ไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้ Cost Calculator | PGMP 

Please wait...

Logout 

สรุปการคำนวณต้นทุนสินค้า

ประมาณการกำไรขาดทุนจากจำนวนการผลิต 0 หน่วย

ยอดขาย
ต้นทุนการผลิต
  วัตถุดิบหลัก
  วัตถุดิบประกอบ
  บรรจุภัณฑ์
  ค่าแรงทางตรง
  ค่าใช้จ่ายในการผลิต
รวมต้นทุนการผลิต
กำไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่าย
  ค่าใช้จ่ายในการขาย
  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
EBIT
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กำไรสุทธิ

ประมาณการกำไรขาดทุนต่อการผลิต 1 หน่วย

จำนวนหรือปริมาณที่ผลิต
ยอดขาย
ต้นทุนการผลิต
  วัตถุดิบหลัก
  วัตถุดิบประกอบ
  บรรจุภัณฑ์
  ค่าแรงทางตรง
  ค่าใช้จ่ายในการผลิต
รวมต้นทุนการผลิต
กำไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่าย
  ค่าใช้จ่ายในการขาย
  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
EBIT
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กำไรสุทธิ

ประมาณการกำไรขาดทุน %

ยอดขาย
ต้นทุนการผลิต
  วัตถุดิบหลัก
  วัตถุดิบประกอบ
  บรรจุภัณฑ์
  ค่าแรงทางตรง
  ค่าใช้จ่ายในการผลิต
รวมต้นทุนการผลิต
กำไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่าย
  ค่าใช้จ่ายในการขาย
  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
EBIT
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กำไรสุทธิ

จุดคุ้มทุน

จำนวนหรือปริมาณที่ผลิต
ต้นทุนคงที่
  ค่าแรงทางตรง
  ค่าใช้จ่ายในการผลิต
  ค่าใข้จ่ายในการขาย
  ค่าใข้จ่ายในการบริหาร
  ค่าใข้จ่ายทางการเงิน
ต้นทุนคงที่รวม
ต้นทุนผันแปร
  วัตถุดิบหลัก
  วัตถุดิบประกอบ
  บรรจุภัณฑ์
  ค่าใช้จ่ายในการผลิต
  ค่าใข้จ่ายในการขาย
  ค่าใข้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนผันแปรรวม
ยอดขาย
กำไรส่วนเกินต่อการผลิต 1 หน่วย
จุดคุ้มทุน (จำนวนการผลิต)
% ต่อกำลังการผลิต