Please wait...

การแสดงฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ

ลำดับ

(No.)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

(Ministry of Public Health Notification)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

(Document)

1
ฉลากโภชนาการ  
  1.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
    1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541 เรื่อง ฉลากโภชนาการ
    บัญชีแนบท้าย
           • บัญชีหมายเลข 1 : รูปแบบและเงื่อนไขของการแสดงกรอบข้อมูลโภชนาการ
           • บัญชีหมายเลข 2 : วิธีการกำหนดปริมาณอาหารหนึ่งหน่วยบริโภคกับจำนวนหน่วยบริโภคต่อภาชนะบรรจุ
           • บัญชีหมายเลข 3 : สารอาหารที่แนะนำให้บริโภคประจำวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่หกปีขึ้นไป
           • บัญชีหมายเลข 4 : หลักเกณฑ์ในการกล่าวอ้างทางโภชนาการบนฉลากอาหาร

   
 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 182) B.E. 2541 (1998) Re : Nutrition Labelling

    2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 219) พ.ศ.2544 เรื่อง ฉลากโภชนาการ (ฉบับที่ 2)

   
 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 219) B.E. 2544 (2001) Re : Nutrition Labelling (No. 2).

    3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 392 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ฉลากโภชนาการ (ฉบับที่ 3)

   
 • Notification of Ministry of Public Health (No. 392) B.E.2561 (2018) Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522 Re : Nutrition Labelling (No. 3)

  1.2 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
    1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การแสดง ข้อความกล่าวอ้างหน้าที่ของสารอาหาร

ภาษาไทย

  1.3 คำชี้แจงกฎหมาย/แนวปฏิบัติ  
    1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 392 (พ.ศ.2561) ออกความความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. เรื่อง ฉลากโภชนาการอาหาร (ฉบับที่ 3)

ภาษาไทย

2
การแสดงสัญลักษณ์โภชนาการบนฉลากอาหาร  
  2.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
    1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 373) พ.ศ.2559 เรื่อง การแสดงสัญลักษณ์โภชนาการบนฉลากอาหาร

   
 • The Notification of the Ministry of Public Health (No.373) B.E. 2559 (2016) Re : The Display of Nutrition Symbol on Food Label

  2.2 คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ  
    1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 373) พ.ศ. 2559 เรื่อง การแสดงสัญลักษณ์โภชนาการบนฉลากอาหาร

ภาษาไทย

  2.3 หลักเกณฑ์การแสดงสัญลักษณ์และเกณฑ์สารอาหาร  
    1) ประกาศคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงสัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ" บนฉลากอาหาร

ภาษาไทย

    2) ประกาศคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงสัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ" บนฉลากอาหาร – ฉบับเพิ่มเติม ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562

ภาษาไทย

    3) ประกาศคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย เรื่อง เกณฑ์สารอาหารหรือคุณค่าทางโภชนาการที่ใช้ประกอบการพิจารณารับรองการแสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ในอาหารแต่ละกลุ่ม

ภาษาไทย

    4) ประกาศคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย เรื่อง เกณฑ์สารอาหารหรือคุณค่าทางโภชนาการที่ใช้ประกอบการพิจารณารับรองการแสดงสัญลักษณ์โภชนาการ"ทางเลือกสุขภาพ" ในอาหารแต่ละกลุ่ม (ฉบับที่ 2)

ภาษาไทย

3
อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมันและโซเดียมแบบจีดีเอ  
  3.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
    1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 394 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ

   
 • Notification of Ministry of Public Health (No. 394) B.E.2561 (2018) Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522 Re : Food products Required to bear Nutrition Labelling and Guideline Daily Amounts, GDA Labelling

  3.2 คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ  
    1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 394 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่ต้องแสดงฉลาก โภชนาการ และค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ

     คู่มือประชาชน
 
 • การขอประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim)​
 
 • ​Application form for health claim assessment.

ลำดับ

(No.)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

(Ministry of Public Health Notification)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

(Document)

1
การแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ  
  1.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
    1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ.2557 เรื่อง การแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ

   
 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 367) B.E. 2557 (2014)1 Re : Labeling of Prepackaged Foods

    2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 383) พ.ศ.2560 เรื่อง การแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ 2)

    3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 401) พ.ศ.2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง การแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ 3)

   
 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 401) B.E. 2562 Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522 Re : Labeling of Prepackaged Foods (No.3)

    4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 410) พ.ศ.2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง การแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ 4)

  1.2 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
    1) ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ.2562

    2) ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2)

    3) ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 3)

  1.3 คำชี้แจงกฎหมาย/แนวปฏิบัติ  
    1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ

    2) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ (เพิ่มเติม)

    3) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระสาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ 3) และ (ฉบับที่ 4)

    4) คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 343/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์การแสดงรูปภาพส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์บนฉลากอาหาร

