ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ  (ด้านอาหาร)

         พิธีสารคาร์ตาเฮนาฯ มาตรา 20 ให้มีการจัดตั้งศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Clearing House - BCH) เพื่อเป็นการช่วยเหลือประเทศภาคีในการดำเนินงานตามพิธีสารคาร์ตาเฮนาฯ และเอื้ออำนวย/เป็นกลไกในการเข้าถึงและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ (ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ วิชาการ สิ่งแวดล้อมกฎหมาย และประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม) และการดำเนินการเกี่ยวกับ สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม (Living Modified Organism; LMO) ระหว่างประเทศภาคีสมาชิก โดยประเทศไทยมีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยประสานงานกลางแห่งชาติของพิธีสารคาร์ตาเฮนาฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ และการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับ LMOs รวมทั้งสนับสนุนการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเผยแพร่ข้อมูลทั้งระหว่างหน่วยงานชำนาญการระดับประเทศ (Competent National Authorities) หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหาร        
         กลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ คือกลไกการแบ่งปันและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยทางชีวภาพซึ่งจัดทำขึ้นภายใต้พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ (Cartagena Protocol on Biosafety to Convention on Biological. Diversity) เพื่อเป็นการช่วยเหลือประเทศภาคีในการดำเนินงานและเอื้ออำนวยการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs or GMOs)

   อาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม (Genetically Modified Food) หมายความว่า
      (1) พืชสัตว์จุลินทรีย์ที่มีการตัดต่อตัดแต่งดัดแปรหรือเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมหรือผสมผสานสารพันธุกรรมใหม่จากวิธีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่และใช้บริโภคเป็นอาหาร
      (2) ผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมเป็นส่วนประกอบของอาหาร หรือผลิตจากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม
      (3) ผลิตผลจากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร หรือที่ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร หรือที่ใช้เป็นสารอาหาร

   สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (Living Modified Oganisms: LMOs or Genetically Modified Organism: GMO)” หมายความว่า สิ่งมีชีวิตที่มีการปรับเปลี่ยนสารพันธุกรรมซึ่งได้จากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่

   ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) หมายความว่า ความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์และต่อความหลากหลายทางชีวภาพอันอาจเกิดในการวิจัยและพัฒนา การเคลื่อนย้าย การจัดการและการใช้ประโยชน์สิ่งมีชีวิตที่ได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพันธุ์ โดยใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม (อ้างอิงจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2563)

   เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ (Modern Biotechnology) หมายความว่า
      (1) กระบวนการใช้เทคนิคกรดนิวคลีอิกในหลอดทดลอง (in vitro) หรือในสภาพของห้องปฏิบัติการ รวมถึงการตัดต่อสารพันธุกรรม หรือการใช้สารพันธุกรรมลูกผสม หรือการใส่กรดนิวคลีอิกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ซึ่งข้ามขอบเขตของการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ และไม่ได้ใช้เทคนิคในการขยายพันธุ์หรือคัดเลือกพันธุ์แบบดั้งเดิม (ธรรมชาติ) หรือ
      (2) การรวมตัวกันของเซลล์ (fusion of cells) นอกวงศ์ (family) ทางอนุกรมวิธานซึ่งข้ามขอบเขตของการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ และไม่ได้ใช้เทคนิคในการขยายพันธุ์หรือคัดเลือกพันธุ์แบบดั้งเดิม (ธรรมชาติ)

   การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหาร” หมายถึง กระบวนการทบทวนเอกสาร (scientific peer review) เพื่อประเมินโอกาสที่จะเกิดความเป็นพิษต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์จากการบริโภคอาหารที่ผลิตโดยใช้เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทั้งที่เข้าข่ายและไม่เข้าข่ายเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ (modern biotechnology)

   ความเป็นมา
      มาตรา 19 ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) ขอให้พิจารณาถึงความจำเป็นที่จะต้องมีพิธีสารเพื่อกำหนดระเบียบวิธีการที่เหมาะสมในการขนย้าย การควบคุมดูแล และการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม  (Living Modified Organisms: LMOs) ที่เป็นผลมาจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ หลังจากการเจรจาต่อรองเป็นเวลาหลายปี พิธีสารคาร์ตาเฮนาฯ ได้รับการรับรอง และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2546
      พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ เป็นเครื่องมือระหว่างประเทศที่มีพันธะผูกพัน (binding international instrument) มีลักษณะที่แยกส่วนแต่สัมพันธ์กับความตกลง อนุสัญญา และสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งลักษณะของการแยกส่วนนี้ ทำให้มีภาคีสิทธิ และข้อกำหนดเป็นของตัวเอง และต้องมีการเจรจา
ลงนามให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติและมีผลบังคับใช้โดยเฉพาะในตัวเองเช่นกันโดยมีผลผูกพันเฉพาะกับประเทศที่เป็นภาคีเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากประเทศที่ไม่ได้เป็นภาคีมีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับประเทศภาคี จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในพิธีสารด้วย
      กลไกที่สนับสนุนการดำเนินงานตามพิธีสาร ได้แก่ การประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (COP-MOP) โดยปกติจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี คู่ขนานไปพร้อมกันกับการประชุมสมัชชาภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

   วัตถุประสงค์
       กำหนดตามแนวทางระมัดระวังล่วงหน้า (precautionary approach) ตามที่ระบุไว้ในหลักการข้อ 15 ของปฏิญญาริโอ เดอจาเนโร สาธารณรัฐบราซิล ปี พ.ศ. 2535 ดังนี้

  • ให้มีระดับการป้องกันที่เพียงพอในการเคลื่อนย้าย ดูแล และใช้ประโยชน์สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ที่อาจมีผลกระทบต่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพที่ยั่งยืนให้เป็นไปอย่างปลอดภัย
  • คำนึงถึงความเสี่ยงต่อสุขอนามัยของมนุษย์
  • ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการเคลื่อนย้ายข้ามแดน (transboundary movement)

   สาระสำคัญ
     
พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม ประกอบด้วย 40 มาตรา แบ่งออกเป็นส่วนหลักๆ ได้ 9 ส่วน คือ วัตถุประสงค์ (objective), ขอบเขต (scope), วิธีการดำเนินการ, การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) และการจัดการความเสี่ยง (risk management), ข้อมูลและสิ่งพึงปฏิบัติต่าง ๆ, การเสริมสร้างขีดความสามารถ, เรื่องทั่ว ๆ ไป,การกำหนดการบริหารต่าง ๆ และมาตราขมวดท้าย (final clause) รวมถึงข้อมูลที่ต้องระบุในการแจ้งภายใต้มาตรา 8,10 และ 13, ข้อมูลสำหรับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่ได้รับการดัดแปลงทางพันธุกรรม ซึ่งมีเจตนาเพื่อนำมาใช้โดยตรงเป็นอาหาร อาหารสัตว์หรือในขบวนการผลิตภายใต้ มาตรา 11 และการประเมินความเสี่ยงภายใต้มาตรา 15
      พิธีสารให้ความสำคัญกับการควบคุมดูแลและการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่อาจมีผลกระทบเสียหายต่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์และให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดน โดยพิธีสารอ้างอิง แนวทางระมัดระวังล่วงหน้า นอกจากนี้ ยังได้กำหนดระเบียบวิธีการสำหรับความตกลงที่ได้แจ้งล่วงหน้า (advance informed agreement – AIA) เพื่อให้หลักประกันว่าประเทศต่าง ๆ จะได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับข้อมูลข่าวสารเพียงพอที่จะตัดสินใจก่อนให้ความเห็นชอบกับการนำเข้าสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม การนำสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมข้ามเขตแดนเพื่อใช้เป็นอาหาร อาหารสัตว์ หรือการผลิต/การแปรรูปใด ๆ นอกจากนี้ พิธีสารยังระบุถึงกลไกในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม และกำหนดกรอบกฎหมายระหว่างประเทศที่รวมถึงมาตรการในการดูแลให้มีการตัดสินใจที่ได้รับแจ้งข้อมูล (informed decision) ก่อนที่จะมีการนำเข้าสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม

ดาวน์โหลดพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ
EN   TH

ข้อตกลงและความตกลงระหว่างประเทศ

การขออนุญาตด้านอาหาร

            อาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมเป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ยกเว้นกรณีที่ผ่านการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารแล้วดังต่อไปนี้ ไม่ถือเป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย
            (1) อาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมตามรายชื่อในบัญชีหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 431) พ.ศ. 2565 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ซึ่งผ่านการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารแล้วประกอบด้วย
                        (ก) ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม จำนวน 29 สายพันธุ์
                        (ข) ถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรม จำนวน 15 สายพันธุ์
                        (ค) จุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรม จำนวน 7 สายพันธุ์
            (2) อาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่ผ่านการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหาร ตามข้อกำหนดเงื่อนไขของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 431) พ.ศ. 2565 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม
            ดังนั้นอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่นำเข้าเพื่อเป็นวัตถุดิบ หรือนำเข้าเพื่อจำหน่ายที่ยังไม่ผ่านการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหาร ต้องปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชนเรื่องการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหาร

   คู่มือสำหรับประชาชนเรื่องการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหาร

   สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่ผ่านการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหาร ตามบัญชีหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศฯ

          1. พืชดัดแปรพันธุกรรม 

Commodity : ข้าวโพด (Zea mays L. ) Corn / Maize (Zea mays L. )
Traits : สร้างกรดแอมิโนไลซีนเพิ่มขึ้น Increased lysine content
Transformation event : LY038 LY038
Name of Product Applicant : บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด MONSANTO THAILAND CO., LTD.
Summary of Application : ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม LY038 ได้รับการดัดแปรพันธุกรรมให้มีการสร้างกรดแอมิโนไลซีนเพิ่มขึ้นในเมล็ด เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ อย่างไรก็ตามแม้ว่าข้าวโพดแปรพันธุกรรม LY038 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในอาหารสัตว์ แต่ยื่นขอประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารมนุษย์ เนื่องจากอาจมีการปะปนของข้าวโพด LY038 ในอาหารได้ Maize event LY038 has been genetically modified to increase lysine level in grain for use in animal feed. Although maize line LY038 is intended for use as animal feed, the applicant was submitted for food safety assessment account for potential co-mingling of LY038 maize in the food supply.
Date of Authorization : 4 ธันวาคม 2565 4 December 2022
Scope of Authorization : อาหารมนุษย์ Food
OECD Unique Identifier : REN-ØØØ38-3 REN-ØØØ38-3
Summary of the Safety Assessment : การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารดำเนินการโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ในฐานะที่ปรึกษาและสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการให้แก่ อย. ซึ่งดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สอดคล้องตามแนวทางของโคเด็กซ์ จากข้อมูลการศึกษาของผู้ยื่นขอประเมินความปลอดภัยฯ (ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 431) และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ณ ขณะดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สรุปได้ว่า ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม LY038 มีความปลอดภัยเทียบเท่ากับข้าวโพดคู่เปรียบเทียบ The food safety assessment performed by the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) as advisory and technical arm of Thai FDA. BIOTEC conduct food safety assessment according to codex guideline and based on the safety data and information provided by the applicant (as specified in Annex 2 attached to Notification of the Ministry of Public Health No.431). According to the existing scientific data and information available during the safety assessment, it is concluded that the maize event LY038 is as safe as its conventional counterpart.
Relevant links to documents and information prepared by the competent authority responsible for the safety assessment :     --    --

Commodity : ข้าวโพด (Zea mays L. ) Corn / Maize (Zea mays L. )
Traits : ต้านทานแมลงกลุ่มผีเสื้อ (Lepidopteran) Lepidoptera resistance
Transformation event : MON89034 MON89034
Name of Product Applicant : บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด MONSANTO THAILAND CO., LTD.
Summary of Application :

ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม MON89034 ได้รับการดัดแปรพันธุกรรมให้สร้าง Bt-toxins 2 ชนิด (โปรตีน Cry1A.105 และ Cry2Ab2) เพื่อให้ต้านทานแมลงกลุ่มผีเสื้อ (Lepidopteran)

ยื่นประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารมนุษย์

Maize event MON89034 has been genetically modified to expresses two Bt-toxins (Cry1A.105 and Cry2Ab2 proteins) which provide protection to certain lepidopteran pests.

Application for food safety assessment.

Date of Authorization : 4 ธันวาคม 2565 4 December 2022
Scope of Authorization : อาหารมนุษย์ Food
OECD Unique Identifier : MON-89Ø34-3 MON-89Ø34-3
Summary of the Safety Assessment : การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารดำเนินการโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ในฐานะที่ปรึกษาและสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการให้แก่ อย.ซึ่งดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สอดคล้องตามแนวทางของโคเด็กซ์ จากข้อมูลการศึกษาของผู้ยื่นขอประเมินความปลอดภัยฯ (ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 431) และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ณ ขณะดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สรุปได้ว่า ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม MON 89034 ไม่มีความแตกต่างไปจากข้าวโพดสายพันธุ์คู่เปรียบ (conventional counterpart) ทั้งด้านลักษณะกายภาพ (morphology) ด้านคุณค่าทางโภชนาการ (nutrition) ลักษณะการก่อภูมิแพ้ (allergenicity) และความเป็นพิษต่อผู้บริโภค (toxicology) The food safety assessment performed by the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) as advisory and technical arm of Thai FDA. BIOTEC conduct food safety assessment according to codex guideline and based on the safety data and information provided by the applicant (as specified in Annex 2 attached to Notification of the Ministry of Public Health No.431). According to the existing scientific data and information available during the safety assessment, it is concluded that the maize event MON 89034 is substantial equivalent to its conventional counterpart in the aspects of morphology, nutrition, allergenicity and toxicity.
Relevant links to documents and information prepared by the competent authority responsible for the safety assessment : -- --

Commodity : ข้าวโพด (Zea mays L. ) Corn / Maize (Zea mays L. )
Traits : ต้านทานแมลงกลุ่มผีเสื้อ (Lepidopteran) และทนทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซต Lepidoptera resistance and Glyphosate tolerance
Transformation event : MON89034 × NK603 MON89034 × NK603
Name of Product Applicant : บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด MONSANTO THAILAND CO., LTD.
Summary of Application :

ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมแบบรวมยีน MON89034 x NK603 พัฒนาขึ้นจากการผสมข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม MON89034 กับข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม NK603 ด้วยวิธีการผสมพันธุ์โดยวิธีการปรับปรุงพันธุ์แบบปกติ ให้สร้าง Bt-toxins 2 ชนิด (โปรตีน Cry1A.105 และ Cry2Ab2) เพื่อให้ต้านทานแมลงกลุ่มผีเสื้อ (Lepidopteran) และสร้างโปรตีน CP4EPSPS เพื่อให้ทนทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซต

ยื่นประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารมนุษย์

 

The stacked event MON89034 x NK603 maize obtained from conventional breeding of genetically modified maize event MON89034 and event NK603 to expresses two Bt-toxins (Cry1A.105 and Cry2Ab2 proteins) which provide protection to certain lepidopteran pests and CP4EPSPS protein which confers tolerance to glyphosate herbicide.

Application for food safety assessment.

