ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

                                                   

Untitled Document

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร  ยกเลิก
  ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2)  ยกเลิก
  ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 3)  ยกเลิก
  ว่าด้วยการนำเข้าอาหารเพื่อเป็นตัวอย่างฯ (2544)
       - Regulation of the Food and Drug Administration on Operation of Importation of Food Samples for Registration or for Consideration before Ordering B.E.2544 (2001)
  ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 4)   ยกเลิก
  ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 5)   ยกเลิก
  ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 6)   ยกเลิก
  ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 7)   ยกเลิก
  ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2557   ยกเลิก
  ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ.2557 (ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557)
       - Regulation of the Food and Drug Administration on Procedures of Food Serial Numbers B.E.2557 (2014) (Announced on the 20th November B.E. 2557 (2014))
  ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  
  ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559  
  ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560  
  ระเบียบสำนักงานว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับ พ.ศ.2536
  ระเบียบสำนักงานว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับสำหรับกทม. พ.ศ. 2546
     
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (มอบอำนาจและมอบหมาย)
  มอบอำนาจเลขาธิการฯ ตามกฎหมายเฉพาะให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ 217/2549 (ฉบับที่4)
  การมอบหมายของเลขาธิการฯ ตามกฎหมายเฉพาะ ที่ 65/2549 (16 จังหวัด)
  การมอบหมายของเลขาธิการฯ ตามกฎหมายเฉพาะ ที่ 121/2549 (59 จังหวัด)
  มอบหมายและมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการภายในกองควบคุมอาหาร ที่ 706/2548
     
คำสั่งคณะกรรมการอาหาร (หน่วยงานวิเคราะห์)
  ที่ 1/2545 เรื่อง กำหนดส่วนราชการหรือสถาบันที่ตรวจวิเคราะห์อาหารเพื่อการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร
  ที่ 2/2544 เรื่อง ประกาศรายชื่อสถาบันที่คณะกรรมการอาหารกำหนดให้การรับรองผลการตรวจวิเคราะห์อาหาร
  ที่ 4/2544 เรื่อง ประกาศรายชื่อสถาบันที่คณะกรรมการอาหารกำหนดให้การรับรองผลการตรวจวิเคราะห์อาหาร (ฉบับที่ 2)
  ที่ 2/2545 เรื่อง ประกาศรายชื่อสถาบันที่คณะกรรมการอาหารกำหนดให้การรับรองผลการตรวจวิเคราะห์อาหาร (ฉบับที่ 3)
     
หนังสือเวียนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
  คำชี้แจง เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับการขอแก้ไขทะเบียนตำรับอาหารและฉลาก ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2)
  คําชี้แจง เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนอาหารตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดําเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 3)
  คำชี้แจง เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนอาหารตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบ (ฉบับที่ 7)
  ตัวอย่างการกรอกข้อมูลคำขอแก้ไขรายการทะเบียนตำรับอาหาร แบบ อ.19 (พิจารณา 7 วันทำการ)
  ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร แบบ สบ.4 (พิจารณา 7 วันทำการ)
  ตัวอย่างใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (สบ.5) ประเภทกาแฟ
  ตัวอย่างใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (สบ.5) ประเภทชาสมุนไพร
  ตัวอย่างใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (สบ.5) ประเภทเครื่องดื่มเกลือแร่