2
ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการแสดงข้อความและคำเตือน  
  2.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 397) พ.ศ.2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 221) พ.ศ. 2544 เรื่อง กำหนดประเภทอาหารที่ต้องแสดงเลขสารบบอาหารที่ฉลาก

 
 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 397) B.E. 2562 Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522 Re : Repeal of the Notification of the Ministry of Public Health (No.221) B.E. 2544 (2001) Re : Prescribed Foods to Show Food Serial Number on Food Labels

  2.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 398) พ.ศ.2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2544 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารที่มีวัตถุที่ใช้เพื่อรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารรวมอยู่ในภาชนะบรรจุ

ภาษาไทย

 
 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 398) B.E. 2562 Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522 Re : Repeal of the Notification of the Ministry of Public Health (No. 244) B.E. 2544 (2001), Re : Labelling of Foods Packed Together with Material Intended for Qualities Control Purpose

  2.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 399) พ.ศ.2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 245) พ.ศ.2544 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้

 
 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 399) B.E. 2562 Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522 Re : Repeal of The Notification of the Ministry of Public Health (No. 245) B.E. 2544 (2001), Re: Labelling of Foods Containing Aloe Vera

  2.4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 400) พ.ศ.2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 255) พ.ศ.2545 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารที่มีใบแป๊ะก๊วยและสารสกัดจากใบแป๊ะก๊วย

 
 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 400) B.E. 2562 Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522 Re : Repeal of The Notification of the Ministry of Public Health (No. 255) B.E. 2545 (2002), Re : Labelling of Foods with Ginkgo Biloba Leaves or Extraction from Ginkgo Biloba Leaves

3
การแสดงข้อความ “พรีเมียม”  
  3.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
    1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 365) พ.ศ.2556 เรื่อง การแสดงข้อความ “พรีเมียม” บนฉลากอาหาร

   
 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 365) B.E 2556 (2013) Re : Displaying of the term “Premium” on Food labels

    2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 366) พ.ศ.2556 เรื่อง การแสดงข้อความ “พรีเมียม” บนฉลากน้ำนมโคสด และน้ำนมโค ชนิดเต็มมันเนยที่ผ่านกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์

   
 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 366) B.E 2556 (2013) Re: Displaying of the term “Premium” on labels of Pasteurized cows’ milk and Pasteurized full fat cows’ milk

  3.2 คำชี้แจงกฎหมาย/แนวปฏิบัติ  
    1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 365) พ.ศ. 2556 เรื่อง การแสดงข้อความ “พรีเมียม” บนฉลากอาหาร

ภาษาไทย

    2) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 366) พ.ศ.2556 เรื่อง การแสดงข้อความ “พรีเมียม” บนฉลากน้ำนมโคสด และน้ำนมโค ชนิดเต็มมันเนยที่ผ่านกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์

ภาษาไทย

4
การแสดงฉลากอาหารไม่มีกลูเตน  
  4.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
    1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 384) พ.ศ.2560 เรื่อง การแสดงฉลากอาหารไม่มีกลูเตน

ภาษาไทย

  4.2 คำชี้แจงกฎหมาย/แนวปฏิบัติ  
    1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 384) พ.ศ. 2559 เรื่อง การแสดงอาหารไม่มีกลูเตน

ภาษาไทย

5
อาหารฉายรังสี  
  5.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
    1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ – พ.ศ. 2553 (325)) เรื่อง อาหารฉายรังสี

   
 • Notification of the Ministry of Public Health Re : Irradiated Food

  5.2 (คำชี้แจงกฎหมาย/แนวปฏิบัติ)  
    1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารฉายรังสี

ภาษาไทย

    2) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง การตรวจประเมินวิธีการ เครื่องมือเครื่องใช้ในการฉายรังสีและการเก็บรักษาอาหารฉายรังสีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารฉายรังสี

   
 • Announcement of the Food and Drug Administration Re: Auditing of Method, Equipment in Irradiation and Storage of Irradiated Food under the Notification of Ministry of Public Health Re: Irradiated Food

6
การแสดงฉลากของอาหารจัดรวมในภาชนะ  
    6.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารจัดรวมในภาชนะ (ฉบับที่ - พ.ศ. 2553 (326))

   
 • Notification of the Ministry of Public Health Re : Labeling of food composed in a container

   

คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารจัดรวมในภาชนะ ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2553

7
การแสดงฉลากอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม  
 
 • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 251) พ.ศ.2545 เรื่อง การแสดงฉลากอาหารที่ได้จากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรมหรือ พันธุวิศวกรรม
         แนบท้ายประกาศ

                       -  อาหารที่ได้จากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรมที่ต้องมีการแสดงฉลากอาหาร

 
 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 251) B.E. 2545 (2002) Re : Labelling of Food Obtained Through Certain Techniques of Genetic Modification / Genetic Engineering.