รุ่นที่1 วันที่ 5-9 สิงหาคม 2556 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 19-23 สิงหาคม 2556