการติดต่อกรมศุลกากร
  ก่อนการนำเข้าสินค้า
           2. กรณีผลิตภัณฑ์ที่มีการขออนุญาตนำเข้าใหม่ ระบบจะขึ้นโชว์อัตโนมัติ (เลขพิกัดรหัสสถิติศุลกากร 11 หลัก สำหรับ
  ผลิตภัณฑ์ใหม่ควรติดต่อกับทางกรมศุลกากรล่วงหน้า)
   
     คู่มือการเชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารกับพิกัดรหัสสถิติ   Download -->