Please wait...

การแสดงฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ

ลำดับ

(No.)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

(Ministry of Public Health Notification)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

(Document)

1
ฉลากโภชนาการ  
  1.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
    1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541 เรื่อง ฉลากโภชนาการ
    บัญชีแนบท้าย
           • บัญชีหมายเลข 1 : รูปแบบและเงื่อนไขของการแสดงกรอบข้อมูลโภชนาการ
           • บัญชีหมายเลข 2 : วิธีการกำหนดปริมาณอาหารหนึ่งหน่วยบริโภคกับจำนวนหน่วยบริโภคต่อภาชนะบรรจุ
           • บัญชีหมายเลข 3 : สารอาหารที่แนะนำให้บริโภคประจำวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่หกปีขึ้นไป
           • บัญชีหมายเลข 4 : หลักเกณฑ์ในการกล่าวอ้างทางโภชนาการบนฉลากอาหาร

   
 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 182) B.E. 2541 (1998) Re : Nutrition Labelling

    2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 219) พ.ศ.2544 เรื่อง ฉลากโภชนาการ (ฉบับที่ 2)

   
 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 219) B.E. 2544 (2001) Re : Nutrition Labelling (No. 2).

    3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 392 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ฉลากโภชนาการ (ฉบับที่ 3)

   
 • Notification of Ministry of Public Health (No. 392) B.E.2561 (2018) Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522 Re : Nutrition Labelling (No. 3)

  1.2 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
    1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การแสดง ข้อความกล่าวอ้างหน้าที่ของสารอาหาร

ภาษาไทย

  1.3 คำชี้แจงกฎหมาย/แนวปฏิบัติ  
    1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 392 (พ.ศ.2561) ออกความความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. เรื่อง ฉลากโภชนาการอาหาร (ฉบับที่ 3)

ภาษาไทย

2
การแสดงสัญลักษณ์โภชนาการบนฉลากอาหาร  
  2.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
    1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 373) พ.ศ.2559 เรื่อง การแสดงสัญลักษณ์โภชนาการบนฉลากอาหาร

   
 • The Notification of the Ministry of Public Health (No.373) B.E. 2559 (2016) Re : The Display of Nutrition Symbol on Food Label

  2.2 คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ  
    1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 373) พ.ศ. 2559 เรื่อง การแสดงสัญลักษณ์โภชนาการบนฉลากอาหาร

ภาษาไทย

  2.3 หลักเกณฑ์การแสดงสัญลักษณ์และเกณฑ์สารอาหาร  
    1) ประกาศคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงสัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ" บนฉลากอาหาร

ภาษาไทย

    2) ประกาศคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงสัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ" บนฉลากอาหาร – ฉบับเพิ่มเติม ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562

ภาษาไทย

    3) ประกาศคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย เรื่อง เกณฑ์สารอาหารหรือคุณค่าทางโภชนาการที่ใช้ประกอบการพิจารณารับรองการแสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ในอาหารแต่ละกลุ่ม

ภาษาไทย

    4) ประกาศคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย เรื่อง เกณฑ์สารอาหารหรือคุณค่าทางโภชนาการที่ใช้ประกอบการพิจารณารับรองการแสดงสัญลักษณ์โภชนาการ"ทางเลือกสุขภาพ" ในอาหารแต่ละกลุ่ม (ฉบับที่ 2)

ภาษาไทย

3
อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมันและโซเดียมแบบจีดีเอ  
  3.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
    1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 394 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ

   
 • Notification of Ministry of Public Health (No. 394) B.E.2561 (2018) Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522 Re : Food products Required to bear Nutrition Labelling and Guideline Daily Amounts, GDA Labelling

  3.2 คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ  
    1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 394 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่ต้องแสดงฉลาก โภชนาการ และค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ

     คู่มือประชาชน
 
 • การขอประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim)​
 
 • ​Application form for health claim assessment.

ลำดับ

(No.)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

(Ministry of Public Health Notification)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

(Document)

1
การแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ  
  1.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
    1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ.2557 เรื่อง การแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ

   
 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 367) B.E. 2557 (2014)1 Re : Labeling of Prepackaged Foods

    2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 383) พ.ศ.2560 เรื่อง การแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ 2)

    3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 401) พ.ศ.2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง การแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ 3)

   
 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 401) B.E. 2562 Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522 Re : Labeling of Prepackaged Foods (No.3)

    4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 410) พ.ศ.2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง การแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ 4)

  1.2 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
    1) ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ.2562

    2) ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2)

    3) ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 3)

  1.3 คำชี้แจงกฎหมาย/แนวปฏิบัติ  
    1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ

    2) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ (เพิ่มเติม)

    3) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระสาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ 3) และ (ฉบับที่ 4)

