คู่มือการการยื่นคำขอในระบบ e-Submission (แยกตามประเภทคำขอ)

รายการ Download
PDF VIDEO

1. งานพิจารณาอนุญาตสถานที่

1.1 การยื่นคำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.6)
(เปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 64 เป็นต้นมา)

 

1.2 การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.8)
(เปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 64 เป็นต้นมา)

 

1.3 การยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.9)
(เปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 64 เป็นต้นมา)

 

1.4 การยื่นคำสถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บอาหาร (อ.10)
(เปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 64 เป็นต้นมา)

 

1.5 การยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงในใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (ส.5)
(เปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 64 เป็นต้นมา) ( Update 15 มิถุนายน 2564)

 

1.6 การยื่นแบบฟอร์มประสงค์เปลี่ยนแปลงที่อยู่สถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บ (ตามกรมการปกครอง)
(เปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 64 เป็นต้นมา)

 

1.7 การยื่นคำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตเพื่อการอนุญาตผลิตอาหาร (เปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 64 เป็นต้นมา  เฉพาะ สถานที่ผลิตอาหารในเขตพื้นที่กทม.)   

 

1.8 การยื่นคำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (อ.1) หรือคำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.1/1) (เปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 64 เป็นต้นมา  เฉพาะ สถานที่ผลิตอาหารในเขตพื้นที่กทม.)   

 

1.9 การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.3) (เปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 64 เป็นต้นมา เฉพาะ สถานที่ผลิตอาหารในเขตพื้นที่กทม.)   

 

1.10 การยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.4) (เปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 64 เป็นต้นมา เฉพาะ สถานที่ผลิตอาหารในเขตพื้นที่กทม.)   

 

1.11 การยื่นคำย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร กรณีเข้าข่ายโรงาน (อ.5) หรือ ไม่เข้าข่ายโรงงาน สบ.2

 

1.12 การยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร (ส.4) หรือ คำขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหาร กรณีไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.2) (กรณีต้องตรวจสถานที่) (เปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 64 เป็นต้นมา เฉพาะ สถานที่ผลิตอาหารในเขตพื้นที่กทม.) 

 

1.13 การยื่นแบบฟอร์มประสงค์เปลี่ยนแปลงที่อยู่สถานที่นำผลิตหรือสถานที่เก็บ (ตามกรมการปกครอง) (เปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 64 เป็นต้นมา เฉพาะ สถานที่ผลิตอาหารในเขตพื้นที่กทม.)   

 

1.14 การยื่นคำขออนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราว (อ.11) (เปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 64 เป็นต้นมา)   

 

1.15 การยื่นคำขออนุญาตผลิตอาหารหรือส่งออกอาหารเพื่อเป็นตัวอย่าง สำหรับขึ้นทะเบียนตำรับหารหรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ (อ.15) (เปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 64 เป็นต้นมา เฉพาะ สถานที่ผลิตอาหารในเขตพื้นที่กทม.)   

 
2. งานพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์

2.1 การยื่นคำขอจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร คำขอใหม่ (สบ.7) และคำขอแก้ไข (สบ.8) สำหรับอาหารประเภทอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก อาหารควบคุมเฉพาะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รอยัลเยลลี่และผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี่ นมโค นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ์ของนม ไอศกรีม เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารวัตถุประสงค์พิเศษ กาแฟผสม กาแฟสำเร็จรูป และเครื่องดื่มเกลือแร่ ( Update 3 กุมภาพันธ์ 2563)

2.2 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (เปิดบริการตั้งแต่ 10 ส.ค.59 เป็นต้นมา เฉพาะคำขอที่ยื่นกับ อย.)   (Update 26 กันยายน 2565)

 

2.3 การยื่นขออนุญาต (อ.17/สบ.3) และแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์ (อ.19/สบ.4) ผลิตภัณฑ์นมดัดแปลงสำหรับทารก, นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก, อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก, ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก, อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และ อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ยกเว้น วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล (เปิดบริการตั้งแต่ 7 ส.ค.60 เป็นต้นมา)

 

2.4 วัตถุเจือปนอาหารและอาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักเฉพาะ วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล   (Update 26 กันยายน 2565)

 

2.5 ผลิตภัณฑ์อาหารประเภท นมโค, นมปรุงแต่ง, นมเปรี้ยว, ผลิตภัณฑ์ของนม, ไอศกรีม, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท กาแฟผสม กาแฟสำเร็จรูป และเครื่องดื่มเกลือแร่ (เปิดบริการตั้งแต่ 7 ส.ค.60 เป็นต้นมา เฉพาะคำขอที่ยื่นกับ อย.)  ( Update 4 มกราคม 2564)

 

2.6 การยื่นหนังสือชี้แจงการขอเพิ่มฉลากอาหารที่ผลิตเพื่อส่งออกจำหน่ายนอกราชอาณาจักร (เปิดบริการตั้งแต่ 28 ต.ค. 62 เป็นต้นมา พร้อมกันทั่วประเทศ)

 

2.7 การยื่นคำขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร(แบบสบ.5) ที่กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 1 วันทำการ  (Update 26 กันยายน 2565)

 

2.8 การยื่นใบรับรองสถานที่ผลิตต่างประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภท ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

 

2.9 ผลิตภัณฑ์ประเภท เมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชงหรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง และ ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง (เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. 64 เป็นต้นมา)   

 
3. การยื่นคำขออนุญาตโฆษณาอาหาร (เปิดบริการตั้งแต่ 7 ส.ค.60 เป็นต้นมา เฉพาะคำขอที่ยื่นกับ อย.)

3.1 คู่มือการเข้าสู่ระบบยื่นเอกสารและชำระเงินค่าคำขอ
(กรณีผลิตภัณฑ์ไม่เกิน 5 รายการต่อ 1 คำขอ)

 

3.2 คู่มือการเข้าสู่ระบบยื่นเอกสารและชำระเงินค่าคำขอ
(กรณีผลิตภัณฑ์มากกว่า 5 รายการต่อ 1 คำขอ)

 
4. การยื่นขออนุมัติ (เปิดบริการตั้งแต่ 7 ส.ค.60 เป็นต้นมา)

4.1 ขอให้พิจารณาคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ (เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล)

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

4.2 ขอให้พิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและการใช้วัตถุเจือปนอาหาร

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
5. การขอหนังสือรับรองเพื่อการส่งออก (เปิดบริการตั้งแต่ 7 ส.ค.60 เป็นต้นมา)
     ( Update 16 สิงหาคม 2564)
 
6. งานขอประเมินความปลอดภัย (เปิดให้บริการตั้งแต่ 15 ธ.ค. 64 เป็นต้นมา) 
   
( Update 15 ธันวาคม 2565)
 

7. คู่มือการยื่นคำขอ ผ่านระบบ Dropbox รองรับคำขอ ดังนี้  

  • คำขอแก้ไขรายละเอียดวัตถุเจือปนอาหาร (รวมถึงวัตถุที่ใช้รักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร เอนไซม์สำหรับใช้ในการผลิตอาหาร ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหาร) และ​อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก (เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล)