ลงทะเบียนสถานที่ (กรณีรายใหม่)

            “อยู่ระหว่างดำเนินการ”