สาระน่ารู้เกี่ยวกับนมโรงเรียน

 

สื่อสิ่งพิมพ์ : หนังสือ/คู่มือความรู้ 
คู่มือ GMP นมพาสเจอร์ไรส์
คู่มือ "คลายข้อสงสัย เรื่อง นอ...มอ...นม"
คู่มือมารักษาคุณภาพนมโรงเรียนกันเถอะ
 
ฉบับผู้ประกอบการ
ฉบับโรงเรียน
 
(ตัวอย่าง) เอกสารหลักฐานที่ประกอบการผลิตที่เกี่ยวข้องกับ อย. เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ใบอนุญาตผลิตอาหาร (ด้านหน้า)
ใบอนุญาตผลิตอาหาร (ด้านหลัง)
ใบสำคัญขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร
ใบรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP)
บันทึกแสดงผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ 
บันทึกแสดงผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตนมยูเอชที
   
การฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์"
ศูนย์เรียนรู้ GMP นมพาสเจอร์ไรส
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านตามหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ 
   
แบบสอบถามการผลิตนมพร้อมดื่มเพื่อจำหน่ายในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2552