Date of Authorization : 4 ธันวาคม 2565 4 December 2022
Scope of Authorization : อาหารมนุษย์ Food
OECD Unique Identifier : MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6 MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6
Summary of the Safety Assessment : การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารดำเนินการโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ในฐานะที่ปรึกษาและสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการให้แก่ อย.ซึ่งดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สอดคล้องตามแนวทางของโคเด็กซ์ จากข้อมูลการศึกษาของผู้ยื่นขอประเมินความปลอดภัยฯ (ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 431) และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ณ ขณะดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สรุปได้ว่า ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมแบบรวมยีน MON 89034 x NK603 ไม่มีความแตกต่างไปจากข้าวโพดสายพันธุ์คู่เปรียบ (conventional counterpart) ทั้งด้านลักษณะกายภาพ (morphology) ด้านโภชนาการ (nutrition) ด้านการก่อพิษ (toxicity) และด้านการก่อภูมิแพ้ (allergenicity) The food safety assessment performed by the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) as advisory and technical arm of Thai FDA. BIOTEC conduct food safety assessment according to codex guideline and based on the safety data and information provided by the applicant (as specified in Annex 2 attached to Notification of the Ministry of Public Health No.431). According to the existing scientific data and information available during the safety assessment, it is concluded that the stacked event MON89034 x NK603 maize is substantially equivalent to its conventional counterpart in terms of morphology, nutrition, toxicity and allergenicity.
Relevant links to documents and information prepared by the competent authority responsible for the safety assessment :     --    --

Commodity : ข้าวโพด (Zea mays L. ) Corn / Maize (Zea mays L. )
Traits : ต้านทานแมลงกลุ่มพวกด้วง (Coleopteran) Coleoptera resistance
Transformation event : MON863 MON863
Name of Product Applicant : บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด MONSANTO THAILAND CO., LTD.
Summary of Application :

ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม MON863 ได้รับการดัดแปรพันธุกรรมให้สร้าง Bt-toxin คือ โปรตีน Cry3Bb1 เพื่อให้ต้านทานแมลงกลุ่มพวกด้วง (Coleopteran)

ยื่นประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารมนุษย์

 

Maize event MON863 has been genetically modified to expresses Bt-toxin (Cry3Bb1 protein) which provide protection to certain coleopteran pests.

Application for food safety assessment.

Date of Authorization : 4 ธันวาคม 2565 4 December 2022
Scope of Authorization : อาหารมนุษย์ Food
OECD Unique Identifier : MON-ØØ863-5 MON-ØØ863-5
Summary of the Safety Assessment : การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารดำเนินการโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ในฐานะที่ปรึกษาและร่วมมือสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการให้แก่ อย.ซึ่งดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สอดคล้องตามแนวทางของโคเด็กซ์ จากข้อมูลการศึกษาของผู้ยื่นขอประเมินความปลอดภัยฯ (ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 431) และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ณ ขณะดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สรุปได้ว่า ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม MON 863 ไม่มีความแตกต่างไปจากข้าวโพดสายพันธุ์คู่เปรียบ (conventional counterpart) ทั้งด้านลักษณะกายภาพ (morphology) ด้านโภชนาการ (nutrition) ด้านการก่อพิษ (toxicity) และด้านการก่อภูมิแพ้ (allergenicity) The food safety assessment performed by the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) as advisory and technical arm of Thai FDA. BIOTEC conduct food safety assessment according to codex guideline and based on the safety data and information provided by the applicant (as specified in Annex 2 attached to Notification of the Ministry of Public Health No.431). According to the existing scientific data and information available during the safety assessment, it is concluded thatmaize event MON863 is substantially equivalent to its conventional counterpart in terms of morphology, nutrition, toxicity and allergenicity.
Relevant links to documents and information prepared by the competent authority responsible for the safety assessment : -- --

Commodity : ข้าวโพด (Zea mays L. ) Corn / Maize (Zea mays L. )
Traits : ต้านทานแมลงกลุ่มพวกด้วง (Coleopteran) และทนทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซต Coleoptera resistance and Glyphosate tolerance
Transformation event : MON88017 MON88017
Name of Product Applicant : บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด MONSANTO THAILAND CO., LTD.
Summary of Application :

ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม MON88017 ได้รับการดัดแปรพันธุกรรมให้สร้าง Bt-toxin คือ โปรตีน Cry3Bb1 เพื่อให้ต้านทานแมลงกลุ่มพวกด้วง (Coleopteran) และสร้างโปรตีน CP4 EPSPS เพื่อให้ทนทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซต

ยื่นประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารมนุษย์

Maize event MON88017 has been genetically modified to expresses Bt-toxin (Cry3Bb1 protein) which provide protection to certain coleopteran pests and CP4 EPSPS protein which confers tolerance to glyphosate herbicide.

Application for food safety assessment

Date of Authorization : 4 ธันวาคม 2565 4 December 2022
Scope of Authorization : อาหารมนุษย์ Food
OECD Unique Identifier : MON-89Ø34-3 MON-89Ø34-3
Summary of the Safety Assessment : การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารดำเนินการโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ในฐานะที่ปรึกษาและสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการให้แก่ อย.ซึ่งดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สอดคล้องตามแนวทางของโคเด็กซ์ จากข้อมูลการศึกษาของผู้ยื่นขอประเมินความปลอดภัยฯ (ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 431) และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ณ ขณะดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สรุปได้ว่า ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม MON88017 ไม่มีความแตกต่างไปจากข้าวโพดสายพันธุ์คู่เปรียบ (conventional counterpart) ทั้งด้านลักษณะกายภาพ (morphology) ด้านโภชนาการ (nutrition) ด้านการก่อพิษ (toxicity) และด้านการก่อภูมิแพ้ (allergenicity) The food safety assessment performed by the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) as advisory and technical arm of Thai FDA. BIOTEC conduct food safety assessment according to codex guideline and based on the safety data and information provided by the applicant (as specified in Annex 2 attached to Notification of the Ministry of Public Health No.431). According to the existing scientific data and information available during the safety assessment, it is concluded that the maize event MON88017 is substantially equivalent to its conventional counterpart in terms of morphology, nutrition, toxicity and allergenicity.
Relevant links to documents and information prepared by the competent authority responsible for the safety assessment :     --    --

Commodity : ข้าวโพด (Zea mays L. ) Corn / Maize (Zea mays L. )
Traits : ทนทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซต Glyphosate tolerance
Transformation event : GA21 GA21
Name of Product Applicant : บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ (ประเทศไทย) จำกัด Syngenta Seeds (Thailand) Limited.
Summary of Application :

ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม GA21 ได้รับการดัดแปรพันธุกรรมให้สร้างโปรตีน mEPSPS เพื่อให้ทนทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซต

ยื่นประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารมนุษย์

Maize event GA21 has been genetically modified to expresses mEPSPS protein which confers tolerance to glyphosate herbicide.

Application for food safety assessment.

Date of Authorization : 4 ธันวาคม 2565 4 December 2022
Scope of Authorization : อาหารมนุษย์ Food
OECD Unique Identifier : MON-ØØØ21-9 MON-ØØØ21-9
Summary of the Safety Assessment :

การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารดำเนินการโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ในฐานะที่ปรึกษาและสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการให้แก่ อย.ซึ่งดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สอดคล้องตามแนวทางของโคเด็กซ์ จากข้อมูลการศึกษาของผู้ยื่นขอประเมินความปลอดภัยฯ (ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 431) และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ณ ขณะดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สรุปได้ว่า ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม GA21 มีองค์ประกอบทางโภชนาการเทียบเท่าโดยสาระสำคัญกับสายพันธุ์คู่เปรียบ มีความปลอดภัยในการเป็นอาหาร จากการประเมินข้อมูลด้านพิษวิทยาและด้านการก่อภูมิแพ้ ยังไม่พบข้อบ่งชี้ที่แสดงว่าโปรตีนที่สร้างขึ้นจากผลของการดัดแปรพันธุกรรมเป็นสารพิษหรือ สารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้

The food safety assessment performed by the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) as advisory and technical arm of Thai FDA. BIOTEC conduct food safety assessment according to codex guideline and based on the safety data and information provided by the applicant (as specified in Annex 2 attached to Notification of the Ministry of Public Health No.431). According to the existing scientific data and information available during the safety assessment, it is concluded that the maize GA21 is as safe and substantially equivalent as its unmodified counterpart. There is no indication that proteins derived from corn GA21 are toxins and can be allergens.
Relevant links to documents and information prepared by the competent authority responsible for the safety assessment : -- --

Commodity : ข้าวโพด (Zea mays L. ) Corn / Maize (Zea mays L. )
Traits : ต้านทานหนอนเจาะลำต้นข้าวโพดและทนทานสารกำจัดวัชพืชกลูโฟซิเนตแอมโมเนียม European corn borer resistance, Glufosinate ammonium tolerance
Transformation event : Bt11 Bt11
Name of Product Applicant : บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ (ประเทศไทย) จำกัด Syngenta Seeds (Thailand) Limited.
Summary of Application :

ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม Bt11 ได้รับการดัดแปรพันธุกรรมให้สร้าง Bt-toxin คือ โปรตีน Cry1Ab เพื่อให้ต้านทานหนอนเจาะลำต้นข้าวโพด และสร้างเอนไซม์phosphinothricin N-acetyl transferase (PAT) ที่ให้คุณสมบัติทนทานสารกำจัดวัชพืชกลูโฟซิเนตแอมโมเนียม
โปรตีน PAT (phosphinothricin-N-acetyltransferase) ใช้เพื่อเป็นเครื่องหมายคัดเลือกเซลล์ข้าวโพดที่มีการถ่ายยีน ซึ่งโปรตีนนี้เป็นเอนไซม์ที่สามารถทำลายคุณสมบัติของสารกำจัดวัชพืช glufosinate ammonium ด้วย

ยื่นประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารมนุษย์

Maize event Bt11 has been genetically modified to expresses Bt-toxin (Cry1Ab protein) which provide protection to European corn borer (ECB) and enzyme phosphinothricin N-acetyl transferase (PAT) which confers tolerance to glufosinate-ammonium herbicide.
PAT protein used as a selectable marker enabling identification of transformed plant cells as well as a source of resistance to the herbicide known as glufosinate ammonium.

Application for food safety assessment.

Date of Authorization : 4 ธันวาคม 2565 4 December 2022
Scope of Authorization : อาหารมนุษย์ Food
OECD Unique Identifier : SYN-BTØ11-1 SYN-BTØ11-1
Summary of the Safety Assessment : การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารดำเนินการโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ในฐานะที่ปรึกษาและสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการให้แก่ อย.ซึ่งดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สอดคล้องตามแนวทางของโคเด็กซ์ จากข้อมูลการศึกษาของผู้ยื่นขอประเมินความปลอดภัยฯ (ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 431) และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ณ ขณะดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สรุปได้ว่า ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม Bt11 มีองค์ประกอบทางโภชนาการเทียบเท่าโดยสาระสำคัญกับสายพันธุ์ควบคุมปกติ มีความปลอดภัยในการเป็นอาหาร จากการประเมินข้อมูลด้านพิษวิทยาและด้านการก่อภูมิแพ้ยังไม่พบข้อบ่งชี้ที่แสดงว่าโปรตีนที่สร้างขึ้นจากผลของการดัดแปรพันธุกรรมเป็นสารพิษหรือสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ The food safety assessment performed by the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) as advisory and technical arm of Thai FDA. BIOTEC conduct food safety assessment according to codex guideline and based on the safety data and information provided by the applicant (as specified in Annex 2 attached to Notification of the Ministry of Public Health No.431). According to the existing scientific data and information available during the safety assessment, it is concluded that the nutritional value and safe of maize event Bt11 have substantially equivalent as its unmodified counterpart. There is no indication that proteins derived from corn Bt11 are toxins and can be allergens.
Relevant links to documents and information prepared by the competent authority responsible for the safety assessment :     --    --

Commodity : ข้าวโพด (Zea mays L. ) Corn / Maize (Zea mays L. )
Traits : ต้านทานหนอนเจาะลำต้นข้าวโพด พร้อมทนทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซตและกลูโฟซิเนตแอมโมเนียม European corn borer resistance, Glyphosate tolerance, Glufosinate ammonium tolerance
Transformation event : Bt11 × GA21 Bt11 × GA21
Name of Product Applicant : บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ (ประเทศไทย) จำกัด Syngenta Seeds (Thailand) Limited.
Summary of Application :

ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมแบบรวมยีน Bt11 x GA21 พัฒนาขึ้นจากการผสมข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม Bt11 กับข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม GA21 ด้วยวิธีการผสมพันธุ์โดยวิธีการปรับปรุงพันธุ์แบบปกติ ให้สร้าง Bt-toxin คือ โปรตีน Cry1Ab เพื่อให้ต้านทานหนอนเจาะลำต้นข้าวโพด, สร้างเอนไซม์phosphinothricin N-acetyl transferase (PAT) ที่ให้คุณสมบัติทนทานสารกำจัดวัชพืชกลูโฟซิเนตแอมโมเนียม และสร้างโปรตีน mEPSPS เพื่อให้ทนทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซต
การพัฒนาข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม Bt11 มีการใช้โปรตีน PAT (phosphinothricin-N-acetyltransferase) เป็นเครื่องหมายคัดเลือกเซลล์ข้าวโพดที่มีการถ่ายยีน ซึ่งโปรตีนนี้เป็นเอนไซม์ที่สามารถทำลายคุณสมบัติของสารกำจัดวัชพืช glufosinate ammonium ด้วย

ยื่นประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารมนุษย์

The stacked event Bt11 x GA21 maize obtained from conventional breeding of genetically modified maize event Bt11 and event GA21 to expresses Bt-toxin (Cry1Ab protein) which provide protection to European corn borer (ECB), enzyme phosphinothricin N-acetyl transferase (PAT) which confers tolerance to glufosinate-ammonium herbicide, and mEPSPS protein which confers tolerance to glyphosate herbicide.
Maize Bt11 was generated by using PAT protein as a selectable marker enabling identification of transformed plant cells as well as a source of resistance to the herbicide known as glufosinate ammonium.

Application for food safety assessment.

Date of Authorization : 4 ธันวาคม 2565 4 December 2022
Scope of Authorization : อาหารมนุษย์ Food
OECD Unique Identifier : SYN-BTØ11-1 × MON-ØØØ21-9 SYN-BTØ11-1 × MON-ØØØ21-9
Summary of the Safety Assessment : การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารดำเนินการโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ในฐานะที่ปรึกษาและสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการให้แก่ อย.ซึ่งดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สอดคล้องตามแนวทางของโคเด็กซ์ จากข้อมูลการศึกษาของผู้ยื่นขอประเมินความปลอดภัยฯ (ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 431) และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ณ ขณะดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สรุปได้ว่า ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมแบบรวมยีน Bt11 x GA21 ไม่มีความแตกต่างไปจากข้าวโพดสายพันธุ์คู่เปรียบ (conventional counterpart) ทั้งด้านลักษณะกายภาพ (morphology) ด้านโภชนาการ (nutrition) ด้านการก่อพิษ (toxicity) และด้านการก่อภูมิแพ้ (allergenicity) The food safety assessment performed by the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) as advisory and technical arm of Thai FDA. BIOTEC conduct food safety assessment according to codex guideline and based on the safety data and information provided by the applicant (as specified in Annex 2 attached to Notification of the Ministry of Public Health No.431). According to the existing scientific data and information available during the safety assessment, it is concluded that the stacked event Bt11 x GA21 maize is substantially equivalent to its conventional counterpart in terms of morphology, nutrition, toxicity and allergenicity.
Relevant links to documents and information prepared by the competent authority responsible for the safety assessment : -- --

Commodity : ข้าวโพด (Zea mays L. ) Corn / Maize (Zea mays L. )
Traits : ทนแล้ง Drought tolerance
Transformation event : MON87460 MON87460
Name of Product Applicant : บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด MONSANTO THAILAND CO., LTD.
Summary of Application :

ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม MON87460 ได้รับการดัดแปรพันธุกรรมให้สร้างโปรตีน Cold shock protein B (CSPB) เพื่อให้สามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพพื้นที่ปลูกที่มีน้ำจำกัด (ทนแล้ง)

ยื่นประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารมนุษย์

Maize event MON87460 has been genetically modified to expresses Cold shock protein B (CSPB) which provide tolerate cultivation under waterlimited conditions (drought tolerant).