    4) คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 343/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์การแสดงรูปภาพส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์บนฉลากอาหาร

2
ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการแสดงข้อความและคำเตือน  
  2.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 397) พ.ศ.2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 221) พ.ศ. 2544 เรื่อง กำหนดประเภทอาหารที่ต้องแสดงเลขสารบบอาหารที่ฉลาก

 
 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 397) B.E. 2562 Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522 Re : Repeal of the Notification of the Ministry of Public Health (No.221) B.E. 2544 (2001) Re : Prescribed Foods to Show Food Serial Number on Food Labels

  2.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 398) พ.ศ.2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2544 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารที่มีวัตถุที่ใช้เพื่อรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารรวมอยู่ในภาชนะบรรจุ

ภาษาไทย

 
 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 398) B.E. 2562 Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522 Re : Repeal of the Notification of the Ministry of Public Health (No. 244) B.E. 2544 (2001), Re : Labelling of Foods Packed Together with Material Intended for Qualities Control Purpose

  2.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 399) พ.ศ.2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 245) พ.ศ.2544 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้

 
 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 399) B.E. 2562 Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522 Re : Repeal of The Notification of the Ministry of Public Health (No. 245) B.E. 2544 (2001), Re: Labelling of Foods Containing Aloe Vera

  2.4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 400) พ.ศ.2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 255) พ.ศ.2545 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารที่มีใบแป๊ะก๊วยและสารสกัดจากใบแป๊ะก๊วย

 
 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 400) B.E. 2562 Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522 Re : Repeal of The Notification of the Ministry of Public Health (No. 255) B.E. 2545 (2002), Re : Labelling of Foods with Ginkgo Biloba Leaves or Extraction from Ginkgo Biloba Leaves

3
การแสดงข้อความ “พรีเมียม”  
  3.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
    1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 433 พ.ศ. 2565 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 365) พ.ศ. 2556 เรื่อง การแสดงข้อความ “พรีเมียม” บนฉลากอาหาร

    2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 434 พ.ศ. 2565 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 366) พ.ศ. 2556 เรื่อง การแสดงข้อความ“พรีเมียม” บนฉลากน้ำนมโคสด และน้ำนมโคชนิดเต็มมันเนยที่ผ่านกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์

  3.2 คำชี้แจงกฎหมาย/แนวปฏิบัติ  
    1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการยกเลิกการแสดงข้อความ “พรีเมียม” บนฉลากอาหาร

4
การแสดงฉลากอาหารไม่มีกลูเตน  
  4.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
    1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 384) พ.ศ.2560 เรื่อง การแสดงฉลากอาหารไม่มีกลูเตน

ภาษาไทย

  4.2 คำชี้แจงกฎหมาย/แนวปฏิบัติ  
    1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 384) พ.ศ. 2559 เรื่อง การแสดงอาหารไม่มีกลูเตน

ภาษาไทย

5
อาหารฉายรังสี  
  5.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
    1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ – พ.ศ. 2553 (325)) เรื่อง อาหารฉายรังสี

   
 • Notification of the Ministry of Public Health Re : Irradiated Food

  5.2 (คำชี้แจงกฎหมาย/แนวปฏิบัติ)  
    1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารฉายรังสี

ภาษาไทย

    2) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง การตรวจประเมินวิธีการ เครื่องมือเครื่องใช้ในการฉายรังสีและการเก็บรักษาอาหารฉายรังสีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารฉายรังสี

   
 • Announcement of the Food and Drug Administration Re: Auditing of Method, Equipment in Irradiation and Storage of Irradiated Food under the Notification of Ministry of Public Health Re: Irradiated Food

6
การแสดงฉลากของอาหารจัดรวมในภาชนะ  
    6.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารจัดรวมในภาชนะ (ฉบับที่ - พ.ศ. 2553 (326))

   
 • Notification of the Ministry of Public Health Re : Labeling of food composed in a container

   

คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารจัดรวมในภาชนะ ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2553

7
การแสดงฉลากอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม  
    7.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 251) พ.ศ.2545 เรื่อง การแสดงฉลากอาหารที่ได้จากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรมหรือ พันธุวิศวกรรม      ยกเลิก
       แนบท้ายประกาศ

                       -  อาหารที่ได้จากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรมที่ต้องมีการแสดงฉลากอาหาร

   
 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 251) B.E. 2545 (2002) Re : Labelling of Food Obtained Through Certain Techniques of Genetic Modification / Genetic Engineering.    Cancel

    7.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 432) พ.ศ. 2565 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง การแสดงฉลากอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม

   

คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 432) พ.ศ. 2565 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง การแสดงฉลากอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม