คู่มือสำหรับประชาชน ในการยื่นคำขออนุญาตด้านอาหาร แบ่งตามกระบวนงานและประเภทการขออนุญาต ได้ดังนี้

รายการ คู่มือสำหรับประชาชน Check list คู่มือ
ที่เกี่ยวข้อง
Link ก.พ.ร. PDF File “Key word” สำหรับค้นหาคู่มือฯ ในเว็บไซต์ กพร. กรณีลิงค์ กพร. เข้าไม่ได้ PDF File WORD File
 0. ตรวจประเมินสถานที่
0.1 ขอตรวจประเมินสถานที่ (ขอใหม่ เพิ่มประเภท ย้ายสถานที่ผลิต เปลี่ยนแปลงแบบแปลน เครื่องมือเครื่องจักร)           
0.2 ขอตรวจประเมินสถานที่ (ต่ออายุใบอนุญาต)          
0.3 ขอตรวจประเมินสถานที่  (ย้ายสถานที่เก็บ เพิ่มสถานที่เก็บ แก้ไขเปลี่ยนแปลงห้องเก็บ)          
 1. ขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร กรณีไม่เข้าข่ายโรงงาน
1.1 การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.1)   ขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน    
1.2 การขอแก้ไข (สบ.2)            
  1.2.1 (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต)   ขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต)    
    1.2.1.1 กรณีเพิ่มประเภท        
    1.2.1.2 กรณีการขอย้ายสถานที่ผลิตอาหารและสถานที่เก็บอาหาร        
    1.2.1.3 กรณีเพิ่ม-ลดสถานที่ผลิตอาหาร , กรณีเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง , กรณีเพิ่ม-ลดเครื่องจักร        
    1.2.1.4 กรณีการเพิ่มสถานที่เก็บอาหาร        
    1.2.1.5 กรณีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงห้องเก็บอาหาร        
  1.2.2 (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)   ขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)    
    1.2.2.1 กรณีการแก้ไขชื่อสถานที่ผลิตอาหาร (ไม่ใช่การเปลี่ยนบุคคลหรือนิติบุคคลผู้รับอนุญาต)        
    1.2.2.2 กรณีการแก้ไขที่อยู่สถานที่ผลิตอาหาร (ไม่ใช่การย้ายสถานที่ที่รับอนุญาตไว้)        
    1.2.2.3 กรณี เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการ        
    1.2.2.4 กรณีเปลี่ยน เพิ่มหรือลดผู้ดำเนินกิจการ (เฉพาะนิติบุคคล)        
    1.2.2.5 กรณียกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหารและยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร        
    1.2.2.6 กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคลผู้รับอนุญาตหรือแปรสภาพนิติบุคคลตามกฎหมาย        
                 
 2. ขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร กรณีเข้าข่ายโรงงาน
2.1 การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร และการขอเพิ่มประเภทอาหาร (อ.1)   ขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร และการขอเพิ่มประเภทอาหาร    
  2.1.1 กรณี ขอใหม่        
  2.1.2 กรณี ขอเพิ่มประเภท        
2.2 ขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.3)   ขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร  
2.3 ขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.4)   ขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร  
2.4 ขอย้ายสถานที่ผลิตอาหารหรือสถานที่เก็บอาหาร (แบบ อ.5)   ขอย้ายสถานที่ผลิต สถานที่เก็บอาหาร กรณีเข้าข่ายโรงงาน  
2.5 ขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (ส.4)          
  2.5.1 (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)   เปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)    
    2.5.1.1 กรณีการแก้ไขชื่อสถานที่ผลิตอาหาร (ไม่ใช่การเปลี่ยนบุคคลหรือนิติบุคคลผู้รับอนุญาต)        
    2.5.1.2 กรณีแก้ไขที่อยู่ของสถานที่ผลิต หรือสถานที่เก็บอาหาร (ไม่ใช่การย้ายสถานที่ที่รับอนุญาตไว้)        
    2.5.1.3 กรณี เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการ        
    2.5.1.4 กรณีเปลี่ยน เพิ่มหรือลดผู้ดำเนินกิจการ (เฉพาะนิติบุคคล)        
    2.5.1.5 กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคลผู้รับอนุญาตหรือแปรสภาพนิติบุคคลตามกฎหมาย        
  2.5.2 (กรณีตรวจสถานที่ผลิต)   เปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต)    
    2.5.2.1 กรณียกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหารและยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร        
    2.5.2.2 กรณีเพิ่ม-ลดสถานที่ผลิตอาหาร , กรณีเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง , กรณีเพิ่ม-ลดเครื่องจักร        
    2.5.2.3 กรณีการเพิ่มสถานที่เก็บอาหาร        
    2.5.2.4 กรณีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงห้องเก็บอาหาร        
                 
