MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
FOOD DIVISION

ข่าวสารกฎหมายใหม่

  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 435 พ.ศ. 2565 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก   

  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 431 พ.ศ. 2565 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม  

  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 432 พ.ศ. 2565 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง การแสดงฉลากอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม  

  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 434 พ.ศ. 2565 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 366) พ.ศ. 2556 เรื่อง การแสดงข้อความ“พรีเมียม” บนฉลากน้ำนมโคสด และน้ำนมโคชนิดเต็มมันเนยที่ผ่านกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์   

  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 433 พ.ศ. 2565 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 365) พ.ศ. 2556 เรื่อง การแสดงข้อความ “พรีเมียม” บนฉลากอาหาร   

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร ประจำปี พ.ศ.2566-2568   

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2566-2568  

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาต หรือต่อ อายุใบอนุญาตผลิตอาหาร หรือออกหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตอาหาร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) พ.ศ.2565  

 

แจ้งเตือนประกาศกระทรวงฯ ที่จะมีผลบังคับใช้ 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 430) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 424) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กำาหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย [กระท่อม] (ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2565 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2565)” 

  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420 พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 ทั้งนี้สาหรับผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอาหารซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารได้รับอนุญาตอยู่ก่อน วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศฉบับนี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ประกาศ ฉบับนี้บังคับใช้(7 ตุลาคม พ.ศ.2564)) 

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 417) พ.ศ.2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการใช้ และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 1) (ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2563 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2563 ทั้งนี้สาหรับผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอาหารซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารได้รับอนุญาตอยู่ก่อน วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศฉบับนี้ภายในสองปีนับแต่ประกาศ ฉบับนี้บังคับใช้(10 ตุลาคม พ.ศ.2565))

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 416) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564)

  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 415) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑ์เงื่อนไขของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค (ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2563)

 

กฎหมายจัดตามประเภทอาหาร

 
     
กฎหมายอาหาร (พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข)   กฎหมายอาหาร (พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)