-- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ --
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
FOOD DIVISION

ประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ....

                                  
  เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตน้ำมันเอ็มซีที (Medium Chain Triglyceride Oil: MCT oil)  
  เรื่อง ข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอัลคิลโพลีไกลโคไซด์   
  เรื่อง ข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของคลอริเนเต็ดไตรโซเดียมฟอสเฟต  
  เรื่อง ข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของโซเดียมไฮโปคลอไรต์  
  เรื่อง ข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของแคลเซียมไฮโปคลอไรต์  
  เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน
  เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง เอนไซม์สำหรับใช้ในการผลิตอาหาร  
  เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหาร 
  เรื่อง เพิ่มเติมคุณภาพมาตรฐานของเอนไซม์ที่ใช้ในการผลิตอาหาร  
  เรื่อง คำชี้แจงมาตรการเฝ้าระวังผักและผลไม้ปลอดภัยที่อาจมีสารพิษตกค้างทางการเกษตร  
  เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตน้ำมันเอ็มซีที (Medium Chain Triglyceride Oil: MCT oil)  
  เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเอนไซม์สำหรับใช้ในการผลิตอาหาร  ยกเลิก 
   เรื่อง แนวทางการยื่นคำขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร  
  เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ  (ฉบับที่ 3) และ(ฉบับที่ 4)   
  เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2)   
  เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องน้ำปลา (ฉบับที่ 3)  
  เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง (ฉบับที่ 3)  
  เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 3) และ(ฉบับที่ 4)  
   เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง นมโค นมปรุงแต่ง และผลิตภัณฑ์ของนม  
  เรื่อง การแสดงข้อความกล่าวอ้างหน้าที่ของสารอาหาร  
   เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ (เพิ่มเติม)  
  เรื่อง ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นบัญชีหน่วยตรวจหรือหน่วยรับรองสถานประกอบการอาหาร  
  เรื่อง การขึ้นบัญชีหน่วยตรวจหรือหน่วยรับรองสถานประกอบการอาหาร พ.ศ. 2562  
  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การตรวจประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการอาหาร พ.ศ. 2562  
  เรื่อง การออกหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 
  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประเมินเอกสารวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร  
  เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2561   
     Announcement of the Food and Drug Administration Re: Criteria for Food Advertisement B.E.2561 (2018)
   เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรในกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2562-2564    
 เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตอาหารในกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2562-2564     
  เรื่อง คำขอขึ้นบัญชีผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน เพื่อทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร   
  เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 394 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ      
  เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 393 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ 2) 
  เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 392 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง ฉลากโภชนาการ (ฉบับที่ 3)   
  เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 390 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใช้วัตถุในอาหารที่ผลิตเพื่อจำหน่าย นำเข้าเพื่อจำหน่าย หรือที่จำหน่าย และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 391 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย    
  กำหนดปริมาณการปนเปื้อนสูงสุดของแคดเมียมในอาหารบางชนิด   ยกเลิก
  เรื่อง รายชื่อพืชที่ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 2)  
  เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (เลขที่ 389) พ.ศ.2561 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 5)  ยกเลิก   
  เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 388 พ.ศ.2561 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย   
  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นบัญชีหน่วยตรวจหรือหน่วยรับรองสถานประกอบการอาหาร   ยกเลิก
  เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร  
  เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารหรือใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ในกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2561-2563  
  เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง  
  เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 386 พ.ศ. 2560 เรื่อง กำหนดวิธีการผลิตเครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก   
  เรื่อง รายชื่อพืชที่ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  
  เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ  
  เรื่อง แนวทางการจัดหมวดอาหารประกอบการขออนุญาตอาหารตามกฎหมาย 
  เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 384) พ.ศ. 2560 เรื่อง การแสดงฉลากอาหารไม่มีกลูเตน 
  เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 379) พ.ศ. 2559 เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 359) พ.ศ. 2556 เรื่อง ซัยคลาเมต, ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 380) พ.ศ. 2559 เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 360) พ.ศ. 2556 เรื่อง สตีวิออลไกลโคไซด์ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 381) พ.ศ. 2559 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 4)   
เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารหรือใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ในเขตกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2560-2562
  เรื่อง รายชื่อหน่วยประเมินความปลอดภัยที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับ    ( 7 พฤษภาคม 2563)
เรื่องคำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 376) พ.ศ. 2559 เรื่อง อาหารใหม่ (Novel food)
เรื่อง หลักเกณฑ์โฆษณาอาหาร (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2559   ยกเลิก  
เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 377) พ.ศ. 2559 เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการนำเข้าอาหารที่มีความเสี่ยง จากโรควัวบ้า
  เรื่อง ขึ้นทะเบียนรายชื่อหลักสูตรและหน่วยฝึกอบรมด้านหลักเกณฑ์ของกฎหมาย (ฉบับที่ 8)
  เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 374) พ.ศ.2559 เรื่อง อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ   ยกเลิก 
  เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 373) พ.ศ.2559 เรื่อง การแสดงสัญลักษณ์โภชนาการบนฉลากอาหาร 
  เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ.2557 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ 3)   ยกเลิก
เรื่อง กำหนดส่วนราชการหรือสถาบันตรวจวิเคราะห์ ภาชนะบรรจุอาหาร ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก
  เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ.2558 เรื่อง ขวดนมและภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก 
  เรื่อง การแสดงฉลากน้ำตาลทรายชนิดซอง 
  เรื่อง การตรวจวิเคราะห์ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก 
 Analysis of Feeding Bottles and Milk Containers for Infants and Young Children (Announced on 26th June B.E.2558 (2015))
  เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ.2557  เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ 2)   ยกเลิก
  เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 364) พ.ศ.2556  เรื่อง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค 
คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 366) พ.ศ.2556  เรื่อง การแสดงข้อความ “พรีเมียม” บนฉลากน้ำนมโคสด และน้ำนมโคชนิดเต็มมันเนยที่ผ่านกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์ 
 เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 365) พ.ศ.2556 เรื่อง การแสดงข้อความ "พรีเมี่ยม" บนฉลาก 
  เรื่อง ทะเบียนรายชื่อหน่วยตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
    ยกเลิก
  เรื่อง การขอหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
   ยกเลิก
  เรื่อง การตรวจวิเคราะห์อาหาร  
Analysis of Foods (Announced on 10th October B.E. 2557 (2014))
  เรื่อง ขึ้นทะเบียนรายชื่อหน่วยตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย    ยกเลิก
List of Inspection Bodies registered with the Food and Drug Administration (Announced on 18th June B.E.2555 (2012))
  เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ.2557  เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ   ยกเลิก
  เรื่อง กำหนดหลักฐานการขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร
To Prescribe Evidences for Renewal of Food Production License that Minister prescribes Production Processes, Production Equipments, and Foods Storages (Announced on date 29th July B.E. 2557 (2014))
  เรื่อง การขอหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร   ยกเลิก
Application for Certification of Production System Standards under Regulated Criteria (Announced on 8th July B.E. 2557 (2014))
  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขึ้นทะเบียนหลักสูตรและหน่วยฝึกอบรมด้านหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร พ.ศ.2557  
  เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 362) พ.ศ.2556 เรื่อง น้ำบริโภคจากตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ  
  เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 348) พ.ศ.2556 เรื่อง เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม  
 เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข 7 ฉบับ (นมโค นมปรุงแต่ง ผลิตภัณฑ์ของนม นมเปรี้ยว ไอศกรีม อาหารในภาชนะที่ปิดสนิท และเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท)   
  เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 361) พ.ศ.2556 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ 2)     [ ENGLISH VERSION ]     ยกเลิก 
  เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ.2556 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำ และชนิดที่ปรับกรด   
  เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543   
  เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีบางชนิด (ฉบับที่ 2)   ยกเลิก
  เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ช็อกโกแลต (ฉบับที่ 2), ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 4), ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชา (ฉบับที่ 3), ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาแฟ (ฉบับที่ 3), ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องดื่มเกลือแร่ (ฉบับที่ 2), ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก (ฉบับที่ 2)   
  เรื่อง คำชี้แจงประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 2) (ฉบับแก้ไข)   
  เรื่อง การออกหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิต   ยกเลิก
  เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 346) พ.ศ.2555 เรื่อง การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร (ฉบับที่ 2)    
- Registered Courses and Training Agencies for Legal Requirements (Announced on 14th February B.E.2556 (2013))
 เรื่อง ขึ้นทะเบียนรายชื่อหลักสูตรและหน่วยฝึกอบรมด้านหลักเกณฑ์ของกฎหมาย (ฉบับที่ 2)
Registered Courses and Training Agencies for Legal Requirements (No.2)
  เรื่อง ขึ้นทะเบียนรายชื่อหลักสูตรและหน่วยฝึกอบรมด้านหลักเกณฑ์ของกฎหมาย (ฉบับที่ 3)
  เรื่อง ขึ้นทะเบียนรายชื่อหลักสูตรและหน่วยฝึกอบรมด้านหลักเกณฑ์ของกฎหมาย (ฉบับที่ 4)
  เรื่อง ขึ้นทะเบียนรายชื่อหลักสูตรและหน่วยฝึกอบรมด้านหลักเกณฑ์ของกฎหมาย (ฉบับที่ 5)
  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนตำรับอาหารหรือการขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร โดยวิธีการถ่ายโอนข้อมูลเดิมของผลิตภัณฑ์  
  เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 283) พ.ศ. 2547 เรื่อง กำหนดปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันที่ใช้ทอด หรือประกอบอาหารเพื่อจำหน่าย และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 347) พ.ศ. 2555 เรื่อ วิธีการผลิตอาหารที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ     
  เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจวิเคราะห์อาหาร ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555   ยกเลิก
   เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร (ฉบับที่ 2)   ยกเลิก
Criteria for Food Advertisement (No.2) B.E.2555 (2012) (Announced on 20th July B.E.2555 (2012))
   คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 345) พ.ศ. 2555 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย    
   เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย    
   เรื่อง  ฉลาก (ฉบับที่ 3)   ยกเลิก
   เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมกาเฟอีน  ยกเลิก
Criteria for Advertisement of Caffeinated Beverages (Announced on 8th March B.E.2555 (2012))
Requirement of texts declared on labels of Fish Sauces or Food Seasonings derived from the Hydrolysis or Fermentation of Soybean Protein. (Announced on 14th December B.E. 2553 (2010))    CANCEL
Requirement of Texts declared on Labels of Cooking Brine (Announced on 14th December B.E. 2553 (2010))
Auditing of Method, Equipment in Irradiation and Storage of Irradiated Food under the Notification of Ministry of Public Health Re: Irradiated Food (Announced on the 27th October B.E. 2553 (2010))
To Prescribe Items of Plants or Parts of Plants used as Raw Materials for Herbal Tea (Announced on the 11th February B.E. 2553 (2010))
   เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตราฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552    ยกเลิก
Criteria for Food Advertisement B.E.2551 (2008) (Announced on 12th September B.E.2551 (2008))
Declaration of Nutrient Function Claim (Announced on 27th June B.E. 2551 (2008))    CANCEL
  ข้อความกล่าวอ้างหน้าที่สารอาหารรูปแบบภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)   ยกเลิก
   เรื่อง กำหนดข้อความที่ต้องแสดงในฉลากของเครื่องดื่มที่ผสมกาแฟอีน    ยกเลิก

   เรื่อง ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่กำหนดให้เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

Criteria for Food Labeling relevant to Certified Production Premises (Announced on 30th April B.E. 2550 (2007))
   เรื่อง แนวทางการให้การรับรอง GMP    ยกเลิก
   เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 297) พ.ศ. 2549 เรื่อง อาหารฉายรังสี  ยกเลิก
Requirement for Use of Amino Acids as Active Ingredients in Food Supplements (Announced on 28th September B.E. 2549 (2006))

  เรื่อง ใบรับรองสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ เพื่อการนำเข้า

Certification of Premises of Ready- To-Consume Milk Products in Liquid Form which passed through September B.E. 2549 (2006))Pasteurization Heat Treatment for Import (Announced on the 28th
Certification of Production Premise for Food Importation (Announced on 11th December B.E. 2554 (2001))

   เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและความรู้ของผู้ควบคุมการผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์

Prescribed Qualifications and Knowledge of Supervisors for Production of Ready-To-Consume Milk Products in Liquid Form which passed through Pasteurization Heat (Announced on date 28th September B.E. 2549 (2006))
Requirement for Use of Food Additives (Announced on 3rd November B.E. 2547 (2004))  CANCEL
Requirement for Use of Food Additives (No.2) (Announced on 14th September B.E. 2549 (2006))   CANCEL
Requirement for Use of Food Additives (No.3) (Announced on 23rd June B.E. 2552 (2009))   CANCEL
Requirement for Use of Food Additives (No.4) (Announced on 5th July B.E. 2553 (2010))   CANCEL

   เรื่อง กำหนดชนิดของอาหารในภาชนะบรรจุที่เปิดสนิท ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 144) พ.ศ. 2535  ยกเลิก

Requirement for Use of Vitamins and Minerals as Active Ingredients in Food Supplements (Announced on 1stJune B.E. 2549 (2006))

   เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ. 2548 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 294) พ.ศ. 2548

   เรื่อง กำหนดหลักฐานการขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดวิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตอาหารและการเก็บรักษาอาหาร

   เรื่อง กำหนดรายชื่อพืชหรือส่วนต่างๆ ของพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับชาสมุนไพร ยกเลิก

   เรื่อง หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตใช้ฉลากของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและคุณภาพหรือมาตรฐานด้สนจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค

   เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมกาเฟอีน  ยกเลิก
Criteria, Condition, and Methods of Analysis of Particular Contaminants in Foods (Announced on 18th August B.E. 2549 (2006))    CANCEL 

   เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้วิธีการตรวจวิเคราะห์วัตถุเจือปนอาหารที่แตกต่างไปจากข้อกำหนดในCodex Advisory Specification for the Identity and of Food Additives

    เรื่อง คำชี้แจงเกี่ยวกับการบริโภคอาหารแปรรูปประเภทอาหารกึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนประกอบจากเนื้อไก่ เป็ด ไข่ และผลิตภัณฑ์

   เรื่อง คำชี้แจงเกี่ยวกับการบริโภคอาหารแปรรูปประเภทอาหารกระป๋องที่มีส่วนประกอบจากเนื้อไก่ เป็ด ไข่ และผลิตภัณฑ์

   เรื่อง เรื่อง ชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 286) เรื่อง นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 2) และ(ฉบับที่ 287) พ.ศ.2547เรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกเด็กเล็ก (ฉบับที่ 3)

   เรื่อง ชี้แจงเกี่ยวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 265) พ.ศ. 2546
เรื่อง นมโค
   ยกเลิก
   เรื่อง ชี้แจงเกี่ยวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 266) พ.ศ. 2546
เรื่อง นมปรุงแต่ง
   ยกเลิก
   เรื่อง ชี้แจงเกี่ยวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 267) พ.ศ. 2546
เรื่อง ผลิตภัณฑ์ของนม
   ยกเลิก
   เรื่อง ชี้แจงเกี่ยวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 272) พ.ศ. 2546
เรื่อง สุรา
   ยกเลิก
   เรื่อง ชี้แจงเกี่ยวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 275) พ.ศ. 2546
เรื่อง สุรา (ฉบับที่ 2)
   ยกเลิก

   เรื่อง ชี้แจงเกี่ยวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 276) พ.ศ. 2546
เรื่อง กาแฟ (ฉบับที่ 2)
และ (ฉบับที่ 277) พ.ศ. 2546 เรื่อง ชา (ฉบับที่ 2)

   เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารประเภทวัตถุที่ใช้รักษา คุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร

Prescription of Qualities or Standards of Single Food Additives (No.2) (Announced on date 12th October B.E.2548 (2005))
Prescription of Qualities or Standards of Single Food Additives (No.3) (Announced on date 23rd June B.E.2552 (2009))
Prescription of Qualities or Standards of Single Food Additives (No.4) (Announced on date 5th July B.E.2553 (2010))