ประเด็นวัดความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
  1. จัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม

  2. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา

  3. ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ

  4. ข้อมูลเป็นประโยชน์ ตรงตามความต้องการ

  5. คำอธิบาย คำแนะนำบริการต่างๆชัดเจน

  6. ความทันสมัยของข่าวสาร มีประโยชน์ และตรงกับความต้องการ

  7. การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก

  8. การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

  9. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ

  10.ท่านมีความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์

                                                                   แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

                                                                   

  

I01023I