MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
BUREAU OF FOOD ....

ข่าวสารกฎหมายใหม่ .....

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร  

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารหรือใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ในกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2561-2563  

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง  

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 386 พ.ศ. 2560 เรื่อง กำหนดวิธีการผลิตเครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก   

  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง 

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ฉบับที่ 386  พ.ศ. 2560 เรื่อง กำหนดวิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผัก หรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก  

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายชื่อพืชที่ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายชื่อหน่วยประเมินความปลอดภัยที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับ  

 

กฎหมายจัดตามประเภทอาหาร .....

 
     
พระราชบัญญัติ พ.ศ.2522 พร้อมกฎกระทรวง และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุงปี 2560 ถึงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 387) พ.ศ.2560) มีการปรับเนื้อหาประกาศให้กับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดอยู่ในประกาศฉบับเดียวกัน   พระราชบัญญัติ พ.ศ.2522 พร้อมกฎกระทรวง และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุงปี 2560 ถึงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 387) พ.ศ.2560

 

 

 Untitled Document