หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสุขภาพจิต
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมสุขภาพจิต
สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
กองการเจ้าหน้าที่
สถาบันชีววัตถุ
กองคลัง
กองแผนงานและวิชาการ

สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต

สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
ร.พ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4

ร.พ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ร.พ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ร.พ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
สถาบันวิจัยสมุนไพร
ร.พ.จิตเวชเลยราชนครินทร์
สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
ร.พ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์
สำนักงานเลขานุการกรม
ร.พ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ร.พ.พระศรีมหาโพธิ์
สำนักยาและวัตถุเสพติด
ร.พ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
   
ร.พ.ศรีธัญญา
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ร.พ.สวนปรุง
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ร.พ.สวนสราญรมย์
สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
ศูนย์ปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต
กองแบบแผน
ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต
กองวิศวกรรมการแพทย์
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
สถาบันสุขภาพจิตเวชเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
กองสุขศึกษา
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
สำนักบริหาร
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สถาบันราชานุกูล
   
สหกรณ์ออมทรัพย์
   
สำนักงานเลขานุการกรม
   
สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต