Untitled Document

เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลกฎหมาย
การขออนุญาต
การสืบค้นข้อมูล / สาระน่ารู้
โปรแกรมสำหรับผู้ประกอบการ

 

การขอหนังสือรับรอง

 

การขอหนังสือรับรองการอนุญาตการผลิตและนำเข้าอาหาร

           1.1 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการอนุญาตสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์อาหาร

 

           1.2 แบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรองการอนุญาตการผลิตและการนำเข้าอาหาร

                     DOWNLOAD  --->       

 

           1.3 ระเบียบการและเอกสารในการยื่นขอหนังสือรับรอง

           1.4 คู่มือการยื่นขอหนังสือรับรองสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการส่งออก

                     DOWNLOAD  --->

   

         1.5 แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่องในการยื่นขอหนังสือรับรองอนุญาตผลิตและ
นำเข้าอาหาร