แจ้งการเปิดสิทธิ์เข้าใช้งาน/ ต่ออายุระบบเลขเสมือน


สามารถติดต่อและส่งเอกสารในช่องทาง

E - Mail : food_lpi@fda.moph.go.th

              เจ้าหน้าที่จะเปิดสิทธิ์ให้ท่านเข้าใช้งานได้ 14 วัน และเมื่อได้รับเอกสารฉบับจริงทางไปรษณีย์ จะเปิดสิทธิ์ให้ท่านตามหนังสือมอบอำนาจ 1 ปี เพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19
(จัดส่งเอกสารที่ : 88/24 กลุ่มพัฒนาระบบ กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง 518 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 )

 

 

ระบบเลขเสมือน (FM,FG)

       ตามที่มีความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน Agreement to Establish and Implement The ASEAN Sing Window และข้อตกลงระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา - กรมศุลกากร เพื่อความสะดวกของผู้ประกอบการ การนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหาร ทางกองอาหารจึงสร้างระบบการเลขเสมือนที่ใช้เฉพาะในระบบ License per invoice ด้านผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับอาหารทั่วไป และวัตถุดิบที่นำเข้าเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารของตนเอง ( เลข FM และ FG ) โดยผู้ประกอบการต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการแจ้งใช้เลขดังกล่าว ซึ่งข้อมูลในระบบจะนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ควบคุมดูแลการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารโดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งปรับเปลี่ยนระบบเลขเสมือน
        เนื่องจากกองอาหารมีการปรับเปลี่ยนการบันทึกข้อมูลนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารผ่านเว็บไซต์เชื่อมโยงพิกัดผลิตภัณฑ์อาหาร จากระบบเดิมเป็นระบบใหม่ (ระบบเลขเสมือน (FM,FG)) ในระบบ privus.fda.moph.go.th ซึ่งเมื่อบันทึกข้อมูลแล้วจะออกเลข U1FM และ U1FG สามารถนำไปยื่นทำ LPI ได้ (หลังจากการบันทึกข้อมูลในระบบ 2 ชม.)โดยผู้ประกอบการรายใหม่และเก่าต้องยื่นเอกสารเปิดสิทธิ์ รายใหม่ได้ที่ กองอาหาร กลุ่มพัฒนาระบบ ห้อง 518 ก่อนที่ระบบเก่าจะทำการปิดระบบในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

          ติดต่อ สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดสิทธิ์และการมอบอำนาจ ได้ที่เบอร์ 02 590 7297
          ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลในระบบ ได้ที่เบอร์ 02 590 7176

เปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบ

 •       การเปิดสิทธิ์เข้าใช้งาน
                      เพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้ใช้งานเป็นผู้มีอำนาจตามใบอนุญาตจริงหรือได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน ผู้ประสงค์เข้าใช้งานต้องยื่นเอกสารเพื่อขอเข้าใช้ระบบกับทางเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Admin) โดยผู้เข้าใช้งาน สามารถเข้าใช้ระบบได้ตามสิทธิ์ที่ได้มอบอำนาจไว้ รายละเอียด ดังนี้
       ช่องทางการยื่นเอกสาร
               1. ยื่นเอกสารด้วยตนเอง
                      สามารถติดต่อยื่นเอกสารเพื่อขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบ ณ ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองอาหาร อาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง 518
               2. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์
                      88/24 กลุ่มพัฒนาระบบ กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง 518 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
                      ติดต่อสอบถามที่ เบอร์ 02 590 7297   
       หลักฐานการขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบ
               1. กรณีผู้ขอใช้งานเป็นผู้มีอำนาจ
                             ผู้มีอำนาจ หมายถึง ผู้รับอนุญาตตามใบอนุญาตในกรณีบุคคลเป็นเจ้าของคนเดียว ในกรณีผู้รับอนุญาตในนามนิติบุคคลให้เฉพาะเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้เดียว (กรณีผู้มีอำนาจลงนามมากกว่า 1 ท่าน ให้มอบอำนาจตาม ข้อ 2)
                             1.1 หนังสือแจ้งความประสงค์        เข้าใช้งานระบบ (พร้อมสำเนา) ลงนามโดยผู้มีอำนาจ
                             1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน หรือสำเนาทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งออกมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ที่มีผู้มีอำนาจลงชื่อรับรอง (หน้าแรกและหน้าที่ระบุวันที่ออกหนังสือรับรอง) *กรณีนิติบุคคล
                             1.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจของบริษัท (ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นเอกสาร พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา)
                             1.4 สำเนาใบอนุญาตนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร (สำหรับนำเข้าอาหารทั่วไป) หรือสำเนาใบอนุญาตผลิต (สำหรับนำเข้าวัตถุดิบ) (ประทับตราและรับรองสำเนา)
                      2. กรณีผู้ขอใช้งานเป็นผู้รับมอบอำนาจ
                             2.1 หนังสือมอบอำนาจ          เข้าใช้งานระบบเลขเสมือน ซึ่งระบุระยะเวลามอบอำนาจไม่เกิน 1 ปี พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อ ผู้รับมอบอำนาจ 1 คน (พร้อมสำเนา)
                             2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน หรือสำเนาทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งออกมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ที่มีผู้มีอำนาจลงชื่อรับรอง (หน้าแรกและหน้าที่ระบุวันที่ออกหนังสือรับรอง) *กรณีนิติบุคคล
                             2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ (ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นเอกสาร พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาโดยเจ้าของบัตร)
                             2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นเอกสาร พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาโดยเจ้าของบัตร)
                             2.5 สำเนาใบอนุญาตนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร (สำหรับนำเข้าอาหารทั่วไป) หรือสำเนาใบอนุญาตผลิต (สำหรับนำเข้าวัตถุดิบ) (ประทับตราและเห็นรับรองสำเนา)
                      *กรณีบุคคลต่างชาติใช้สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนา work permit (ถ้ามี) ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นเอกสาร แทน (พร้อมรับรองสำเนาโดยเจ้าของบัตร)
                      หมายเหตุ
                             -   ผู้ขอใช้งานมีสิทธิใช้งานระบบ ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ยื่นเอกสาร ณ กองอาหาร ( โปรดยื่นเอกสารต่ออายุก่อนสิทธิ์ใช้งานหมดอายุ )
                             -  หากมอบอำนาจเรียบร้อยแล้ว มีการเปลี่ยนแปลง เช่น ผู้รับมอบอำนาจลาออกหรือย้ายงานผู้รับอนุญาต/ ผู้ดำเนินการ ต้องแจ้งมายังเจ้าหน้าที่เพื่อขอยกเลิกสิทธิการใช้งานของผู้รับมอบอำนาจท่านนั้นทันทีโดยผู้มอบอำนาจต้องเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการใดๆ ตามสิทธิ์การใช้งานของผู้รับมอบ อำนาจตามที่ได้มอบอำนาจไว้
                             -   หลังจากยื่นหนังสือเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และดำเนินการเพิ่มสิทธิในการเข้า ใช้งานระบบ ภายใน 3 วันทำการ ในกรณีปกติ หากมีเหตุจำเป็นเช่น ระบบขัดข้อง อาจจะใช้เวลามากกว่า 3 วันทำการ ตามเวลาที่เหมาะสม

ขั้นตอนการนำเข้า

ยกเลิกเลขเสมือน

      การแจ้งขอยกเลิกเลขเสมือน
                    - สามารถส่งเอกสารแจ้งยกเลิก ได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองอาหาร ตึก 3 ชั้น 5 ห้อง 518 หรือทางไปรษณีย์ ที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองอาหาร 88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
                                 - ระยะเวลาดำเนินการยกเลิก 7 วันทำการ เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรณีมีเหตุขัดข้องอาจมากกว่าเวลาที่กำหนด

ติดต่อเรา