ลงทะเบียนผู้ยื่นคำขอ (กรณีชาวต่างชาติ)

            “อยู่ระหว่างดำเนินการ”