Application for food safety assessment.

Date of Authorization : 4 ธันวาคม 2565 4 December 2022
Scope of Authorization : อาหารมนุษย์ Food
OECD Unique Identifier : MON-8746Ø-4 MON-8746Ø-4
Summary of the Safety Assessment : การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารดำเนินการโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ในฐานะที่ปรึกษาและสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการให้แก่ อย.ซึ่งดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สอดคล้องตามแนวทางของโคเด็กซ์ จากข้อมูลการศึกษาของผู้ยื่นขอประเมินความปลอดภัยฯ (ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 431) และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ณ ขณะดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สรุปได้ว่า ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม MON87460 มีองค์ประกอบทางโภชนาการเทียบเท่าโดยสาระสำคัญกับสายพันธุ์ควบคุมปกติ มีความปลอดภัยในการเป็นอาหาร จากการประเมินข้อมูลด้านพิษวิทยาและด้านการก่อภูมิแพ้ ยังไม่พบขอบ่งชี้ที่แสดงว่าโปรตีนที่สร้างขึ้นจากผลของการดัดแปรพันธุกรรมเป็นสารพิษ หรือ สารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ The food safety assessment performed by the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) as advisory and technical arm of Thai FDA. BIOTEC conduct food safety assessment according to codex guideline and based on the safety data and information provided by the applicant (as specified in Annex 2 attached to Notification of the Ministry of Public Health No.431). According to the existing scientific data and information available during the safety assessment, it is concluded that the maize event MON87460 is substantially equivalent to its counterpart and safe to use as food refer toxicity and allergenicity assessment. There is no indication that protein derived from MON87460 corn are toxins and can be allergen.
Relevant links to documents and information prepared by the competent authority responsible for the safety assessment :     --    --

Commodity : ข้าวโพด (Zea mays L. ) Corn / Maize (Zea mays L. )
Traits : ต้านทานหนอนเจาะรากข้าวโพด Larval corn rootworm (CRW) resistance
Transformation event : MIR604 MIR604
Name of Product Applicant : บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ (ประเทศไทย) จำกัด Syngenta Seeds (Thailand) Limited.
Summary of Application :

ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม MIR604 ได้รับการดัดแปรพันธุกรรมให้สร้างโปรตีน mCry3A (ดัดแปลงจากโปรตีน Cry3A จาก Bacillus thuringiensis subsp. terebrionis) เพื่อให้ต้านทานหนอนเจาะรากข้าวโพด

ยื่นประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารมนุษย์

Maize event MIR604 has been genetically modified to expresses the mCry3A protein (modified version of Cry3A of Bacillus thuringiensis subsp. terebrionis) which provide protection from larval corn rootworm (CRW) damage.

Application for food safety assessment.

Date of Authorization : 4 ธันวาคม 2565 4 December 2022
Scope of Authorization : อาหารมนุษย์ Food
OECD Unique Identifier : SYN-IR6Ø4-5 SYN-IR6Ø4-5
Summary of the Safety Assessment : การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารดำเนินการโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ในฐานะที่ปรึกษาและสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการให้แก่ อย.ซึ่งดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สอดคล้องตามแนวทางของโคเด็กซ์ จากข้อมูลการศึกษาของผู้ยื่นขอประเมินความปลอดภัยฯ (ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 431) และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ณ ขณะดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สรุปได้ว่า ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม MIR604 มีองค์ประกอบทางโภชนาการเทียบเท่าโดยสาระสำคัญกับสายพันธุ์คู่เปรียบ มีความปลอดภัยในการเป็นอาหารจากการประเมินข้อมูลด้านพิษวิทยาและด้านการก่อภูมิแพ้ The food safety assessment performed by the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) as advisory and technical arm of Thai FDA. BIOTEC conduct food safety assessment according to codex guideline and based on the safety data and information provided by the applicant (as specified in Annex 2 attached to Notification of the Ministry of Public Health No.431). According to the existing scientific data and information available during the safety assessment, it is concluded that the maize event MIR604 is substantially equivalent to its untransformed counterpart, except for the added insect resistance trait, hence, is deemed as safe as the conventionally bred counterpart.
Relevant links to documents and information prepared by the competent authority responsible for the safety assessment : -- --

Commodity : ข้าวโพด (Zea mays L. ) Corn / Maize (Zea mays L. )
Traits : ทนทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซต Glyphosate tolerance
Transformation event : NK603 NK603
Name of Product Applicant : บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด MONSANTO THAILAND CO., LTD.
Summary of Application :

ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม NK603 ได้รับการดัดแปรพันธุกรรมให้สร้างโปรตีน CP4 EPSPS เพื่อให้ต้านทานต่อสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซต

ยื่นประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารมนุษย์

Maize event NK603 has been genetically modified to expresses CP4 EPSPS protein which confers tolerance to glyphosate herbicide.

Application for food safety assessment.

Date of Authorization : 4 ธันวาคม 2565 4 December 2022
Scope of Authorization : อาหารมนุษย์ Food
OECD Unique Identifier : MON-ØØ6Ø3-6 MON-ØØ6Ø3-6
Summary of the Safety Assessment : การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารดำเนินการโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ในฐานะที่ปรึกษาและสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการให้แก่ อย.ซึ่งดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สอดคล้องตามแนวทางของโคเด็กซ์ จากข้อมูลการศึกษาของผู้ยื่นขอประเมินความปลอดภัยฯ (ตามที่กำหนดไว้ในบัญชี
หมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 431) และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ณ ขณะดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สรุปได้ว่า ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม NK603 ไม่มีความแตกต่างไปจากข้าวโพดสายพันธุ์คู่เปรียบ (conventional counterpart) ทั้งด้านลักษณะกายภาพ (morphology) ด้านโภชนาการ (nutrition) ด้านการก่อพิษ (toxicity) และด้านการก่อภูมิแพ้ (allergenicity)
The food safety assessment performed by the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) as advisory and technical arm of Thai FDA. BIOTEC conduct food safety assessment according to codex guideline and based on the safety data and information provided by the applicant (as specified in Annex 2 attached to Notification of the Ministry of Public Health No.431). According to the existing scientific data and information available during the safety assessment, it is concluded that the maize event NK603 is substantially equivalent to its conventional counterpart in terms of morphology, nutrition, toxicity and allergenicity.
Relevant links to documents and information prepared by the competent authority responsible for the safety assessment :     --    --

Commodity : ข้าวโพด (Zea mays L. ) Corn / Maize (Zea mays L. )
Traits : ต้านทานหนอนเจาะรากข้าวโพดพร้อมทนทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซต Larval corn rootworm (CRW) resistance, Glyphosate tolerance
Transformation event : MIR604 × GA21 MIR604 × GA21
Name of Product Applicant : บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ (ประเทศไทย) จำกัด Syngenta Seeds (Thailand) Limited.
Summary of Application :

ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมแบบรวมยีน MIR604 x GA21 พัฒนาขึ้นจากการผสมข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม MIR604 กับข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม GA21 ด้วยวิธีการผสมพันธุ์โดยวิธีการปรับปรุงพันธุ์แบบปกติ ให้สร้างโปรตีน mCry3A (ดัดแปลงจากโปรตีน Cry3A จาก Bacillus thuringiensis subsp. terebrionis) เพื่อให้ต้านทานหนอนเจาะรากข้าวโพด และสร้างโปรตีน mEPSPS เพื่อให้ทนทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซต

ยื่นประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารมนุษย์

The stacked event MIR604 x GA21 maize obtained from conventional breeding of genetically modified maize event MIR604 and event GA21 to expresses the mCry3A protein (modified version of Cry3A of Bacillus thuringiensis subsp. terebrionis) which provide Protection from larval corn rootworm (CRW) damage and mEPSPS protein which confers tolerance to glyphosate herbicide.

Application for food safety assessment.

Date of Authorization : 4 ธันวาคม 2565 4 December 2022
Scope of Authorization : อาหารมนุษย์ Food
OECD Unique Identifier : SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9 SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9
Summary of the Safety Assessment : การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารดำเนินการโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ในฐานะที่ปรึกษาและสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการให้แก่ อย.ซึ่งดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สอดคล้องตามแนวทางของโคเด็กซ์ จากข้อมูลการศึกษาของผู้ยื่นขอประเมินความปลอดภัยฯ (ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 431) และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ณ ขณะดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สรุปได้ว่า ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมแบบรวมยีน MIR604 x GA21 มีองค์ประกอบทางโภชนาการเทียบเท่าโดยสาระสำคัญกับสายพันธุ์คู่เปรียบ ปลอดภัยในการเป็นอาหารจากการประเมินข้อมูลด้านพิษวิทยาและด้านการก่อภูมิแพ้ The food safety assessment performed by the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) as advisory and technical arm of Thai FDA. BIOTEC conduct food safety assessment according to codex guideline and based on the safety data and information provided by the applicant (as specified in Annex 2 attached to Notification of the Ministry of Public Health No.431). According to the existing scientific data and information available during the safety assessment, it is concluded that the stacked event MIR604 x GA21 maize is substantially equivalent to its untransformed counterpart, except for the added insect resistance and herbicide tolerant trait, hence, is deemed as safe as its conventionally counterpart.
Relevant links to documents and information prepared by the competent authority responsible for the safety assessment : -- --

Commodity : ข้าวโพด (Zea mays L. ) Corn / Maize (Zea mays L. )
Traits : ต้านทานหนอนเจาะรากและลำต้นข้าวโพด พร้อมทนทานสารกำจัดวัชพืชกลูโฟซิเนตแอมโมเนียม Larval corn rootworm (CRW) resistance, European corn borer resistance, Glufosinate ammonium tolerance
Transformation event : Bt11 × MIR604 Bt11 × MIR604
Name of Product Applicant : บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ (ประเทศไทย) จำกัด Syngenta Seeds (Thailand) Limited.
Summary of Application :

ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมแบบรวมยีน Bt11 x MIR604 พัฒนาขึ้นจากการผสมข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม Bt11 กับข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม MIR604 ด้วยวิธีการผสมพันธุ์โดยวิธีการปรับปรุงพันธุ์แบบปกติ ให้สร้าง Bt-toxin คือ โปรตีน Cry1Ab เพื่อให้ต้านทานหนอนเจาะลำต้นข้าวโพด, สร้างโปรตีน mCry3A (ดัดแปลงจากโปรตีน Cry3A จาก Bacillus thuringiensis subsp. terebrionis) เพื่อให้ต้านทานหนอนเจาะราก และสร้างเอนไซม์ phosphinothricin N-acetyl transferase (PAT) ที่ให้คุณสมบัติทนทานสารกำจัดวัชพืชกลูโฟซิเนตแอมโมเนียม
การพัฒนาข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม Bt11 มีการใช้โปรตีน PAT (phosphinothricin-N-acetyltransferase) เป็นเครื่องหมายคัดเลือกเซลล์ข้าวโพดที่มีการถ่ายยีน ซึ่งโปรตีนนี้เป็นเอนไซม์ที่สามารถทำลายคุณสมบัติของสารกำจัดวัชพืช glufosinate ammonium ด้วย

ยื่นประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารมนุษย์

The stacked event Bt11 x MIR604 maize obtained from conventional breeding of genetically modified maize event Bt11 and event MIR604 to expresses Bt-toxin (Cry1Ab) which provide protection to European corn borer (ECB), the mCry3A protein (modified version of Cry3A of Bacillus thuringiensis subsp. terebrionis) which provide protection from larval corn rootworm (CRW) damage, and enzyme phosphinothricin N-acetyl transferase (PAT) which confers tolerance to glufosinate-ammonium herbicide.
Maize Bt11 was generated by using PAT protein as a selectable marker enabling identification of transformed plant cells as well as a source of resistance to the herbicide known as glufosinate ammonium.

Application for food safety assessment.

Date of Authorization : 4 ธันวาคม 2565 4 December 2022
Scope of Authorization : อาหารมนุษย์ Food
OECD Unique Identifier : SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5
Summary of the Safety Assessment : การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารดำเนินการโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ในฐานะที่ปรึกษาและสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการให้แก่ อย.ซึ่งดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สอดคล้องตามแนวทางของโคเด็กซ์ จากข้อมูลการศึกษาของผู้ยื่นขอประเมินความปลอดภัยฯ (ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 431) และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ณ ขณะดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สรุปได้ว่า ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมแบบรวมยีน Bt11 x MIR604 ไม่มีความแตกต่างไปจากข้าวโพดสายพันธุ์คู่เปรียบ (conventional counterpart) ทั้งด้านลักษณะกายภาพ (morphology) ด้านโภชนาการ (nutrition) ด้านการก่อพิษ (toxicity) และด้านการก่อภูมิแพ้ (allergenicity) The food safety assessment performed by the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) as advisory and technical arm of Thai FDA. BIOTEC conduct food safety assessment according to codex guideline and based on the safety data and information provided by the applicant (as specified in Annex 2 attached to Notification of the Ministry of Public Health No.431). According to the existing scientific data and information available during the safety assessment, it is concluded that the stacked event Bt11 x MIR604 maize is substantially equivalent to its conventional counterpart in terms of morphology, nutrition, toxicity and allergenicity.
Relevant links to documents and information prepared by the competent authority responsible for the safety assessment :     --    --

Commodity : ข้าวโพด (Zea mays L. ) Corn / Maize (Zea mays L. )
Traits : ต้านทานหนอนเจาะรากและลำต้นข้าวโพด พร้อมทนทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซตและกลูโฟซิเนตแอมโมเนียม Larval corn rootworm (CRW) resistance, European corn borer resistance, Glyphosate tolerance, Glufosinate ammonium tolerance
Transformation event : Bt11 × MIR604 × GA21 Bt11 × MIR604 × GA21
Name of Product Applicant : บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ (ประเทศไทย) จำกัด Syngenta Seeds (Thailand) Limited.
Summary of Application :

ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมแบบรวมยีน Bt11 x MIR604 x GA21พัฒนาขึ้นจากการผสมข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมแบบรวมยีน Bt11 x MIR604 กับข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม GA21 ด้วยวิธีการผสมพันธุ์โดยวิธีการปรับปรุงพันธุ์แบบปกติ ให้สร้าง Bt-toxin คือ โปรตีน Cry1Ab เพื่อให้ต้านทานหนอนเจาะลำต้นข้าวโพด, สร้างโปรตีน mCry3A (ดัดแปลงจากโปรตีน Cry3A จาก Bacillus thuringiensis subsp. terebrionis) เพื่อให้ต้านทานหนอนเจาะราก, สร้างเอนไซม์phosphinothricin N-acetyl transferase (PAT) ที่ให้คุณสมบัติทนทานสารกำจัดวัชพืชกลูโฟซิเนตแอมโมเนียม, และสร้างโปรตีน mEPSPS เพื่อให้ทนทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซต
การพัฒนาข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม Bt11 มีการใช้โปรตีน PAT (phosphinothricin-N-acetyltransferase) เป็นเครื่องหมายคัดเลือกเซลล์ข้าวโพดที่มีการถ่ายยีน ซึ่งโปรตีนนี้เป็นเอนไซม์ที่สามารถทำลายคุณสมบัติของสารกำจัดวัชพืช glufosinate ammonium ด้วย

ยื่นประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารมนุษย์

The stacked event Bt11 x MIR604 x GA21 maize obtained from conventional breeding of stacked event Bt11 x MIR604 maize and genetically modified maize event GA21 to expresses Bt-toxin (Cry1Ab) which provide protection to European corn borer (ECB), the mCry3A protein (modified version of Cry3A of Bacillus thuringiensis subsp. terebrionis) which provide protection from larval corn rootworm (CRW) damage, enzyme phosphinothricin N-acetyl transferase (PAT) which confers tolerance to glufosinate-ammonium herbicide, and mEPSPS protein which confers tolerance to glyphosate herbicide.
Maize Bt11 was generated by using PAT protein as a selectable marker enabling identification of transformed plant cells as well as a source of resistance to the herbicide known as glufosinate ammonium.

