หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค
สำนักบริหารกลาง
กรมควบคุมโรค
กลุ่มกฎหมาย
สถาบันบำราศนราดูร
กลุ่มคลังและพัสดุ
สถาบันราชประชาสมาสัย
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
กลุ่มบริหารทั่วไป
สำนักจัดการความรู้
กลุ่มประกันสุขภาพ
สำนักระบาดวิทยา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
สำนักสารนิเทศ
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
สำนักโรคไม่ติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
สำนักโรคเอดส์วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
สำนักงานเลขานุการกรม
สถาบันพระบรมราชชนก
สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
สำนักงานบริหารโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักการแพทย์ทางเลือก
สำนักตรวจและประเมินผล
สำนักการแพทย์พื้นบ้านไทย
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สถาบันการแพทย์แผนไทย
สำนักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
สำนักวิชาการสาธารณสุข