ลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นค่าคำขออนุญาตด้านอาหาร

 1. ยื่นคำขออนุญาตด้านอาหาร ที่ยื่นคำขอ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ต้องชำระค่าใช้จ่ายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ.2560 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 สามารถดาวน์โหลดฉบับลงราชกิจจาฯ ได้ที่ URL : https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/199/23.PDF หรือ QR Code นี้ ยกเว้นบางกรณีโปรดอ่านข้อ 2
                                                  

 2. สำหรับผู้ยื่นคำขอตามเงื่อนไขในตารางที่ 1 ได้รับยกเว้นค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บทั้งหมด เป็นเวลา 5 ปีนับจากวันที่ประกาศฯมีผลบังคับใช้ (จะเริ่มเก็บค่าใช้จ่ายในวันที่ 5 ส.ค.2565) ให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการดังนี้

  2.1 คำขอที่กำหนดให้ยื่นผ่านระบบ e-submission ก่อนยื่นคำขอในระบบ ให้นำหลักฐานตามตารางที่ 1 มายื่นกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ผลิตหรือสถานที่นำเข้าอาหาร (กรณีที่ตั้งอยู่ในเขต กทม. ให้ยื่นที่สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ห้อง 325) เพื่อบันทึกข้อมูลการยกเว้นค่าใช้จ่ายในระบบก่อน ระบบจึงจะดำเนินการข้ามขั้นตอนการออกใบสั่งชำระไปให้เจ้าหน้าที่พิจารณาเลย (ดำเนินการเพียงครั้งแรกครั้งเดียว) เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วผู้ยื่นคำขอมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข ให้เข้าระบบที่ศูนย์ IT กำหนด บันทึกเลขสถานที่ 8 หลัก และเลือกว่าได้รับการยกเว้นตามเงื่อนไขใด แล้วกดบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

  2.2 คำขอที่ยื่นเป็นกระดาษ ให้นำหลักฐานตามตารางที่ 1 ยื่นต่อเจ้าหน้าที่พร้อมกับคำขออนุญาตที่จะยื่น (ทุกครั้งที่ยื่นคำขอ หรือตามเงื่อนไขที่ สสจ.นั้นๆ กำหนด)

  ตารางที่ 1 เงื่อนไขการได้รับยกเว้นค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บทั้งหมด

  เงื่อนไข หลักฐาน ....[2]
   (ก) เป็นโครงการพระราชดำริ หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   1. หลักฐานที่แสดงว่าได้รับอนุมัติเป็นโครงการพระราชดำริ หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการใด
   2. สำเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) หรือ หลักฐานการอนุญาตเลขสถานที่ผลิตอาหาร (แบบ สบ.1) (ถ้ามี)
   (ข) เป็นสถานประกอบการที่มีเครื่องจักรไม่เกิน 5 แรงม้า และคนงานไม่ถึง 7 คน ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 และพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2557 ..[1]
   1. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือ หนังสือสำคัญแสดงการจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน (แล้วแต่กรณี)
   2. หลักฐานการอนุญาตเลขสถานที่ผลิตอาหาร (แบบ สบ.1) กรณีเป็นรายใหม่ยังไม่เคยได้รับอนุญาตให้ทำหนังสือเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รับรองตนเองว่ามีเครื่องจักรไม่เกิน 5 แรงม้า และคนงานไม่ถึง 7 คน ลงนามโดยผู้มีอำนาจ

  หมายเหตุ

  [1] กรณีเข้าเงื่อนไข (ข) แต่มีการขยายสถานที่ผลิตจนแรงม้า หรือคนงานเกินที่กำหนด สิทธิ์ในการได้รับการยกเว้นจะถูกยกเลิกทันที