Application for food safety assessment.

Date of Authorization : 4 ธันวาคม 2565 4 December 2022
Scope of Authorization : อาหารมนุษย์ Food
OECD Unique Identifier : SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9 SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9
Summary of the Safety Assessment : การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารดำเนินการโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ในฐานะที่ปรึกษาและสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการให้แก่ อย.ซึ่งดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สอดคล้องตามแนวทางของโคเด็กซ์ จากข้อมูลการศึกษาของผู้ยื่นขอประเมินความปลอดภัยฯ (ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 431) และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ณ ขณะดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สรุปได้ว่า ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมแบบรวมยีน Bt11 x MIR604 x GA21 ไม่มีความแตกต่างไปจากข้าวโพดคู่เปรียบทั้งด้านลักษณะกายภาพ (morphology) ด้านคุณค่าทางโภชนาการ (nutrition) ความเป็นพิษต่อผู้บริโภค (toxicology) และลักษณะการก่อภูมิแพ้ (allergenicity) ยกเว้นการเพิ่มเติมลักษณะความต้านทานหนอนเจาะรากและหนอนเจาะลำต้นข้าวโพด พร้อมทั้งทนทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซต ดังนั้น ข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรม Bt11 X MIR604 X GA21 จึงมีความปลอดภัยเทียบเท่ากับข้าวโพดคู่เปรียบ The food safety assessment performed by the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) as advisory and technical arm of Thai FDA. BIOTEC conduct food safety assessment according to codex guideline and based on the safety data and information provided by the applicant (as specified in Annex 2 attached to Notification of the Ministry of Public Health No.431). According to the existing scientific data and information available during the safety assessment, it is concluded that the stacked event Bt11 x MIR604 x GA21 maize is substantially equivalent to its untransformed counterpart (in terms of morphology, nutrition, toxicity and allergenicity), except for the added insect resistance traits and glyphosate herbicide tolerance, is seemed as safe as the conventionally bred counterpart.
Relevant links to documents and information prepared by the competent authority responsible for the safety assessment : -- --

Commodity : ข้าวโพด (Zea mays L. ) Corn / Maize (Zea mays L. )
Traits : ต้านทานหนอนเจาะลำต้นข้าวโพด (Lepidoptera) Lepidoptera resistance
Transformation event : MIR162 MIR162
Name of Product Applicant : บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ (ประเทศไทย) จำกัด Syngenta Seeds (Thailand) Limited.
Summary of Application :

ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม MIR162 ได้รับการดัดแปรพันธุกรรมให้สร้างโปรตีน Vip3Aa20 เพื่อให้ต้านทานแมลงศัตรูข้าวโพดพวก Lepidoptera

ยื่นประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารมนุษย์

Maize event MIR162 has been genetically modified to expresses Vip3Aa20 protein which provide protection to certain lepidopteran pests.

Application for food safety assessment.

Date of Authorization : 4 ธันวาคม 2565 4 December 2022
Scope of Authorization : อาหารมนุษย์ Food
OECD Unique Identifier : SYN-IR162-4 SYN-IR162-4
Summary of the Safety Assessment : การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารดำเนินการโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ในฐานะที่ปรึกษาและสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการให้แก่ อย.ซึ่งดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สอดคล้องตามแนวทางของโคเด็กซ์ จากข้อมูลการศึกษาของผู้ยื่นขอประเมินความปลอดภัยฯ (ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 431) และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ณ ขณะดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สรุปได้ว่า ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม MIR162 ไม่มีความแตกต่างไปจากข้าวโพดพันธุ์คู่เปรียบ (conventional counterpart) ทั้งด้านสัณฐานวิทยา (morphology) ด้านโภชนาการ (nutruition) ด้านการก่อพิษ (toxicology) และด้านการก่อภูมิแพ้ (allergenicity) The food safety assessment performed by the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) as advisory and technical arm of Thai FDA. BIOTEC conduct food safety assessment according to codex guideline and based on the safety data and information provided by the applicant (as specified in Annex 2 attached to Notification of the Ministry of Public Health No.431). According to the existing scientific data and information available during the safety assessment, it is concluded that the maize event MIR162 is not materially different from counterpart maize for morphology, nutrition, toxicology and allergenicity.
Relevant links to documents and information prepared by the competent authority responsible for the safety assessment :     --    --

Commodity : ข้าวโพด (Zea mays L. ) Corn / Maize (Zea mays L. )
Traits : ต้านทานหนอนเจาะลำต้นและฝักข้าวโพด พร้อมทนทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซตและกลูโฟซิเนตแอมโมเนียม Lepidoptera resistance (such as European corn borer, Corn earworm), Glyphosate tolerance, Glufosinate ammonium tolerance
Transformation event : Bt11 × MIR162 × GA21 Bt11 × MIR162 × GA21
Name of Product Applicant : บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ (ประเทศไทย) จำกัด Syngenta Seeds (Thailand) Limited.
Summary of Application :

ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมแบบรวมยีน Bt11 x MIR162 x GA21พัฒนาขึ้นจากการผสมข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมแบบรวมยีน Bt11 x MIR162 กับข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม GA21 ด้วยวิธีการผสมพันธุ์โดยวิธีการปรับปรุงพันธุ์แบบปกติ ให้สร้างBt-toxin คือ โปรตีน Cry1Ab เพื่อให้ต้านทานหนอนเจาะลำต้นข้าวโพด, สร้างเอนไซม์phosphinothricin N-acetyl transferase (PAT) ที่ให้คุณสมบัติทนทานสารกำจัดวัชพืชกลูโฟซิเนตแอมโมเนียม, สร้างโปรตีน Vip3Aa20 เพื่อให้ต้านทานหนอนเจาะฝักข้าวโพด และสร้างโปรตีน mEPSPS เพื่อให้ทนทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซต
การพัฒนาข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม Bt11 มีการใช้โปรตีน PAT (phosphinothricin-N-acetyltransferase) เป็นเครื่องหมายคัดเลือกเซลล์ข้าวโพดที่มีการถ่ายยีน ซึ่งโปรตีนนี้เป็นเอนไซม์ที่สามารถทำลายคุณสมบัติของสารกำจัดวัชพืช glufosinate ammonium ด้วย

ยื่นประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารมนุษย์

The stacked event Bt11 x MIR162 x GA21 maize obtained from conventional breeding of stacked event Bt11 x MIR162 maize and genetically modified maize event GA21 to expresses Bt-toxin (Cry1Ab protein) which provide protection to European corn borer (ECB) and enzyme phosphinothricin N-acetyl transferase (PAT) which confers tolerance to glufosinate-ammonium herbicide, Vip3Aa20 protein which provide protection to certain lepidopteran pests, and mEPSPS protein which confers tolerance to glyphosate herbicide.
Maize Bt11 was generated by using PAT protein as a selectable marker enabling identification of transformed plant cells as well as a source of resistance to the herbicide known as glufosinate ammonium.

Application for food safety assessment.

Date of Authorization : 4 ธันวาคม 2565 4 December 2022
Scope of Authorization : อาหารมนุษย์ Food
OECD Unique Identifier : SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9 SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9
Summary of the Safety Assessment : การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารดำเนินการโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ในฐานะที่ปรึกษาและสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการให้แก่ อย.ซึ่งดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สอดคล้องตามแนวทางของโคเด็กซ์ จากข้อมูลการศึกษาของผู้ยื่นขอประเมินความปลอดภัยฯ (ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 431) และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ณ ขณะดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สรุปได้ว่า ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมแบบรวมยีน Bt11 x MIR162 x GA21 ไม่มีความแตกต่างไปจากข้าวโพดคู่เปรียบที่เป็นพันธุ์ปกติ (conventional counterpart) ทั้งด้านลักษณะกายภาพ (morphology) ด้านโภชนาการ (nutrition) ด้านการก่อพิษ (toxicity) และด้านการก่อภูมิแพ้ (allergenicity)
The food safety assessment performed by the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) as advisory and technical arm of Thai FDA. BIOTEC conduct food safety assessment according to codex guideline and based on the safety data and information provided by the applicant (as specified in Annex 2 attached to Notification of the Ministry of Public Health No.431). According to the existing scientific data and information available during the safety assessment, it is concluded that the stacked event Bt11 x MIR162 x GA21 maize is substantially equivalent to its conventional counterpart in terms of morphology, nutrition, toxicity and allergenicity.
Relevant links to documents and information prepared by the competent authority responsible for the safety assessment : -- --

Commodity : ข้าวโพด (Zea mays L. ) Corn / Maize (Zea mays L. )
Traits : ต้านทานแมลงกลุ่มผีเสื้อ (Lepidopteran) ได้แก่ หนอนเจาะลำต้นข้าวโพด (European corn borer) Lepidoptera resistance (such as European corn borer)
Transformation event : MON810 MON810
Name of Product Applicant : บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด MONSANTO THAILAND CO., LTD.
Summary of Application :

ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม MON810 ได้รับการดัดแปรพันธุกรรมให้สร้าง Bt-toxin คือ โปรตีน Cry1Ab เพื่อให้ต้านทานแมลงในกลุ่ม Lepidoptera ได้แก่ หนอนเจาะลำต้นข้าวโพด (European corn borer)

ยื่นประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารมนุษย์

Maize event MON810 has been genetically modified to expresses Bt-toxin (Cry1Ab protein) which provide protection to certain lepidopteran pests (such as European corn borer).

Application for food safety assessment.

Date of Authorization : 4 ธันวาคม 2565 4 December 2022
Scope of Authorization : อาหารมนุษย์ Food
OECD Unique Identifier : MON-ØØ81Ø-6 MON-ØØ81Ø-6
Summary of the Safety Assessment : การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารดำเนินการโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ในฐานะที่ปรึกษาและสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการให้แก่ อย.ซึ่งดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สอดคล้องตามแนวทางของโคเด็กซ์ จากข้อมูลการศึกษาของผู้ยื่นขอประเมินความปลอดภัยฯ (ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 431) และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ณ ขณะดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สรุปได้ว่า ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม MON810 ไม่มีความแตกต่างไปจากข้าวโพดสายพันธุ์คู่เปรียบ (conventional counterpart) ทั้งด้านลักษณะทางสัณฐาน (morphology) ด้านโภชนาการ (nutrition) ด้านการก่อพิษ (toxicity) และด้านการก่อภูมิแพ้ (allergenicity) The food safety assessment performed by the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) as advisory and technical arm of Thai FDA. BIOTEC conduct food safety assessment according to codex guideline and based on the safety data and information provided by the applicant (as specified in Annex 2 attached to Notification of the Ministry of Public Health No.431). According to the existing scientific data and information available during the safety assessment, it is concluded that the maize event MON810 is substantially equivalent to its conventional counterpart in terms of morphology, nutrition, toxicity and allergenicity.
Relevant links to documents and information prepared by the competent authority responsible for the safety assessment :     --    --

Commodity : ข้าวโพด (Zea mays L. ) Corn / Maize (Zea mays L. )
Traits : ต้านทานหนอนเจาะรากข้าวโพด Larval corn rootworm (CRW) resistance
Transformation event : 5307 5307
Name of Product Applicant : บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ (ประเทศไทย) จำกัด Syngenta Seeds (Thailand) Limited.
Summary of Application :

ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม 5307 ได้รับการดัดแปรพันธุกรรมให้สร้างโปรตีนลูกผสม eCry3.1Ab เพื่อให้ต้านทานหนอนเจาะรากข้าวโพด

ยื่นประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารมนุษย์

Maize event 5307 has been genetically modified to expresses the chimeric eCry3.1Ab protein which confers resistance to larval corn rootworm pests.

Application for food safety assessment.

Date of Authorization : 4 ธันวาคม 2565 4 December 2022
Scope of Authorization : อาหารมนุษย์ Food
OECD Unique Identifier : SYN-Ø53Ø7-1 SYN-Ø53Ø7-1
Summary of the Safety Assessment : การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารดำเนินการโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ในฐานะที่ปรึกษาและสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการให้แก่ อย.ซึ่งดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สอดคล้องตามแนวทางของโคเด็กซ์ จากข้อมูลการศึกษาของผู้ยื่นขอประเมินความปลอดภัยฯ (ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 431) และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ณ ขณะดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สรุปได้ว่า ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม 5307 ไม่มีความแตกต่างไปจากข้าวโพดคู่เปรียบที่เป็นพันธุ์ปกติ (conventional counterpart) ทั้งด้านลักษณะกายภาพ (morphology) ด้านโภชนาการ (nutrition) ด้านการก่อพิษ (toxicity) และด้านการก่อภูมิแพ้ (allergenicity)
The food safety assessment performed by the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) as advisory and technical arm of Thai FDA. BIOTEC conduct food safety assessment according to codex guideline and based on the safety data and information provided by the applicant (as specified in Annex 2 attached to Notification of the Ministry of Public Health No.431). According to the existing scientific data and information available during the safety assessment, it is concluded that the maize event 5307 is substantially equivalent to its conventional counterpart in terms of morphology, nutrition, toxicity and allergenicity.
Relevant links to documents and information prepared by the competent authority responsible for the safety assessment : -- --

Commodity : ข้าวโพด (Zea mays L. ) Corn / Maize (Zea mays L. )
Traits : ทนทานสารกำจัดวัชพืชกลูโฟซิเนตแอมโมเนียม Glufosinate-ammonium tolerance
Transformation event : T25 T25
Name of Product Applicant : บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด BASF (Thai) Limited
Summary of Application :

ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม T25 ได้รับการดัดแปรพันธุกรรมให้สร้างเอนไซม์ phosphinothricin N-acetyl transferase (PAT) ที่ให้คุณสมบัติทนทานสารกำจัดวัชพืชกลูโฟซิเนตแอมโมเนียม

ยื่นประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารมนุษย์

Maize event T25 has been genetically modified to expresses enzyme phosphinothricin N-acetyl transferase (PAT) which confers tolerance to glufosinate-ammonium herbicide.