 3. ขออนุญาตผลิตเฉพาะคราว
3.1 ขออนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราว (อ.11)   อนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราว  
3.2 การขออนุญาตผลิตอาหารหรือส่งออกอาหาร เพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร หรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ  ( แบบ อ.15 )   อนุญาตผลิตอาหารหรือส่งออกอาหารเพื่อเป็นตัวอย่าง  
                 
 4. ขออนุญาตสถานที่นำเข้า
4.1 ขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร และการขอเพิ่มประเภทอาหาร (แบบ อ.6)   ขออนุญาตนำหรือสั่งอาหาร    
  4.1.1 กรณี ขอใหม่        
  4.1.2 กรณี ขอเพิ่มประเภท        
4.2 ขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร และการขอใบแทนใบอนุญาตฯ   ขออนุญาตนำหรือสั่งอาหาร    
  4.2.1 ขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.8)        
  4.2.2 ขอใบแทนใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.9)        
4.3 ขอย้ายสถานที่นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรหรือสถานที่เก็บอาหาร (อ.10)   ขอย้ายสถานที่นำหรือสั่งอาหาร  
4.4 ขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (ส.5)   ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการที่รับอนุญาตนำหรือสั่งอาหาร    
  4.4.1 กรณีแก้ไขชื่อสถานที่นำเข้าอาหาร        
  4.4.2 กรณี แก้ไขที่อยู่สถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บอาหาร        
  4.4.3 กรณี แก้ไขเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการ        
  4.4.4 กรณี เปลี่ยน เพิ่ม หรือลดผู้ดำเนินกิจการ(เฉพาะนิติบุคคล)        
  4.4.5 กรณี ยกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหาร และยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร        
  4.4.6 กรณี เพิ่มสถานที่เก็บอาหาร        
  4.4.7 กรณี แก้ไขเปลี่ยนแปลงห้องเก็บอาหาร        
  4.4.8 กรณี การเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคลผู้รับอนุญาตหรือแปรสภาพนิติบุคคลตามกฎหมาย        
                 
 5. ขออนุญาตผลิตภัณฑ์
5.1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร   สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รอยัลเยลลี่ และผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี่  
  5.1.1 ยื่นคำขอใหม่-กรณีมีส่วนประกอบสำคัญนอกบัญชีรายชื่อ อย. (ยื่นแบบ สบ.3)        
  5.1.2 ยื่นคำขอใหม่-กรณีที่มีส่วนประกอบสำคัญตามบัญชีรายชื่อ อย. (ยื่นแบบ สบ.5)        
  5.1.3 ขอแก้ไข--กรณีมีส่วนประกอบสำคัญนอกบัญชีรายชื่อ อย. (ยื่นแบบ สบ.4)        
  5.1.4 ขอแก้ไข--กรณีที่มีส่วนประกอบสำคัญตามบัญชีรายชื่อ อย. (ยื่นแบบ สบ.6)        
5.2 อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก   อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก    
  5.2.1 ยื่นคำขอใหม่ (อ.17,สบ.3)        
  5.2.2 ขอแก้ไข (อ.19,สบ.4)        
5.3 อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก   ขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก    
  5.3.1 ยื่นคำขอใหม่ (อ.17,สบ.3)        
  5.3.2 ขอแก้ไข (อ.19,สบ.4)        
5.4 อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ   อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ    
  5.4.1 ยื่นคำขอใหม่ (อ.17,สบ.3)        
  5.4.2 ขอแก้ไข (อ.19,สบ.4)        
5.5 นมดัดแปลงสำหรับทารก, นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก, อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก   นมดัดแปลงสำหรับทารก    
  5.5.1 ยื่นคำขอใหม่ (อ.17,สบ.3)        
  5.5.2 ขอแก้ไข (อ.19,สบ.4)        
5.6 วัตถุเจือปนอาหาร   ขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์ ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร    
  5.6.1 ยื่นคำขอใหม่ (อ.17)        
  5.6.2 ขอแก้ไข (อ.19)        
  5.6.3 หนังสือชี้แจงการขอเพิ่มฉลากอาหารที่ผลิตเพื่อส่งออก/ใบแทนใบ Checklist ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร        
5.7 วัตถุที่ใช้รักษาคุณภาพของอาหาร   วัตถุที่ใช้รักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร    
  5.7.1 ยื่นคำขอใหม่ (อ.17)        
  5.7.2 ขอแก้ไข (อ.19)        
5.8 วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล (อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก)   อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก (เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล)    
  5.8.1 ยื่นคำขอใหม่ (อ.17)        
  5.8.2 ขอแก้ไข (อ.19)        
5.9 อาหาร 7 ประเภท ได้แก่ นมโค,นมปรุงแต่ง,นมเปรี้ยว,ผลิตภัณฑ์ของนม,ไอศกรีม,เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท   ขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภท นมโค    
  5.9.1 ยื่นคำขอใหม่ (สบ.5 reprocess)        
  5.9.2 ขอแก้ไข (สบ.6 reprocess)        
5.10 การขออนุญาตผลิตภัณฑ์และการแก้ไขรายการอนุญาตสำหรับ กาแฟผสม กาแฟสำเร็จรูปผสม และเครื่องดื่มเกลือแร่   กาแฟผสม    
  5.10.1 ยื่นคำขอใหม่ (สบ.5 ปกติ)        
  5.10.2 ขอแก้ไข (สบ.6 ปกติ)        
5.11 อาหารประเภทอื่นๆ ที่นอกเหนือจากอาหารควบคุมเฉพาะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รอยัลเยลลี นมโค นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ์ของนม ไอศกรีม เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และอาหารวัตถุประสงค์พิเศษ   อาหารประเภทอื่นที่นอกเหนือจากอาหารควบคุมเฉพาะ    
  5.11.1 ยื่นคำขอใหม่ (สบ.5 ปกติ)        
  5.11.2 ขอแก้ไข (สบ.6 ปกติ)        
               
