MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
BUREAU OF FOOD ....

ข่าวสารกฎหมายใหม่ .....

   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประเมินเอกสารวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร  

  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 395 พ.ศ. 2561 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาหาร    

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2561   

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรในกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2562-2564    

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตอาหารในกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2562-2564     

  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ - เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อทาหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2561   

  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ - เรื่อง ค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2561   

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำขอขึ้นบัญชีผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน เพื่อทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร   

 

แจ้งเตือนประกาศกระทรวงฯ ที่จะมีผลบังคับใช้ 

  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๖ พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก (ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑)

  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๘๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ ๒) (ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ เว้นแต่ข้อความเกี่ยวกับสารอาหาร ตารางสารอาหารเทียบกับ WHO วิธีเตรียม ฉลากโภชนาการ ฉลากแบบจีดีเอ การกล่าวอ้างทางโภชนาการ การใช้คุณค่าในการส่งเสริมการขาย การระบุกลุ่มผู้บริโภคในการส่งเสริมการขาย สำหรับอาหารที่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้เป็นการเฉพาะให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

 

กฎหมายจัดตามประเภทอาหาร .....

 
     
พระราชบัญญัติ พ.ศ.2522 พร้อมกฎกระทรวง และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุงปี 2562 ถึงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 395) พ.ศ.2561) มีการปรับเนื้อหาประกาศให้กับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดอยู่ในประกาศฉบับเดียวกัน   พระราชบัญญัติ พ.ศ.2522 พร้อมกฎกระทรวง และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุงปี 2562 ถึงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 395) พ.ศ.2561