Please wait...

ภาชนะบรรจุ

ลำดับที่

หัวข้อ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 92 (พ.ศ.2528) เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ การใช้ภาชนะบรรจุและการห้ามใช้วัตถุใดเป็นภาชนะบรรจุอาหาร

ภาษาไทย

English

    1.1 คำชี้แจงกฎหมาย/แนวปฏิบัติ    
2
การตรวจวิเคราะห์    
 
  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดส่วนราชการหรือสถาบันตรวจวิเคราะห์ ภาชนะบรรจุอาหาร ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก

ภาษาไทย

 
3
คู่มือสำหรับประชาชน    
4
ประเด็น ถาม - ตอบ    

ลำดับที่

หัวข้อ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 295 (พ.ศ.2548) เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทาจากพลาสติก

ภาษาไทย

English

    1.1 คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ    
2
การตรวจวิเคราะห์    
 
  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดส่วนราชการหรือสถาบันตรวจวิเคราะห์ ภาชนะบรรจุอาหาร ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก

ภาษาไทย

 
3
คู่มือสำหรับประชาชน    
    การขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของภาชนะบรรจุอาหาร หรือภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติกที่ยังมิได้กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ภาษาไทย

 
    3.1 การขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติกที่ยังมิได้กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295) พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะ (กรณีที่ 1)

ภาษาไทย

ภาษาไทย

English

English

    3.2 การขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของภาชนะบรรจุที่มีการใช้สารหรือสารเคมีในภาชนะบรรจุซึ่งส่งผลต่อคุณสมบัติของอาหารที่บรรจุในภาชนะดังกล่าว (กรณีที่ 2)

ภาษาไทย

ภาษาไทย

English

English

4
ประเด็น ถาม - ตอบ    

ลำดับที่

หัวข้อ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 369 (พ.ศ.2558) เรื่อง ขวดนมและภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก

ภาษาไทย

English

   

1.1 คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ

  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ.2558 เรื่อง ขวดนมและภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก

ภาษาไทย

 
2
การตรวจวิเคราะห์    
    2.1 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดส่วนราชการหรือสถาบันตรวจวิเคราะห์ ภาชนะบรรจุอาหาร ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก

ภาษาไทย

 
    2.2 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การตรวจวิเคราะห์ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก

ภาษาไทย

 
3
คู่มือสำหรับประชาชน    
    3.1 การขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของวัสดุที่ใช้ทำขวดนม และภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก ที่มิใช่ชนิดวัสดุที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข คู่มือประชาชน

ภาษาไทย

 
Checklists

ภาษาไทย

ภาษาไทย

English

English

4
ประเด็น ถาม - ตอบ