MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
BUREAU OF FOOD ....

ข่าวสารกฎหมายใหม่ .....

  กำหนดปริมาณการปนเปื้อนสูงสุดของแคดเมียมในอาหารบางชนิด   

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายชื่อพืชที่ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 2)   

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (เลขที่ 389) พ.ศ.2561 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 5)   

  คู่มือการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 310) พ.ศ.2551 เรื่อง การห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายอาหารที่มีการบรรจุสิ่งอื่น หรือวัตถุอื่นที่มิใช่อาหารในภาชนะบรรจุอาหารและหีบห่อ   

  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 389 พ.ศ. 2561 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 5)  

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 388 พ.ศ.2561 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย   

  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 388 พ.ศ.2561 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย        

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นบัญชีหน่วยตรวจหรือหน่วยรับรองสถานประกอบการอาหาร  

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตอาหารในกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2562-2564  

 

แจ้งเตือนประกาศกระทรวงฯ ที่จะมีผลบังคับใช้ 

  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๖ พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก (ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑)

  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๘๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ ๒) (ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ เว้นแต่ข้อความเกี่ยวกับสารอาหาร ตารางสารอาหารเทียบกับ WHO วิธีเตรียม ฉลากโภชนาการ ฉลากแบบจีดีเอ การกล่าวอ้างทางโภชนาการ การใช้คุณค่าในการส่งเสริมการขาย การระบุกลุ่มผู้บริโภคในการส่งเสริมการขาย สำหรับอาหารที่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้เป็นการเฉพาะให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

 

กฎหมายจัดตามประเภทอาหาร .....

 
     
พระราชบัญญัติ พ.ศ.2522 พร้อมกฎกระทรวง และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุงปี 2561 ถึงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 389) พ.ศ.2561) มีการปรับเนื้อหาประกาศให้กับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดอยู่ในประกาศฉบับเดียวกัน   พระราชบัญญัติ พ.ศ.2522 พร้อมกฎกระทรวง และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุงปี 2561 ถึงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 389) พ.ศ.2561