MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
FOOD DIVISION

ข่าวสารกฎหมายใหม่

  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 430 พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 424) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย [กระท่อม]  

  คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 425 /2564 เรื่อง มอบอำนาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามกฎหมายว่าด้วยอาหารให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้อนุญาต   

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อกำหนดของหน่วยประเมินความปลอดภัยที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับ  

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายชื่อหน่วยประเมินความปลอดภัยที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับ และแนวทางการประเมินความปลอดภัยอาหาร  

  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 428) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อนชนิดสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล และสารแคนนาบิไดออล  

  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 427) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง  

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ในต่างจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2565-2567   

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 426) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ชาจากพืช   

   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 426) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ชาจากพืช  

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขึ้นทะเบียนหลักสูตรและหน่วยฝึกอบรมด้านหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร พ.ศ.2564   

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การขึ้นบัญชีหน่วยตรวจหรือหน่วยรับรองสถานประกอบการอาหาร พ.ศ. 2564   

 

แจ้งเตือนประกาศกระทรวงฯ ที่จะมีผลบังคับใช้ 

  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 430) พ.ศ. 2564  ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 424) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย [กระท่อม] (ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2565 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2565) 

  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420 พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 ทั้งนี้สาหรับผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอาหารซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารได้รับอนุญาตอยู่ก่อน วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศฉบับนี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ประกาศ ฉบับนี้บังคับใช้(7 ตุลาคม พ.ศ.2564)) 

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 417) พ.ศ.2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการใช้ และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 1) (ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2563 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2563 ทั้งนี้สาหรับผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอาหารซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารได้รับอนุญาตอยู่ก่อน วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศฉบับนี้ภายในสองปีนับแต่ประกาศ ฉบับนี้บังคับใช้(10 ตุลาคม พ.ศ.2565))

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 416) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564)

  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 415) พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑ์เงื่อนไขของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค (ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2563)

 

กฎหมายจัดตามประเภทอาหาร

 
     
กฎหมายอาหาร (พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข)   กฎหมายอาหาร (พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)