Application for food safety assessment.

Date of Authorization : 4 ธันวาคม 2565 4 December 2022
Scope of Authorization : อาหารมนุษย์ Food
OECD Unique Identifier : ACS-ZMØØ3-2 ACS-ZMØØ3-2
Summary of the Safety Assessment : การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารดำเนินการโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ในฐานะที่ปรึกษาและสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการให้แก่ อย.ซึ่งดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สอดคล้องตามแนวทางของโคเด็กซ์ จากข้อมูลการศึกษาของผู้ยื่นขอประเมินความปลอดภัยฯ (ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 431) และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ณ ขณะดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สรุปได้ว่า ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม T25 ไม่มีความแตกต่างไปจากข้าวโพดคู่เปรียบ (conventional counterpart) ทั้งด้านลักษณะกายภาพ (morphology) ด้านโภชนาการ (nutrition) ด้านการก่อพิษ (toxicity) และด้านการก่อภูมิแพ้ (allergenicity) The food safety assessment performed by the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) as advisory and technical arm of Thai FDA. BIOTEC conduct food safety assessment according to codex guideline and based on the safety data and information provided by the applicant (as specified in Annex 2 attached to Notification of the Ministry of Public Health No.431). According to the existing scientific data and information available during the safety assessment, it is concluded that the maize event T25 is substantially equivalent to its conventional counterpart in terms of morphology, nutrition, toxicity and allergenicity.
Relevant links to documents and information prepared by the competent authority responsible for the safety assessment :     --    --

Commodity : ข้าวโพด (Zea mays L. ) Corn / Maize (Zea mays L. )
Traits : ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของเอนไซม์แอลฟา-แอมีเลส (alpha-amylase) ให้ทนต่ออุณหภูมิสูง Thermostable alpha-amylase production
Transformation event : 3272 3272
Name of Product Applicant : บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ (ประเทศไทย) จำกัด Syngenta Seeds (Thailand) Limited.
Summary of Application :

ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม 3272 ได้รับการดัดแปรพันธุกรรมให้สร้างเอนไซม์ alpha amylase ที่ทนต่ออุณหภูมิสูง (AMY797E) เพื่อนำมาใช้ในการผลิตเอทานอลจากเมล็ดข้าวโพด ซึ่งใช้อุณหภูมิสูงในกระบวนการผลิต

ยื่นประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารมนุษย์

Maize event 3272 has been genetically modified to expresses a thermostable α-amylase enzyme (AMY797E) for use in ethanol production from corn grain, which uses high temperatures in the production process.

Application for food safety assessment.

Date of Authorization : 4 ธันวาคม 2565 4 December 2022
Scope of Authorization : อาหารมนุษย์ Food
OECD Unique Identifier : SYN-E3272-5 SYN-E3272-5
Summary of the Safety Assessment : การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารดำเนินการโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ในฐานะที่ปรึกษาและสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการให้แก่ อย.ซึ่งดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สอดคล้องตามแนวทางของโคเด็กซ์ จากข้อมูลการศึกษาของผู้ยื่นขอประเมินความปลอดภัยฯ (ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 431) และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ณ ขณะดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สรุปได้ว่า ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม 3272 ไม่มีความแตกต่างไปจากข้าวโพดคู่เปรียบ (conventional counterpart) ทั้งด้านลักษณะกายภาพ (morphology) ด้านโภชนาการ (nutrition) ด้านการก่อพิษ (toxicity) และด้านการก่อภูมิแพ้ (allergenicity) The food safety assessment performed by the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) as advisory and technical arm of Thai FDA. BIOTEC conduct food safety assessment according to codex guideline and based on the safety data and information provided by the applicant (as specified in Annex 2 attached to Notification of the Ministry of Public Health No.431). According to the existing scientific data and information available during the safety assessment, it is concluded that the maize event 3272 is substantially equivalent to its conventional counterpart in terms of morphology, nutrition, toxicity and allergenicity.
Relevant links to documents and information prepared by the competent authority responsible for the safety assessment : -- --

Commodity : ข้าวโพด (Zea mays L. ) Corn / Maize (Zea mays L. )
Traits : ทนทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซตและสารกำจัดวัชพืชกลูโฟซิเนตแอมโมเนียม Glyphosate tolerance, Glufosinate ammonium tolerance
Transformation event : MZHG0JG MZHG0JG
Name of Product Applicant : บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ (ประเทศไทย) จำกัด Syngenta Seeds (Thailand) Limited.
Summary of Application :

ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม MZHG0JG ได้รับการดัดแปรพันธุกรรมให้สร้างโปรตีน mEPSPS เพื่อให้ทนทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซต และสร้างเอนไซม์phosphinothricin N-acetyl transferase (PAT) ที่ให้คุณสมบัติทนทานสารกำจัดวัชพืชกลูโฟซิเนตแอมโมเนียม
โปรตีน PAT (phosphinothricin-N-acetyltransferase) ใช้เพื่อเป็นเครื่องหมายคัดเลือกเซลล์ข้าวโพดที่มีการถ่ายยีน ซึ่งโปรตีนนี้เป็นเอนไซม์ที่สามารถทำลายคุณสมบัติของสารกำจัดวัชพืช glufosinate ammonium ด้วย

ยื่นประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารมนุษย์

Maize event MZHG0JG has been genetically modified to expresses mEPSPS protein which confers tolerance to glyphosate herbicide and enzyme phosphinothricin N-acetyl transferase (PAT) which confers tolerance to glufosinate-ammonium herbicide.
PAT protein used as a selectable marker enabling identification of transformed plant cells as well as a source of resistance to the herbicide known as glufosinate ammonium.

Application for food safety assessment.

Date of Authorization : 4 ธันวาคม 2565 4 December 2022
Scope of Authorization : อาหารมนุษย์ Food
OECD Unique Identifier : SYN-ØØØJG-2 SYN-ØØØJG-2
Summary of the Safety Assessment : การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารดำเนินการโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ในฐานะที่ปรึกษาและสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการให้แก่ อย.ซึ่งดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สอดคล้องตามแนวทางของโคเด็กซ์ จากข้อมูลการศึกษาของผู้ยื่นขอประเมินความปลอดภัยฯ (ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 431) และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ณ ขณะดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สรุปได้ว่า ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม MZHG0JG ไม่มีความแตกต่างไปจากข้าวโพดคู่เปรียบ (conventional counterpart) ทั้งด้านลักษณะกายภาพ (morphology) ด้านโภชนาการ (nutrition) ด้านการก่อพิษ (toxicity) และด้านการก่อภูมิแพ้ (allergenicity) The food safety assessment performed by the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) as advisory and technical arm of Thai FDA. BIOTEC conduct food safety assessment according to codex guideline and based on the safety data and information provided by the applicant (as specified in Annex 2 attached to Notification of the Ministry of Public Health No.431). According to the existing scientific data and information available during the safety assessment, it is concluded that the maize event MZHG0JG is substantially equivalent to its conventional counterpart in terms of morphology, nutrition, toxicity and allergenicity.
Relevant links to documents and information prepared by the competent authority responsible for the safety assessment :     --    --

Commodity : ข้าวโพด (Zea mays L. ) Corn / Maize (Zea mays L. )
Traits : ทนแล้ง ต้านทานแมลงกลุ่มผีเสื้อ (Lepidopteran) และทนทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซต Drought tolerance, Lepidoptera resistance, Glyphosate tolerance
Transformation event : MON87460 × MON89034 × NK603 MON87460 × MON89034 × NK603
Name of Product Applicant : บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด Bayer Thai Co., Ltd.
Summary of Application :

ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมแบบรวมยีน MON87460 × MON89034 × NK603 พัฒนาขึ้นจากการผสมข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม MON87460, MON89034 และ NK603 ด้วยวิธีการผสมพันธุ์โดยวิธีการปรับปรุงพันธุ์แบบปกติ ให้สร้างโปรตีน Cold shock protein B (CSPB) เพื่อให้สามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพพื้นที่ปลูกที่มีน้ำจำกัด (ทนแล้ง), สร้าง Bt-toxins 2 ชนิด (โปรตีน cry1A.105 และ cry2Ab2) เพื่อให้ต้านทานต่อแมลงในกลุ่ม lepidopterans หลายชนิดโดยเฉพาะหนอนเจาะลำต้นและหนอนเจาะฝักข้าวโพด และสร้างโปรตีน CP4 EPSPS เพื่อให้ทนทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซต

ยื่นประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารมนุษย์

The stacked event MON87460 × MON89034 × NK603 maize obtained from conventional breeding of the genetically modified maize events MON87460, MON89034 and NK603 to expresses Cold shock protein B (CSPB) which provide tolerate cultivation under waterlimited conditions (drought tolerant), two Bt-toxins (Cry1A.105 and Cry2Ab2 proteins) which provide protection to certain lepidopteran pests and CP4 EPSPS protein which confers tolerance to glyphosate herbicide.

Application for food safety assessment.

Date of Authorization : 4 ธันวาคม 2565 4 December 2022
Scope of Authorization : อาหารมนุษย์ Food
OECD Unique Identifier : MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6 MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6
Summary of the Safety Assessment : การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารดำเนินการโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ในฐานะที่ปรึกษาและสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการให้แก่ อย.ซึ่งดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สอดคล้องตามแนวทางของโคเด็กซ์ จากข้อมูลการศึกษาของผู้ยื่นขอประเมินความปลอดภัยฯ (ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 431) และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ณ ขณะดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สรุปได้ว่า ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมแบบรวมยีน MON87460 × MON89034 × NK603 ไม่มีความแตกต่างไปจากข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมสายพันธุ์พ่อ-แม่ ที่ผ่านการประเมินความปลอดภัยโดยคณะอนุกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารและคณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) แล้ว The food safety assessment performed by the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) as advisory and technical arm of Thai FDA. BIOTEC conduct food safety assessment according to codex guideline and based on the safety data and information provided by the applicant (as specified in Annex 2 attached to Notification of the Ministry of Public Health No.431). According to the existing scientific data and information available during the safety assessment, it is concluded that the stacked event MON87460 × MON89034 × NK603 maize is expected to be as safe as the single events that has previously been assessed by the food biosafety subcommittee and technical biosafety committee of the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC).
Relevant links to documents and information prepared by the competent authority responsible for the safety assessment : -- --

Commodity : ข้าวโพด (Zea mays L. ) Corn / Maize (Zea mays L. )
Traits : ต้านทานหนอนเจาะรากข้าวโพด แมลงกลุ่มพวกด้วง (Coleopteran) และทนทานสารกำจัดวัชพืชกลูโฟซิเนตแอมโมเนียม Western corn rootworm and related coleopteran pests resistance, Glufosinate ammonium tolerance
Transformation event : MZIR098 MZIR098
Name of Product Applicant : บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ (ประเทศไทย) จำกัด Syngenta Seeds (Thailand) Limited.
Summary of Application :

ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม MZIR098 ได้รับการดัดแปรพันธุกรรมให้สร้างโปรตีน mCry3A (ดัดแปลงจากโปรตีน Cry3A จาก Bacillus thuringiensis subsp. terebrionis) และโปรตีนลูกผสม eCry3.1Ab เพื่อให้ต้านทานต่อหนอนเจาะรากข้าวโพด (western corn rootworm; Diabrotica virgifera virgifera) และแมลงศัตรูพืชในกลุ่มแมลงปีกแข็งที่เกี่ยวข้อง (coleopteran pests) และสร้างเอนไซม์phosphinothricin N-acetyl transferase (PAT) ที่ให้คุณสมบัติทนทานสารกำจัดวัชพืชกลูโฟซิเนตแอมโมเนียม
โปรตีน PAT (phosphinothricin-N-acetyltransferase) ใช้เพื่อเป็นเครื่องหมายคัดเลือกเซลล์ข้าวโพดที่มีการถ่ายยีน ซึ่งโปรตีนนี้เป็นเอนไซม์ที่สามารถทำลายคุณสมบัติของสารกำจัดวัชพืช glufosinate ammonium ด้วย

ยื่นประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารมนุษย์

Maize event MZIR098 has been genetically modified to expresses the mCry3A protein (modified version of Cry3A of Bacillus thuringiensis subsp. terebrionis) and the chimeric eCry3.1Ab protein which provide protection to western corn rootworm and related coleopteran pests, and enzyme phosphinothricin N-acetyl transferase (PAT) which confers tolerance to glufosinate-ammonium herbicide.
PAT protein used as a selectable marker enabling identification of transformed plant cells as well as a source of resistance to the herbicide known as glufosinate ammonium.

Application for food safety assessment.

Date of Authorization : 4 ธันวาคม 2565 4 December 2022
Scope of Authorization : อาหารมนุษย์ Food
OECD Unique Identifier : SYN-ØØØ98-3 SYN-ØØØ98-3
Summary of the Safety Assessment : การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารดำเนินการโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ในฐานะที่ปรึกษาและสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการให้แก่ อย.ซึ่งดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สอดคล้องตามแนวทางของโคเด็กซ์ จากข้อมูลการศึกษาของผู้ยื่นขอประเมินความปลอดภัยฯ (ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 431) และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ณ ขณะดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สรุปได้ว่า ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม MZIR098 ไม่มีความแตกต่างไปจากข้าวโพดคู่เปรียบ (conventional counterpart) ทั้งด้านลักษณะกายภาพ (morphology) ด้านโภชนาการ (nutrition) ด้านการก่อพิษ (toxicity) และด้านการก่อภูมิแพ้ (allergenicity) The food safety assessment performed by the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) as advisory and technical arm of Thai FDA. BIOTEC conduct food safety assessment according to codex guideline and based on the safety data and information provided by the applicant (as specified in Annex 2 attached to Notification of the Ministry of Public Health No.431). According to the existing scientific data and information available during the safety assessment, it is concluded that the maize event MZIR098 is substantially equivalent to its conventional counterpart in terms of morphology, nutrition, toxicity and allergenicity.
Relevant links to documents and information prepared by the competent authority responsible for the safety assessment :     --    --

Commodity : ข้าวโพด (Zea mays L. ) Corn / Maize (Zea mays L. )
Traits : ต้านทานหนอนเจาะลำต้นและฝักข้าวโพด พร้อมทนทานสารกำจัดวัชพืชกลูโฟซิเนตแอมโมเนียม Lepidoptera resistance (such as European corn borer, Corn earworm), Glufosinate ammonium tolerance
Transformation event : Bt11 × MIR162 Bt11 × MIR162
Name of Product Applicant : บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ (ประเทศไทย) จำกัด Syngenta Seeds (Thailand) Limited.
Summary of Application :

ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมแบบรวมยีน Bt11 × MIR162 พัฒนาขึ้นจากการผสมข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม Bt11 และ MIR162 ด้วยวิธีการผสมพันธุ์โดยวิธีการปรับปรุงพันธุ์แบบปกติ ให้สร้าง Bt-toxin คือ โปรตีน Cry1Ab เพื่อให้ต้านทานหนอนเจาะลำต้นข้าวโพด และสร้างเอนไซม์phosphinothricin N-acetyl transferase (PAT) ที่ให้คุณสมบัติทนทานสารกำจัดวัชพืชกลูโฟซิเนตแอมโมเนียม และสร้างโปรตีน Vip3Aa20 เพื่อให้ต้านทานหนอนเจาะฝักข้าวโพด
โปรตีน PAT (phosphinothricin-N-acetyltransferase) ใช้เพื่อเป็นเครื่องหมายคัดเลือกเซลล์ข้าวโพดที่มีการถ่ายยีน ซึ่งโปรตีนนี้เป็นเอนไซม์ที่สามารถทำลายคุณสมบัติของสารกำจัดวัชพืช glufosinate ammonium ด้วย

ยื่นประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารมนุษย์

The stacked event Bt11 × MIR162 maize obtained from conventional breeding of the genetically modified maize events Bt11 and MIR162 to expresses Bt-toxin (Cry1Ab protein) which provide protection to European corn borer (ECB) and enzyme phosphinothricin N-acetyl transferase (PAT) which confers tolerance to glufosinate-ammonium herbicide and Vip3Aa20 protein which provide protection to certain lepidopteran pests
PAT protein used as a selectable marker enabling identification of transformed plant cells as well as a source of resistance to the herbicide known as glufosinate ammonium.