 6. ขออนุญาตโฆษณา
6.1 ขออนุญาตโฆษณาอาหาร   โฆษณาอาหาร  
               
 7. ขออนุมัติ
7.1 ขอให้พิจารณาคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ (เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล)   พิจารณาคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ (เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล)  
7.2 ขอให้พิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและการใช้วัตถุเจือปนอาหาร   พิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและการใช้วัตถุเจือปนอาหาร  
               
 8. ขอหนังสือรับรอง
8.1 การออกหนังสือรับรองสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการส่งออก   ออกหนังสือรับรองสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการส่งออก  
               
 9. ขอประเมินความปลอดภัย
9.1 การขอประเมินความปลอดภัยวัตถุเจือปนอาหาร   ประเมินความปลอดภัยวัตถุเจือปนอาหาร    
  9.1.1 การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (กรณีที่ 1-1) วัตถุเจือปนอาหาร        
  9.1.2 การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (กรณีที่ 1-2) เอนไซม์ เอนไซม์เตรียมสำเร็จ หรือเอนไซม์ตรึงรูป        
  9.1.3 การขอประเมินวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิได้กำหนดเงื่อนไขการใช้หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (กรณีที่ 2)        
9.2 การขอประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim)   ประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ  
9.3 การขอประเมินความปลอดภัยอาหาร   ประเมินความปลอดภัยอาหาร      
  9.3.1 การขอทวนสอบการเป็นอาหารใหม่ (Novel food)        
  9.3.2 การยื่นผลการประเมินความปลอดภัยการเป็นอาหารใหม่ (Novel food)        
  9.3.3 การขอประเมินความปลอดภัยอาหารที่ไม่เข้าข่ายอาหารใหม่            
    1) การขอประเมินความปลอดภัยอาหารที่ไม่เข้าข่ายอาหารใหม่ (Novel food)ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยายังไม่เคยอนุญาต        
    2) การขอประเมินการใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร ที่นอกเหนือจากบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554 เรื่อง การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 346) พ.ศ. 2555 เรื่อง การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร (ฉบับที่ 2)        
9.4 การขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของวัสดุที่ใช้ทำขวดนม และภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก ที่มิใช่ชนิดวัสดุที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข   ประเมินความปลอดภัยขวดนม  
9.5 การขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของภาชนะบรรจุอาหาร หรือภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติกที่ยังมิได้กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข   ประเมินความปลอดภัยภาชนะบรรจุ      
  9.5.1 การขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติกที่ยังมิได้กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295) พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะ (กรณีที่ 1)        
  9.5.2 การขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของภาชนะบรรจุที่มีการใช้สารหรือสารเคมีในภาชนะบรรจุซึ่งส่งผลต่อคุณสมบัติของอาหารที่บรรจุในภาชนะดังกล่าว (กรณีที่ 2)        
               
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
  "กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด" โทรศัพท์ 0 2590 7187 และ 0 2590 7011