ไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้ Cost Calculator | PGMP 

Please wait...

Logout 

ข้อมูลค่าใช้จ่าย

ค่าแรงทางตรง

ค่าแรงทางตรงรวม

กำลังการผลิต 0

รายการ จำนวนคน หน่วย ค่าแรง มูลค่า บาท/หน่วยสินค้า ต้นทุน

ค่าใข้จ่ายในการผลิต

ค่าใช้จ่ายในการผลิตรวม

กำลังการผลิต 0

รายการ ปริมาณ หน่วย ต้นทุน/หน่วย มูลค่า บาท/หน่วยสินค้า ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการผลิตรวม
ค่าใช้จ่ายในการผลิต - คงที่
ค่าใช้จ่ายในการผลิต - ผันแปร
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต

ค่าใข้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายรวม

กำลังการผลิต 0

รายการ ปริมาณ หรือ Rate % หน่วย ต้นทุน/หน่วย มูลค่า บาท/หน่วยสินค้า ต้นทุน
ค่าใข้จ่ายในการขายรวม
ค่าใข้จ่ายในการขายรวม - คงที่
ค่าใข้จ่ายในการขายรวม - ผันแปร
รวมค่าใข้จ่ายในการขาย

ค่าใข้จ่ายในการบริหาร

ค่าใข้จ่ายในการบริหารรวม

กำลังการผลิต 0

รายการ ปริมาณ หรือ Rate % หน่วย ต้นทุน/หน่วย มูลค่า บาท/หน่วยสินค้า ต้นทุน
ค่าใข้จ่ายในการบริหารรวม
ค่าใข้จ่ายในการบริหารรวม - คงที่
ค่าใข้จ่ายในการบริหารรวม - ผันแปร
รวมค่าใข้จ่ายในการบริหาร

ค่าใข้จ่ายทางการเงิน

ค่าใข้จ่ายทางการเงินรวม

กำลังการผลิต 0

รายการ % อัตราดอกเบี้ย ยอดหนี้เฉลี่ย มูลค่า บาท/หน่วย ต้นทุน