Application for food safety assessment.

Date of Authorization : 4 ธันวาคม 2565 4 December 2022
Scope of Authorization : อาหารมนุษย์ Food
OECD Unique Identifier : SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4
Summary of the Safety Assessment : การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารดำเนินการโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ในฐานะที่ปรึกษาและสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการให้แก่ อย.ซึ่งดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สอดคล้องตามแนวทางของโคเด็กซ์ จากข้อมูลการศึกษาของผู้ยื่นขอประเมินความปลอดภัยฯ (ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 431) และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ณ ขณะดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สรุปได้ว่า ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมแบบรวมยีน Bt11 × MIR162 ไม่มีความแตกต่างไปจากข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมสายพันธุ์พ่อ-แม่ ที่ผ่านการประเมินความปลอดภัยโดยคณะอนุกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารและคณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) แล้ว The food safety assessment performed by the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) as advisory and technical arm of Thai FDA, and conducted assessment according to codex guideline. Based on the safety assessment from studies data provided by the applicant (as specified in Annex 2 attached to Notification of the Ministry of Public Health No.431) and existing scientific knowledge to date during conduct risk assessment, it is concluded that the stacked event Bt11 × MIR162 maize is expected to be as safe as the single events that has previously been assessed by the food biosafety subcommittee and technical biosafety committee of the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC).
Relevant links to documents and information prepared by the competent authority responsible for the safety assessment : -- --

Commodity : ข้าวโพด (Zea mays L. ) Corn / Maize (Zea mays L. )
Traits : ต้านทานหนอนเจาะราก ลำต้น และฝักข้าวโพด พร้อมต้านทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซตและกลูโฟซิเนตแอมโมเนียม Coleoptera resistance (such as Larval corn rootworm (CRW)), Lepidoptera resistance (such as European corn borer, Corn earworm), Glyphosate tolerance, Glufosinate ammonium tolerance
Transformation event : Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21
Name of Product Applicant : บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ (ประเทศไทย) จำกัด Syngenta Seeds (Thailand) Limited.
Summary of Application :

ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมแบบรวมยีน Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 พัฒนาขึ้นจากการผสมข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม Bt11, MIR162, MIR604 และ GA21 ด้วยวิธีการผสมพันธุ์โดยวิธีการปรับปรุงพันธุ์แบบปกติ ให้สร้างโปรตีน Cry1Ab เพื่อให้ต้านทานหนอนเจาะลำต้นข้าวโพด, สร้างเอนไซม์phosphinothricin N-acetyl transferase (PAT) ที่ให้คุณสมบัติทนทานสารกำจัดวัชพืชกลูโฟซิเนตแอมโมเนียม, สร้างโปรตีน Vip3Aa20 เพื่อให้ต้านทานหนอนเจาะฝักข้าวโพด, สร้างโปรตีน mCry3A (ดัดแปลงจากโปรตีน Cry3A จาก Bacillus thuringiensis subsp. terebrionis) เพื่อให้ต้านทานหนอนเจาะราก และสร้างโปรตีน mEPSPS เพื่อให้ทนทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซต
การพัฒนาข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม Bt11 มีการใช้โปรตีน PAT (phosphinothricin-N-acetyltransferase) เป็นเครื่องหมายคัดเลือกเซลล์ข้าวโพดที่มีการถ่ายยีน ซึ่งโปรตีนนี้เป็นเอนไซม์ที่สามารถทำลายคุณสมบัติของสารกำจัดวัชพืช glufosinate ammonium ด้วย

ยื่นประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารมนุษย์

The stacked event Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 maize obtained from conventional breeding of the genetically modified maize events Bt11, MIR162, MIR604 and GA21 to expresses Bt-toxin (Cry1Ab protein) which provide protection to European corn borer (ECB), and enzyme phosphinothricin N-acetyl transferase (PAT) which confers tolerance to glufosinate-ammonium herbicide, Vip3Aa20 protein which provide protection to certain lepidopteran pests, the mCry3A protein (modified version of Cry3A of Bacillus thuringiensis subsp. terebrionis) which provide protection from larval corn rootworm (CRW) damage, and mEPSPS protein which confers tolerance to glyphosate herbicide.
Maize Bt11 was generated by using PAT protein as a selectable marker enabling identification of transformed plant cells as well as a source of resistance to the herbicide known as glufosinate ammonium.

Application for food safety assessment.

Date of Authorization : 4 ธันวาคม 2565 4 December 2022
Scope of Authorization : อาหารมนุษย์ Food
OECD Unique Identifier : SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9 SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9
Summary of the Safety Assessment : การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารดำเนินการโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ในฐานะที่ปรึกษาและสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการให้แก่ อย.ซึ่งดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สอดคล้องตามแนวทางของโคเด็กซ์ จากข้อมูลการศึกษาของผู้ยื่นขอประเมินความปลอดภัยฯ (ตามที่กำหนดไว้ในบัญชี
หมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 431) และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ณ ขณะดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สรุปได้ว่า ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมแบบรวมยีน Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 ไม่มีความแตกต่างไปจากข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมสายพันธุ์พ่อ-แม่ ที่ผ่านการประเมินความปลอดภัยโดยคณะอนุกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารและคณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) แล้ว
The food safety assessment performed by the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) as advisory and technical arm of Thai FDA. BIOTEC conduct food safety assessment according to codex guideline and based on the safety data and information provided by the applicant (as specified in Annex 2 attached to Notification of the Ministry of Public Health No.431). According to the existing scientific data and information available during the safety assessment, it is concluded that the stacked event Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 maize is expected to be as safe as the single events that has previously been assessed by the food biosafety subcommittee and technical biosafety committee of the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC).
Relevant links to documents and information prepared by the competent authority responsible for the safety assessment : -- --

Commodity : ข้าวโพด (Zea mays L. ) Corn / Maize (Zea mays L. )
Traits : ทนทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซต Glyphosate tolerance
Transformation event : MON87427 MON87427
Name of Product Applicant : บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด Bayer Thai Co., Ltd.
Summary of Application :

ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม MON87427 ได้รับการดัดแปรพันธุกรรมให้สร้างโปรตีน CP4 EPSPS เพื่อให้ทนทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซต

ยื่นประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารมนุษย์

Maize event MON87427 has been genetically modified to expresses CP4 EPSPS protein which confers tolerance to glyphosate herbicide.

Application for food safety assessment.

Date of Authorization : 4 ธันวาคม 2565 4 December 2022
Scope of Authorization : อาหารมนุษย์ Food
OECD Unique Identifier : MON-87427-7 MON-87427-7
Summary of the Safety Assessment : การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารดำเนินการโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ในฐานะที่ปรึกษาและร่วมมือสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการให้แก่ อย.ซึ่งดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สอดคล้องตามแนวทางของโคเด็กซ์ จากข้อมูลการศึกษาของผู้ยื่นขอประเมินความปลอดภัยฯ (ตามที่กำหนดไว้ในบัญชี
หมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 431) และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ณ ขณะดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สรุปได้ว่า ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม MON87427 ไม่มีความแตกต่างไปจากข้าวโพดคู่เปรียบ (conventional counterpart) ทั้งด้านลักษณะทางสัณฐาน (morphology) ด้านโภชนาการ (nutrition) ด้านการก่อพิษ (toxicity) และด้านการก่อภูมิแพ้ (allergenicity)
The food safety assessment performed by the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) as advisory and technical arm of Thai FDA, and conducted assessment according to codex guideline. Based on the safety assessment from studies data provided by the applicant (as specified in Annex 2 attached to Notification of the Ministry of Public Health No.431) and existing scientific knowledge to date during conduct risk assessment, it is concluded that the maize event MON87427 is substantially equivalent to its conventional counterpart in terms of morphology, nutrition, toxicity and allergenicity.
Relevant links to documents and information prepared by the competent authority responsible for the safety assessment :     --    --

Commodity : ข้าวโพด (Zea mays L. ) Corn / Maize (Zea mays L. )
Traits : ทนแล้ง ต้านทานแมลงกลุ่มผีเสื้อ (Lepidopteran) และแมลงกลุ่มพวกด้วง (Coleopteran) และทนทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซต Drought tolerance, Lepidoptera resistance, Coleoptera resistance, Glyphosate tolerance
Transformation event : MON87460 × MON89034 × MON88017 MON87460 × MON89034 × MON88017
Name of Product Applicant : บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด Bayer Thai Co., Ltd.
Summary of Application :

ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมแบบรวมยีน MON87460 × MON89034 × MON88017 พัฒนาขึ้นจากการผสมข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม MON87460, MON89034 และ MON88017 ด้วยวิธีการผสมพันธุ์โดยวิธีการปรับปรุงพันธุ์แบบปกติ ให้สร้างโปรตีน Cold shock protein B (CSPB) เพื่อให้สามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพพื้นที่ปลูกที่มีน้ำจำกัด (ทนแล้ง), สร้าง Bt-toxins 3 ชนิด ได้แก่ โปรตีน cry1A.105 และ cry2Ab2 เพื่อให้ต้นทานต่อแมลงในกลุ่ม lepidopterans หลายชนิดโดยเฉพาะหนอนเจาะลำต้นและหนอนเจาะฝักข้าวโพด และโปรตีน Cry3Bb1 เพื่อให้ต้านทานแมลงกลุ่มพวกด้วง (Coleopteran), และสร้างโปรตีน CP4 EPSPS เพื่อให้ทนทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซต

ยื่นประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารมนุษย์

The stacked event MON87460 × MON89034 × MON88017 maize obtained from conventional breeding of the genetically modified maize events MON87460, MON89034 and MON88017 to expresses Cold shock protein B (CSPB) which provide tolerate cultivation under waterlimited conditions (drought tolerant), three Bt-toxins : Cry1A.105 and Cry2Ab2 proteins which provide protection to certain lepidopteran pests and Cry3Bb1 protein which provide protection to certain coleopteran pests, and CP4 EPSPS protein which confers tolerance to glyphosate herbicide.

Application for food safety assessment.

Date of Authorization : 4 ธันวาคม 2565 4 December 2022
Scope of Authorization : อาหารมนุษย์ Food
OECD Unique Identifier : MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3
Summary of the Safety Assessment : การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารดำเนินการโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ในฐานะที่ปรึกษาและสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการให้แก่ อย.ซึ่งดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สอดคล้องตามแนวทางของโคเด็กซ์ จากข้อมูลการศึกษาของผู้ยื่นขอประเมินความปลอดภัยฯ (ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 431) และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ณ ขณะดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สรุปได้ว่า ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมแบบรวมยีน MON87460 × MON89034 × MON88017 ไม่มีความแตกต่างไปจากข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมสายพันธุ์พ่อ-แม่ ที่ผ่านการประเมินความปลอดภัยโดยคณะอนุกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารและคณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) แล้ว The food safety assessment performed by the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) as advisory and technical arm of Thai FDA. BIOTEC conduct food safety assessment according to codex guideline and based on the safety data and information provided by the applicant (as specified in Annex 2 attached to Notification of the Ministry of Public Health No.431). According to the existing scientific data and information available during the safety assessment, it is concluded that the stacked event MON87460 × MON89034 × MON88017 maize is expected to be as safe as the single events that has previously been assessed by the food biosafety subcommittee and technical biosafety committee of the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC).
Relevant links to documents and information prepared by the competent authority responsible for the safety assessment : -- --

Commodity : ข้าวโพด (Zea mays L. ) Corn / Maize (Zea mays L. )
Traits : ทนทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซตและกลูโฟซิเนตแอมโมเนียม Glyphosate tolerance, Glufosinate ammonium tolerance
Transformation event : GA21 × T25 GA21 × T25
Name of Product Applicant : บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ (ประเทศไทย) จำกัด Syngenta Seeds (Thailand) Limited.
Summary of Application :

ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมแบบรวมยีน GA21 × T25 พัฒนาขึ้นจากการผสมข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม GA21 และ T25 ด้วยวิธีการผสมพันธุ์โดยวิธีการปรับปรุงพันธุ์แบบปกติ ให้สร้างโปรตีน mEPSPS เพื่อให้ทนทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซต และสร้างเอนไซม์ phosphinothricin N-acetyl transferase (PAT) ที่ให้คุณสมบัติทนทานสารกำจัดวัชพืชกลูโฟซิเนตแอมโมเนียม

ยื่นประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารมนุษย์

The stacked event GA21 × T25 maize obtained from conventional breeding of the genetically modified maize events GA21 and T25 to expresses mEPSPS protein which confers tolerance to glyphosate herbicide and enzyme phosphinothricin N-acetyl transferase (PAT) which confers tolerance to glufosinate-ammonium herbicide.

Application for food safety assessment.

