E - LOGISTICS ส่วนภูมิภาค

     ปัจจุบันภาครัฐได้ให้ความสำคัญต่อระบบนำเข้า-ส่งออก ของประเทศอันเนื่องมาจากภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจและ
ปัญหาทางด้านพลังงานการผลิตและส่งออก  
     อาหารจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทางภาครัฐได้กำหนดผลักดัน
นโยบาย