คู่มือการใช้งานระบบ (ใช้กับทุกประเภทคำขอ)

รายการ Download
PDF VIDEO
1.

การเตรียมความพร้อมเข้าใช้งานระบบ e-submission
    - การสมัครบัญชีผู้ใช้งาน Open ID
    - การขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ e-submission
    - โปรแกรมที่จำเป็นต่อการใช้งานระบบ
(Update 8 สิงหาคม 2565)

2.

คู่มือออกใบสั่งชำระในระบบ e-Submission
(Update 4 พฤศจิกายน 2563)

 
3. คู่มือการค้นหาสารและการเพิ่มสาร สำหรับการยื่นคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร ผ่านระบบ e-submission
(Update 24 กรกฎาคม 2563)
 
4.

คู่มือการตั้งชื่ออาหาร

(Update 4 กุมภาพันธ์ 2563)

 
5. (ร่างหลักเกณฑ์เพื่อปรับปรุงระบบ) หลักเกณฑ์การพิจารณาเลือกกรรมวิธีการผลิตอาหารในระบบ e-Submission  
6. คู่มือการตั้งค่าโปรแกรม Mozilla Firefox  
7.

คู่มือการเพิ่ม Premix

( Update 30 ธันวาคม 2563)