Date of Authorization : 4 ธันวาคม 2565 4 December 2022
Scope of Authorization : อาหารมนุษย์ Food
OECD Unique Identifier : MON-ØØØ21-9 MON-ØØØ21-9
Summary of the Safety Assessment : การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารดำเนินการโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ในฐานะที่ปรึกษาและสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการให้แก่ อย.ซึ่งดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สอดคล้องตามแนวทางของโคเด็กซ์ จากข้อมูลการศึกษาของผู้ยื่นขอประเมินความปลอดภัยฯ (ตามที่กำหนดไว้ในบัญชี
หมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 431) และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ณ ขณะดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สรุปได้ว่า ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมแบบรวมยีน GA21 × T25 ไม่มีความแตกต่างไปจากข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมสายพันธุ์พ่อ-แม่ ที่ผ่านการประเมินความปลอดภัยโดยคณะอนุกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารและคณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) แล้ว
The food safety assessment performed by the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) as advisory and technical arm of Thai FDA. BIOTEC conduct food safety assessment according to codex guideline and based on the safety data and information provided by the applicant (as specified in Annex 2 attached to Notification of the Ministry of Public Health No.431). According to the existing scientific data and information available during the safety assessment, it is concluded that the stacked event GA21 × T25 maize is expected to be as safe as the single events that has previously been assessed by the food biosafety subcommittee and technical biosafety committee of the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC).
Relevant links to documents and information prepared by the competent authority responsible for the safety assessment :     --    --

Commodity : ข้าวโพด (Zea mays L. ) Corn / Maize (Zea mays L. )
Traits : ต้านทานหนอนเจาะราก ลำต้น และฝักข้าวโพด พร้อมทนทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซตและกลูโฟซิเนตแอมโมเนียม Coleoptera resistance (such as Larval corn rootworm (CRW)), Lepidoptera resistance (such as European corn borer, Corn earworm), Glyphosate tolerance, Glufosinate ammonium tolerance
Transformation event : Bt11 × MIR162 × MIR604 × MON89034 × 5307 × GA21 Bt11 × MIR162 × MIR604 × MON89034 × 5307 × GA21
Name of Product Applicant : บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ (ประเทศไทย) จำกัด Syngenta Seeds (Thailand) Limited.
Summary of Application :

ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมแบบรวมยีน Bt11 × MIR162 × MIR604 × MON89034 × 5307 × GA21 พัฒนาขึ้นจากการผสมข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม Bt11, MIR162, MIR604, MON89034, 5307 และ GA21 ด้วยวิธีการผสมพันธุ์โดยวิธีการปรับปรุงพันธุ์แบบปกติ ให้สร้าง Bt-toxins คือ โปรตีน Cry1Ab เพื่อให้ต้านทานหนอนเจาะลำต้นข้าวโพด, สร้างเอนไซม์phosphinothricin N-acetyl transferase (PAT) ที่ให้คุณสมบัติทนทานสารกำจัดวัชพืชกลูโฟซิเนตแอมโมเนียม, สร้างโปรตีน Vip3Aa20 เพื่อให้ต้านทานหนอนเจาะฝักข้าวโพด, สร้างโปรตีน mCry3A (ดัดแปลงจากโปรตีน Cry3A จาก Bacillus thuringiensis subsp. terebrionis) เพื่อให้ต้านทานหนอนเจาะราก, สร้าง Bt-toxins 2 ชนิด ได้แก่ โปรตีน cry1A.105 และ cry2Ab2 เพื่อให้ต้นทานต่อแมลงในกลุ่ม lepidopterans หลายชนิดโดยเฉพาะหนอนเจาะลำต้นและหนอนเจาะฝักข้าวโพด, สร้างโปรตีนลูกผสม eCry3.1Ab เพื่อให้ต้านทานหนอนเจาะรากข้าวโพด และสร้างโปรตีน mEPSPS เพื่อให้ทนทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซต
การพัฒนาข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม Bt11 มีการใช้โปรตีน PAT (phosphinothricin-N-acetyltransferase) เป็นเครื่องหมายคัดเลือกเซลล์ข้าวโพดที่มีการถ่ายยีน ซึ่งโปรตีนนี้เป็นเอนไซม์ที่สามารถทำลายคุณสมบัติของสารกำจัดวัชพืช glufosinate ammonium ด้วย

ยื่นประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารมนุษย์

The stacked event Bt11 × MIR162 × MIR604 × MON89034 × 5307 × GA21 maize obtained from conventional breeding of the genetically modified maize events Bt11, MIR162, MIR604, MON89034, 5307 and GA21 to expresses Bt-toxin (Cry1Ab protein) which provide protection to European corn borer (ECB), and enzyme phosphinothricin N-acetyl transferase (PAT) which confers tolerance to glufosinate-ammonium herbicide, Vip3Aa20 protein which provide protection to certain lepidopteran pests, the mCry3A protein (modified version of Cry3A of Bacillus thuringiensis subsp. terebrionis) which provide protection from larval corn rootworm (CRW) damage, two Bt-toxins (Cry1A.105 and Cry2Ab2 proteins) which provide protection to certain lepidopteran pests, the chimeric eCry3.1Ab protein which confers resistance to larval corn rootworm pests, and mEPSPS protein which confers tolerance to glyphosate herbicide.
Maize Bt11 was generated by using PAT protein as a selectable marker enabling identification of transformed plant cells as well as a source of resistance to the herbicide known as glufosinate ammonium.

Application for food safety assessment.

Date of Authorization : 4 ธันวาคม 2565 4 December 2022
Scope of Authorization : อาหารมนุษย์ Food
OECD Unique Identifier : SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-89Ø34-3 × SYN-Ø53Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-89Ø34-3 × SYN-Ø53Ø7-1 × MON-ØØØ21-9
Summary of the Safety Assessment : การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารดำเนินการโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ในฐานะที่ปรึกษาและสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการให้แก่ อย.ซึ่งดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สอดคล้องตามแนวทางของโคเด็กซ์ จากข้อมูลการศึกษาของผู้ยื่นขอประเมินความปลอดภัยฯ (ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 431) และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ณ ขณะดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สรุปได้ว่า ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมแบบรวมยีน Bt11 × MIR162 × MIR604 × MON89034 × 5307 × GA21 ไม่มีความแตกต่างไปจากข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมสายพันธุ์พ่อ-แม่ ที่ผ่านการประเมินความปลอดภัยโดยคณะอนุกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารและคณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) แล้ว The food safety assessment performed by the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) as advisory and technical arm of Thai FDA. BIOTEC conduct food safety assessment according to codex guideline and based on the safety data and information provided by the applicant (as specified in Annex 2 attached to Notification of the Ministry of Public Health No.431). According to the existing scientific data and information available during the safety assessment, it is concluded that the stacked event Bt11 × MIR162 × MIR604 × MON89034 × 5307 × GA21 maize is expected to be as safe as the single events that has previously been assessed by the food biosafety subcommittee and technical biosafety committee of the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC).
Relevant links to documents and information prepared by the competent authority responsible for the safety assessment : -- --


Commodity : ถั่วเหลือง (Glycine max L.) Soybean (Glycine max L.)
Traits : ทนทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซต Glyphosate tolerance
Transformation event : MON89788 MON89788
Name of Product Applicant : บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด MONSANTO THAILAND CO., LTD.
Summary of Application :

ถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรม MON89788 ได้รับการดัดแปรพันธุกรรมให้สร้างโปรตีน CP4 EPSPS เพื่อให้ทนทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซต

ยื่นประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารมนุษย์

Soybean event MON89788 has been genetically modified to expresses CP4 EPSPS protein which confers tolerance to glyphosate herbicide.

Application for food safety assessment.

Date of Authorization : 4 ธันวาคม 2565 4 December 2022
Scope of Authorization : อาหารมนุษย์ Food
OECD Unique Identifier : MON-89788-1 MON-89788-1
Summary of the Safety Assessment : การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารดำเนินการโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ในฐานะที่ปรึกษาและสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการให้แก่ อย.ซึ่งดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สอดคล้องตามแนวทางของโคเด็กซ์ จากข้อมูลการศึกษาของผู้ยื่นขอประเมินความปลอดภัยฯ (ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 431) และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ณ ขณะดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สรุปได้ว่า ถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรม MON 89788 มีองค์ประกอบทางโภชนาการเทียบเท่าโดยสาระสำคัญกับสายพันธุ์ควบคุมปกติ และมีความปลอดภัยในการเป็นอาหาร The food safety assessment performed by the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) as advisory and technical arm of Thai FDA. BIOTEC conduct food safety assessment according to codex guideline and based on the safety data and information provided by the applicant (as specified in Annex 2 attached to Notification of the Ministry of Public Health No.431). According to the existing scientific data and information available during the safety assessment, it is concluded that the soybean event MON 8788 is as safe as its conventional counterpart for food uses.
Relevant links to documents and information prepared by the competent authority responsible for the safety assessment :     --    --

Commodity : ถั่วเหลือง (Glycine max L.) Soybean (Glycine max L.)
Traits : ทนทานสารกำจัดวัชพืชกลูโฟสิเนตแอมโมเนียม Glufosinate-ammonium tolerance
Transformation event : A2704-12 A2704-12
Name of Product Applicant : บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด BASF (Thai) Limited
Summary of Application :

ถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรม A2704-12 ได้รับการดัดแปรพันธุกรรมให้สร้างเอนไซม์ phosphinothricin N-acetyl transferase (PAT) ที่ให้คุณสมบัติทนทานสารกำจัดวัชพืชกลูโฟซิเนตแอมโมเนียม

ยื่นประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารมนุษย์

Soybean event A2704-12 has been genetically modified to expresses enzyme phosphinothricin N-acetyl transferase (PAT) which confers tolerance to glufosinate-ammonium herbicide.

Application for food safety assessment.

Date of Authorization : 4 ธันวาคม 2565 4 December 2022
Scope of Authorization : อาหารมนุษย์ Food
OECD Unique Identifier : ACS-GMØØ5-3 ACS-GMØØ5-3
Summary of the Safety Assessment : การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารดำเนินการโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ในฐานะที่ปรึกษาและสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการให้แก่ อย.ซึ่งดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สอดคล้องตามแนวทางของโคเด็กซ์ จากข้อมูลการศึกษาของผู้ยื่นขอประเมินความปลอดภัยฯ (ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 431) และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ณ ขณะดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สรุปได้ว่า ถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรม A2704-12 ไม่แตกต่างไปจากสายพันธุ์ถั่วเหลืองคู่เปรียบ (conventional counterpart) ทั้งลักษณะด้านกายภาพ ด้านคุณค่าทางโภชนาการ ลักษณะการก่อภูมิแพ้และความเป็นพิษต่อผู้บริโภค แต่อย่างไรก็ตามการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารของถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรมต้านทานสารกำจัดวัชพืชกลูโฟสิเนต แอมโมเนียม A2704-12 จะต้องถูกประเมินใหม่ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติม The food safety assessment performed by the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) as advisory and technical arm of Thai FDA. BIOTEC conduct food safety assessment according to codex guideline and based on the safety data and information provided by the applicant (as specified in Annex 2 attached to Notification of the Ministry of Public Health No.431). According to the existing scientific data and information available during the safety assessment, it is concluded that the soybean event A2704-12 is not different from the conventional counterpart soybean in terms of phenotype, food safety (toxicity and allergenicity), as well as nutritional profile form soybean counterpart. However, the risk assessment should be addressed if the information is changed.
Relevant links to documents and information prepared by the competent authority responsible for the safety assessment : -- --

Commodity : ถั่วเหลือง (Glycine max L.) Soybean (Glycine max L.)
Traits : ต้านทานแมลงกลุ่มผีเสื้อ (Lepidopteran) Lepidoptera resistance
Transformation event : MON87701 MON87701
Name of Product Applicant : บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด MONSANTO THAILAND CO., LTD.
Summary of Application :

ถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรม MON87701 ได้รับการดัดแปรพันธุกรรมให้สร้าง Bt-toxin คือ โปรตีน Cry1Ac เพื่อให้ทนทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซต

ยื่นประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารมนุษย์

 

Soybean event MON87701 has been genetically modified to expresses Bt-toxin (Cry1Ac protein) which confers protection against certain lepidopteran pests.

Application for food safety assessment.

Date of Authorization : 4 ธันวาคม 2565 4 December 2022
Scope of Authorization : อาหารมนุษย์ Food
OECD Unique Identifier : MON-877Ø1-2 MON-877Ø1-2
Summary of the Safety Assessment : การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารดำเนินการโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ในฐานะที่ปรึกษาและสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการให้แก่ อย.ซึ่งดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สอดคล้องตามแนวทางของโคเด็กซ์ จากข้อมูลการศึกษาของผู้ยื่นขอประเมินความปลอดภัยฯ (ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 431) และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ณ ขณะดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สรุปได้ว่า ถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรม MON 87701 มีองค์ประกอบทางโภชนาการเทียบเท่าโดยสาระสำคัญกับสายพันธุ์ควบคุมปกติ และมีความปลอดภัยในการเป็นอาหาร The food safety assessment performed by the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) as advisory and technical arm of Thai FDA. BIOTEC conduct food safety assessment according to codex guideline and based on the safety data and information provided by the applicant (as specified in Annex 2 attached to Notification of the Ministry of Public Health No.431). According to the existing scientific data and information available during the safety assessment, it is concluded that the soybean event MON 87701 is as safe as its conventional counterpart for food uses.
Relevant links to documents and information prepared by the competent authority responsible for the safety assessment :     --    --

Commodity : ถั่วเหลือง (Glycine max L.) Soybean (Glycine max L.)
Traits : ทนทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซต Glyphosate tolerance
Transformation event : 40-3-2 40-3-2
Name of Product Applicant : บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด MONSANTO THAILAND CO., LTD.
Summary of Application :

ถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรม 40-3-2 ได้รับการดัดแปรพันธุกรรมให้สร้างโปรตีน CP4 EPSPS เพื่อให้ทนทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซต

ยื่นประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารมนุษย์

 

Soybean event 40-3-2 has been genetically modified to expresses CP4 EPSPS protein which confers tolerance to the glyphosate herbicide.

Application for food safety assessment.

Date of Authorization : 4 ธันวาคม 2565 4 December 2022
Scope of Authorization : อาหารมนุษย์ Food
OECD Unique Identifier : MON-Ø4Ø32-6 MON-Ø4Ø32-6
Summary of the Safety Assessment : การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารดำเนินการโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ในฐานะที่ปรึกษาและสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการให้แก่ อย.ซึ่งดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สอดคล้องตามแนวทางของโคเด็กซ์ จากข้อมูลการศึกษาของผู้ยื่นขอประเมินความปลอดภัยฯ (ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 431) และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ณ ขณะดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สรุปได้ว่า ถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรม 40-3-2 ไม่มีความแตกต่างไปจากถั่วเหลืองสายพันธุ์คู่เปรียบ ทั้งด้านลักษณะทางสัณฐาน ด้านโภชนาการ ด้านการก่อพิษ และด้านการก่อภูมิแพ้ The food safety assessment performed by the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) as advisory and technical arm of Thai FDA. BIOTEC conduct food safety assessment according to codex guideline and based on the safety data and information provided by the applicant (as specified in Annex 2 attached to Notification of the Ministry of Public Health No.431). According to the existing scientific data and information available during the safety assessment, it is concluded that the soybean event 40-3-2 is substantially equivalent to its conventional counterpart in terms of morphology,
nutrition, toxicity and allergenicity.
Relevant links to documents and information prepared by the competent authority responsible for the safety assessment : -- --

Commodity : ถั่วเหลือง (Glycine max L.) Soybean (Glycine max L.)
Traits : มีกรดโอเลอิก (Oleic acid) สูง พร้อมทนทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซต Glyphosate tolerance, High oleic acid
Transformation event : MON87705 MON87705
Name of Product Applicant : บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด MONSANTO THAILAND CO., LTD.
Summary of Application :

ถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรม MON87705 ได้รับการดัดแปรพันธุกรรมให้สร้างโปรตีน CP4 EPSPS เพื่อให้ทนทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซต และการใช้ชิ้นส่วนยีน FAD2-1A และFATB1-A ที่มีอยู่ในถั่วเหลือง โดยผ่านกลไก RNA interference (RNAi) ทำให้เกิดการลดลงของระดับ mRNA ที่สร้างจากยีน FATB และ FAD2 ซึ่งเป็นยีนที่สร้างเอนไซม์เกี่ยวกับการสังเคราะห์กรดไขมันในเมล็ดถั่วเหลือง ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนองค์ประกอบของกรดไขมันโดยมีการสร้างและสะสมกรดไขมัน oleic ในเมล็ดสูงขึ้น

ยื่นประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารมนุษย์

Soybean event MON87705 has been genetically modified to expresses CP4 EPSPS protein which confers tolerance to the glyphosate herbicide, and the use of endogenous soybean gene segments (FATB1-A and FAD2-1A gene segments) to suppress two endogenous genes encoding key enzymes expression (FATB and FAD2 gene encoding enzymes involved in fatty acid biosynthesis), via the RNA interference (RNAi) pathway, thereby the fatty acid composition ratio was changed with increasing levels of oleic acid in seed.

