การเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบ

            เพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้ใช้งานเป็นผู้มีอำนาจตามใบอนุญาตจริงหรือได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินแทนได้มากน้อยเพียงใด ผู้ประสงค์เข้าใช้งานต้องยื่นเอกสารเพื่อขอเข้าใช้ระบบกับทางเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Admin) โดยผู้เข้าใช้งานสามารถเข้าใช้ระบบได้ตามสิทธิ์ที่ได้แจ้งไว้ รายละเอียด ดังนี้

   ช่องทางการยื่นเอกสารเพื่อขอสิทธิ์การเข้าใช้ระบบ

           สามารถติดต่อยื่นเอกสารเพื่อขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบอาหารได้ 2 ช่องบริการ ดังนี้

           1. กรณีสถานที่ผลิต/นำเข้า ตั้งอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร

                  ยื่นที่ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามประเภทคำขอ ดังนี้

- ศูนย์รับเรื่อง เข้า-ออก ด้านการบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ (OSSC)
อาคาร 6 ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ติดต่อสายด่วนโทร 02-5907606-7 หรือ 02-8215509
บริการตรวจสอบเอกสาร : LINE Official : @OSSC_FDA หรือ
email : ossc@fda.moph.go.th


           2. กรณีสถานที่ผลิต/นำเข้า ตั้งอยู่ ณ ต่างจังหวัด

                  ยื่นขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบอาหารได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ

           ทั้งนี้โปรดสอบทานความถูกต้อง ความครบถ้วน การรับรองสำเนา การเลือกและลงรายการต่างๆ ก่อนยื่นเอกสาร และข้อความต้องครบถ้วนตามเนื้อหาของตัวอย่างเอกสาร หากพบข้อบกพร่องอาจไม่ได้รับความสะดวกในการดำเนินการ

           3. กรณีโฆษณาอาหาร

-  ประสงค์เผยแพร่ทั่วประเทศ ยื่นได้ที่ ศูนย์รับเรื่อง เข้า-ออก ด้านการบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ (OSSC) อาคาร 6 ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ติดต่อสายด่วนโทร 02-5907606-7
บริการตรวจสอบเอกสาร : LINE Official : @OSSC_FDA หรือ
email : ossc@fda.moph.go.th”

-   ประสงค์เผยแพร่ในแต่ละจังหวัดนั้นๆ ยื่นได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ

 

   เอกสารประกอบการยื่นขอสิทธิ์เข้าใช้ระบบอาหาร

            สามารถติดต่อยื่นเอกสารเพื่อขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบอาหารได้ 2 ช่องบริการ ดังนี้

            1. กรณีผู้ดำเนินกิจการหรือผู้รับอนุญาต(เจ้าของ) เข้าใช้งานระบบด้วยตนเอง

                 1.1) ยื่น แบบฟอร์มการขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบ e-Submission ด้านอาหาร  สำหรับผู้ดำเนินกิจการหรือผู้รับอนุญาต โดยแนบหลักฐานต่างกันตามแต่ละกรณี ดังนี้

                        กรณีเป็นผู้ดำเนินกิจการ

                             (1) ผู้ดำเนินกิจการเป็นชื่อบุคคลคนเดียว ยื่นหลักฐาน ได้แก่
                                    - สำเนาบัตรประชาชน
                                    - สำเนาใบอนุญาตฉบับปัจจุบัน (ทุกหน้า)
                                    - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (หน้าแรก)  (กรณีผู้รับอนุญาตเป็นนิติบุคคล)
                                    - กรณีผู้รับอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา แนบสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

                             (2) ผู้ดำเนินกิจการเป็นชื่อบุคคลมากกว่า 1 และอำนาจลงนามร่วม กรณีนี้จะยื่นคำขอทาง e-Submission ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งดำเนินการ

                        กรณีเป็นผู้รับอนุญาต

                             (1) ผู้รับอนุญาตเป็นนิติบุคคล หากมีอำนาจลงนามได้เพียงคนเดียว ให้ยื่นหลักฐาน ดังนี้
                                    - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (หน้าแรก)
                                    - สำเนาบัตรประชาชน

                             (2) ผู้รับอนุญาตเป็นชื่อบุคคลมากกว่า 1 และอำนาจลงนามร่วม กรณีนี้จะยื่นคำขอทาง e-Submission ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งดำเนินการ

                             (3) ผู้รับอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

                 1.2) หลังจากยื่นหนังสือเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบเมื่อถูกต้อง จะดำเนินการเพิ่มสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ ภายใน 1 - 3 วันทำการ

            2. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าใช้ระบบแทน

                 2.1) ยื่นหนังสือมอบอำนาจ ซึ่งระบุช่วงเวลามอบอำนาจไม่เกิน 3 ปี ติดอากรแสตมป์ 30 บาท (30 บาท/ผู้รับมอบอำนาจ แนะนำให้ทำต่อผู้รับมอบอำนาจ 1 คน) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ ได้แก่
                                    - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน/ หรือใบทะเบียนพาณิชย์
                                    - สำเนาบัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุและอ่านได้ชัดเจนของผู้มอบอำนาจ/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
                                    - สำเนาบัตรประชาชน ผู้รับมอบอำนาจ
                                    - สำเนา PASSPORT และ WORK PERMIT (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

                 2.2) หลังจากยื่นหนังสือเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบเมื่อถูกต้อง จะดำเนินการเพิ่มสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ ภายใน 1 - 3 วันทำการ

                 2.3) ผู้ขอใช้งานมีสิทธิ์ใช้งานระบบ e-Submission ตามช่วงเวลาที่ได้รับมอบอำนาจ

                 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ

                      แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ

                      แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ

 

  • หมายเหตุ :

                  หากมอบอำนาจเรียบร้อยแล้ว มีการเปลี่ยนแปลง เช่น ผู้รับมอบอำนาจลาออกหรือย้ายงาน ผู้รับอนุญาต/ ผู้ดำเนินการ ต้องแจ้งมายังเจ้าหน้าที่เพื่อขอยกเลิกสิทธิการใช้งานของผู้รับมอบอำนาจท่านนั้นทันที