Untitled Document

เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลกฎหมาย
การขออนุญาต
การสืบค้นข้อมูล / สาระน่ารู้
โปรแกรมสำหรับผู้ประกอบการ

 

สาระน่ารู้สำหรับผู้ประกอบการ

   เรื่องน่ารู้เกี่ยวการผลิต / นำเข้า / จำหน่าย
             
แนวทางการอนุญาตสถานที่ผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ : กรณีใช้น้ำใต้ดินเป็นแหล่งน้ำดิบ 

            แนวทางการปฎิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกลือบริโภค

             แนวทางการปฎิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกลือบริโภค น้ำปลา น้ำเกลือปรุงอาหาร และ

ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง

             บัญชีรายชื่อพืชที่อนุญาตให้ใช้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

             หลักเกณฑ์และแนวทางการขออนุญาตผลิตอาหาร (สำหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท)

             แนวทางการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารพร้อมปรุง และอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีตามหลักเกณฑ์ GMP

             สาระน่ารู้เกี่ยวกับนมโรงเรียน

             แนวทางการดำเนินการของผู้ผลิต / ผู้นำเข้า / ผู้จำหน่าย เมื่อผลิตภัณฑ์อาหารพบสารเมลามีนและสารใน

กลุ่มเมลามีนไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกำหนด

             สหภาพยุโรปยึดบะหมี่ ที่มีการฉายรังสีในเครื่องปรุงจากประเทศไทย

             ปัญหาและแนวทางแก้ไขการผลิตเครื่องดื่ม

             ปัญหาและแนวทางแก้ไขการผลิตน้ำแข็ง

             ปัญหาและแนวทางแก้ไขการผลิตน้ำปลา

             ปัญหาและแนวทางแก้ไขการผลิตน้ำส้มสายชู

             แนวทางการป้องกันปัญหาการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในการผลิตน้ำบริโภคบรรจุขวด

   เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการแสดงฉลาก

             การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ที่จำหน่ายต่อผู้บริโภค

             คู่มือการแสดงฉลากโภชนาการของอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีบางชนิดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

(ฉบับที่ 305) พ.ศ.2550

             การส่งอาหารไปจำหน่ายในประเทศมาเลเซีย

             การพิจารณาชื่ออาหารของผลิตภัณฑ์นม

             การพิจารณาชื่ออาหารของนมโค

             การพิจารณาชื่ออาหารของนมปรุงแต่ง

             การพิจารณาชื่ออาหารของไอศกรีม

             การพิจารณาชื่ออาหารของนมเปรี้ยว

             แนวทางการแสดงฉลากของนมพร้อมดื่ม

             การแสดงกรอบข้อมูลโภชนาการแบบเต็มรูปแบบมาตรฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

             การกล่าวอ้างเกี่ยวกับอาหาร

             การแสดงข้อความกล่าวอ้างหน้าที่ของสารอาหาร

             อนุญาตให้การแสดงกรอบข้อมูลโภชนาการละเว้นแสดงข้อมูลส่วนที่ 3 ได้

          

   กฏหมาย / ระเบียบต่างๆ

             GMP กฎหมาย

             คู่มือการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 364) พ.ศ. 2556 เรื่อง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค

             คู่มือการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 310) พ.ศ.2551 เรื่อง การห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย

อาหารที่มีการบรรจุสิ่งอื่น หรือวัตถุอื่นที่มิใช่อาหารในภาชนะบรรจุอาหารและหีบห่อ (ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2559) 

             ระเบียบการตรวจป้องกันโรคหีบห่อสินค้านำเข้าไปยังไต้หวันที่ทำจากไม้

             ASEAN Harmonization on Health Supplement (TMHS PWG) สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

             สาระสำคัญของการปรับปรุงประกาศกฏหมายที่เกี่ยวกับอาหารในปี พ.ศ. 2548-2549

             กฎหมายการห้ามจำหน่ายสุราแก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ขณะนี้อยู่ในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

             กฎระเบียบด้านความปลอดภัยสินค้าอาหารของสหราชอาณาจักร

             ทางการเช็กขอให้ไทยออกใบรับรองสำหรับเนื้อปลา อาหารทะเล และผลิตภัณฑ์จากปลา

             ข้อมูลและกฎเกณฑ์การนำเข้าสินค้าอาหารของประเทศออสเตรเลีย

             ระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยวัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสัมผัสกับอาหาร

             สหภาพยุโรปออกกฎระเบียบเพิ่มเติมในการตรวจหาสี Sudan ในผลิตภัณฑ์พริก

             มาตรการอาหารฉายรังสีของสหภาพยุโรป

             กฎระเบียบว่าด้วยการแสดงฉลากสำหรับสาร quinine และ caffeine ของสหภาพยุโรป

             การนำเข้าไข่ปลาคาร์เวียร์