Application for food safety assessment

Date of Authorization : 4 ธันวาคม 2565 4 December 2022
Scope of Authorization : อาหารมนุษย์ Food
OECD Unique Identifier : MON-Ø4Ø32-6 MON-Ø4Ø32-6
Summary of the Safety Assessment : การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารดำเนินการโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ในฐานะที่ปรึกษาและสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการให้แก่ อย.ซึ่งดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สอดคล้องตามแนวทางของโคเด็กซ์ จากข้อมูลการศึกษาของผู้ยื่นขอประเมินความปลอดภัยฯ (ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 431) และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ณ ขณะดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สรุปได้ว่า ถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรม MON87705 ไม่มีความแตกต่างไปจากถั่วเหลืองคู่เปรียบ (conventional counterpart) ทั้งด้านลักษณะกายภาพ (morphology) ด้านการก่อพิษ (toxicity) ด้านการก่อภูมิแพ้ (allergenicity) และด้านโภชนาการ (nutrition) ยกเว้นองค์ประกอบที่เจตนาให้มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งประเมินแล้วว่าไม่มีผลกระทบด้านโภชนาการ The food safety assessment performed by the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) as advisory and technical arm of Thai FDA. BIOTEC conduct food safety assessment according to codex guideline and based on the safety data and information provided by the applicant (as specified in Annex 2 attached to Notification of the Ministry of Public Health No.431). According to the existing scientific data and information available during the safety assessment, it is concluded that the soybean event MON87705is substantially equivalent to its conventional counterpart in terms of morphology, toxicity, allergenicity and nutrition except for the intended changes compositions and did not reveal other differences of any biological or nutritional significance.
Relevant links to documents and information prepared by the competent authority responsible for the safety assessment :     --    --

Commodity : ถั่วเหลือง (Glycine max L.) Soybean (Glycine max L.)
Traits : กรดไขมันโอเมกา-3 (Omega-3 fatty acid) ชนิดกรดสเตียริโดนิก (Stearidonic acid) High stearidonic acid (SDA), an omega-3 fatty acid
Transformation event : MON87769 MON87769
Name of Product Applicant : บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ (ประเทศไทย) จำกัด Syngenta Seeds (Thailand) Limited.
Summary of Application :

ถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรม MON87769 ได้รับการดัดแปรพันธุกรรมให้สร้างโปรตีน Δ6-desaturase จากพริมโรส (Primula juliae) และสร้างโปรตีน Δ15-desaturase จาก Neurospora crassa เพื่อให้มีคุณสมบัติในการสร้างและสะสมกรดไขมัน Stearidonic acid (SDA) ในเมล็ดถั่วเหลือง เพื่อเป็นแหล่งทดแทนกรดไขมันโอเมกา-3 เนื่องจาก SDA เป็นสารตั้งต้นในการสร้าง Eicosapentaenoic acid (EPA) และ Docosahexaenoic acid (DHA)

ยื่นประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารมนุษย์

Soybean event MON87769 has been genetically modified to expresses Δ6 desaturase protein from primrose (Primula juliae) and Δ15 desaturase protein from Neurospora crassa which results in the production of Stearidonic acid (SDA) in soybean seeds, as a substitute for plant-based source of dietary omega-3 since SDA is an intermediate in the metabolic pathway leading to the production of the long chain omega-3 fatty acids, Eicosapentaenoic acid (EPA) and Docosahexaenoic acid (DHA).

Application for food safety assessment.

Date of Authorization : 4 ธันวาคม 2565 4 December 2022
Scope of Authorization : อาหารมนุษย์ Food
OECD Unique Identifier : MON-87769-7 MON-87769-7
Summary of the Safety Assessment :

การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารดำเนินการโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ในฐานะที่ปรึกษาและร่วมมือสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการให้แก่ อย.ซึ่งดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สอดคล้องตามแนวทางของโคเด็กซ์ จากข้อมูลการศึกษาของผู้ยื่นขอประเมินความปลอดภัยฯ (ตามที่กำหนดไว้ในบัญชี
หมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 431) และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ณ ขณะดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สรุปได้ว่า ถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรม MON 87769 ไม่มีความแตกต่างไป จากถั่วเหลืองคู่เปรียบ (conventional counterpart) ทั้งด้านลักษณะกายภาพ (morphology) ด้านการก่อพิษ (toxicity) ด้านการก่อภูมิแพ้ (allergenicity) และด้านโภชนาการ (nutrition) ยกเว้นองค์ประกอบที่เจตนาให้มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งประเมินแล้วว่าไม่มีผลกระทบด้านโภชนาการ

The food safety assessment performed by the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) as advisory and technical arm of Thai FDA, and conducted assessment according to codex guideline. Based on the safety assessment from studies data provided by the applicant (as specified in Annex 2 attached to Notification of the Ministry of Public Health No.431) and existing scientific knowledge to date during conduct risk assessment, it is concluded that the soybean event MON 87769 is substantially equivalent to its conventional counterpart in terms of morphology, toxicity, allergenicity and nutrition except for the intended changes compositions and did not expose any other differences with biological or nutritional significance.
Relevant links to documents and information prepared by the competent authority responsible for the safety assessment : -- --

Commodity : ถั่วเหลือง (Glycine max L.) Soybean (Glycine max L.)
Traits : ทนทานสารกำจัดวัชพืชมีโซไตรโอนและกลูโฟซิเนตแอมโมเนียม Mesotrione tolerance, Glufosinate ammonium tolerance
Transformation event : SYHT0H2 SYHT0H2
Name of Product Applicant : บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ (ประเทศไทย) จำกัด Syngenta Seeds (Thailand) Limited.
Summary of Application :

ถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรม SYHT0H2 ได้รับการดัดแปรพันธุกรรมให้สร้างโปรตีน AvHPPD-03 (p-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase) เพื่อให้ทนทานทนทานต่อสารกำจัดวัชพืชโซไตรโอน และสร้างเอนไซม์phosphinothricin N-acetyl transferase (PAT) ที่ให้คุณสมบัติทนทานสารกำจัดวัชพืชกลูโฟซิเนตแอมโมเนียม
โปรตีน PAT (phosphinothricin-N-acetyltransferase) ใช้เพื่อเป็นเครื่องหมายคัดเลือกเซลล์ข้าวโพดที่มีการถ่ายยีน ซึ่งโปรตีนนี้เป็นเอนไซม์ที่สามารถทำลายคุณสมบัติของสารกำจัดวัชพืช glufosinate ammonium ด้วย

ยื่นประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารมนุษย์

Soybean event SYHT0H2 has been genetically modified to expresses AvHPPD-03 protein (p-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase) which confers tolerance to mesotrione herbicide and enzyme phosphinothricin N-acetyl transferase (PAT) which confers tolerance to glufosinate-ammonium herbicide.
PAT protein used as a selectable marker enabling identification of transformed plant cells as well as a source of resistance to the herbicide known as glufosinate ammonium.

Application for food safety assessment.

Date of Authorization : 4 ธันวาคม 2565 4 December 2022
Scope of Authorization : อาหารมนุษย์ Food
OECD Unique Identifier : SYN-ØØØH2-5 SYN-ØØØH2-5
Summary of the Safety Assessment : การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารดำเนินการโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ในฐานะที่ปรึกษาและสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการให้แก่ อย.ซึ่งดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สอดคล้องตามแนวทางของโคเด็กซ์ จากข้อมูลการศึกษาของผู้ยื่นขอประเมินความปลอดภัยฯ (ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 431) และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ณ ขณะดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สรุปได้ว่า ถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรม SYHT0H2 ไม่มีความแตกต่างไปจากถั่วเหลืองคู่เปรียบ (conventional counterpart) ทั้งด้านลักษณะกายภาพ (morphology) ด้านโภชนาการ (nutrition) ด้านการก่อพิษ (toxicity) และด้านการก่อภูมิแพ้ (allergenicity) The food safety assessment performed by the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) as advisory and technical arm of Thai FDA. BIOTEC conduct food safety assessment according to codex guideline and based on the safety data and information provided by the applicant (as specified in Annex 2 attached to Notification of the Ministry of Public Health No.431). According to the existing scientific data and information available during the safety assessment, it is concluded that the soybean event SYHT0H2 is substantially equivalent to its conventional counterpart in terms of morphology, nutrition, toxicity and allergenicity.
Relevant links to documents and information prepared by the competent authority responsible for the safety assessment :     --    --

Commodity : ถั่วเหลือง (Glycine max L.) Soybean (Glycine max L.)
Traits : ทนทานสารกำจัดวัชพืชกลูโฟสิเนตแอมโมเนียม Glufosinate-ammonium tolerance
Transformation event : A5547-127 A5547-127
Name of Product Applicant : บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด BASF (Thai) Limited
Summary of Application :

ถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรม A5547-127 ได้รับการดัดแปรพันธุกรรมให้สร้างเอนไซม์ phosphinothricin N-acetyl transferase (PAT) ที่ให้คุณสมบัติทนทานสารกำจัดวัชพืชกลูโฟซิเนตแอมโมเนียม

ยื่นประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารมนุษย์

Soybean event A5547-127 has been genetically modified to expresses enzyme phosphinothricin N-acetyl transferase (PAT) which confers tolerance to glufosinate-ammonium herbicide.

Application for food safety assessment.

Date of Authorization : 4 ธันวาคม 2565 4 December 2022
Scope of Authorization : อาหารมนุษย์ Food
OECD Unique Identifier : ACS-GMØØ6-4 ACS-GMØØ6-4
Summary of the Safety Assessment : การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารดำเนินการโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ในฐานะที่ปรึกษาและสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการให้แก่ อย.ซึ่งดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สอดคล้องตามแนวทางของโคเด็กซ์ จากข้อมูลการศึกษาของผู้ยื่นขอประเมินความปลอดภัยฯ (ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 431) และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ณ ขณะดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สรุปได้ว่า ถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรม A5547-127 ไม่มีความแตกต่างไปจากถั่วเหลืองคู่เปรียบ (conventional counterpart) ทั้งด้านลักษณะสัณฐานวิทยา (morphology) ด้านโภชนาการ (nutrition) ด้านการก่อพิษ (toxicity) และด้านการก่อภูมิแพ้ (allergenicity) The food safety assessment performed by the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) as advisory and technical arm of Thai FDA. BIOTEC conduct food safety assessment according to codex guideline and based on the safety data and information provided by the applicant (as specified in Annex 2 attached to Notification of the Ministry of Public Health No.431). According to the existing scientific data and information available during the safety assessment, it is concluded that the soybean event A5547-127 is substantially equivalent to its conventional counterpart in terms of morphology, nutrition, toxicity and allergenicity.
Relevant links to documents and information prepared by the competent authority responsible for the safety assessment : -- --

Commodity : ข้าวโพด (Zea mays L. ) Soybean (Glycine max L.)
Traits : ทนทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซตและไอซอกซาฟลูโทล Glyphosate tolerance, Isoxaflutole tolerance
Transformation event : FG72 FG72
Name of Product Applicant : บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ (ประเทศไทย) จำกัด Syngenta Seeds (Thailand) Limited.
Summary of Application :

ถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรม FG72 ได้รับการดัดแปรพันธุกรรมให้สร้างโปรตีน 2mEPSPS เพื่อให้ทนทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซต และสร้างโปรตีน HPPD W336 เพื่อให้ทนทานสารกำจัดวัชพืชไอซอกซาฟลูโทล

ยื่นประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารมนุษย์

Soybean event FG72 has been genetically modified to expresses 2mEPSPS protein tolerance to glyphosate herbicide and HPPD W336 protein which confers tolerance to isoxaflutole herbicide.

Application for food safety assessment.

Date of Authorization : 4 ธันวาคม 2565 4 December 2022
Scope of Authorization : อาหารมนุษย์ Food
OECD Unique Identifier : MST-FGØ72-2 MST-FGØ72-2
Summary of the Safety Assessment : การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารดำเนินการโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ในฐานะที่ปรึกษาและทางด้านเทคนิควิชาการให้แก่ อย.ซึ่งดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สอดคล้องตามแนวทางของโคเด็กซ์ จากข้อมูลการศึกษาของผู้ยื่นขอประเมินความปลอดภัยฯ (ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 431) และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ณ ขณะดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สรุปได้ว่า ถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรม FG72 ไม่มีความแตกต่างไปจากถั่วเหลืองคู่เปรียบ (conventional counterpart) ทั้งด้านลักษณะทางสัณฐาน (morphology) ด้านโภชนาการ (nutrition) ด้านการก่อพิษ (toxicity) และด้านการก่อภูมิแพ้ (allergenicity) The food safety assessment performed by the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) as advisory and technical arm of Thai FDA. BIOTEC conduct food safety assessment according to codex guideline and based on the safety data and information provided by the applicant (as specified in Annex 2 attached to Notification of the Ministry of Public Health No.431). According to the existing scientific data and information available during the safety assessment, it is concluded that the soybean event FG72 is substantially equivalent to its conventional counterpart in terms of morphology, nutrition, toxicity and allergenicity.
Relevant links to documents and information prepared by the competent authority responsible for the safety assessment :     --    --

Commodity : ถั่วเหลือง (Glycine max L.) Soybean (Glycine max L.)
Traits : ตทนทานสารกำจัดวัชพืชไดแคมบา Dicamba tolerance
Transformation event : MON87708 MON87708
Name of Product Applicant : บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด Bayer Thai Co., Ltd.
Summary of Application :

ถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรม MON87708 ได้รับการดัดแปรพันธุกรรมให้สร้างเอนไซม์ dicamba mono-oxygenase (DMO) เพื่อให้ทนทานสารกำจัดวัชพืชไดแคมบา

ยื่นประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารมนุษย์

Soybean event MON87708 has been genetically modified to expresses enzymedicamba mono-oxygenase (DMO) which confers tolerance to dicamba-based herbicide.

Application for food safety assessment.

Date of Authorization : 4 ธันวาคม 2565 4 December 2022
Scope of Authorization : อาหารมนุษย์ Food
OECD Unique Identifier : MON-877Ø8-9 MON-877Ø8-9
Summary of the Safety Assessment : การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารดำเนินการโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ในฐานะที่ปรึกษาและสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการให้แก่ อย.ซึ่งดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สอดคล้องตามแนวทางของโคเด็กซ์ จากข้อมูลการศึกษาของผู้ยื่นขอประเมินความปลอดภัยฯ (ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 431) และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ณ ขณะดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สรุปได้ว่า ถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรม MON87708 ไม่มีความแตกต่างไปจากถั่วเหลืองคู่เปรียบ (conventional counterpart) ทั้งด้านลักษณะทางสัณฐาน (morphology) ด้านโภชนาการ (nutrition) ด้านการก่อพิษ (toxicity) และด้านการก่อภูมิแพ้ (allergenicity) The food safety assessment performed by the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) as advisory and technical arm of Thai FDA. BIOTEC conduct food safety assessment according to codex guideline and based on the safety data and information provided by the applicant (as specified in Annex 2 attached to Notification of the Ministry of Public Health No.431). According to the existing scientific data and information available during the safety assessment, it is concluded that the soybean event MON 87708 is substantially equivalent to its conventional counterpart in terms of morphology, nutrition, toxicity and allergenicity.
Relevant links to documents and information prepared by the competent authority responsible for the safety assessment : -- --

Commodity : ถั่วเหลือง (Glycine max L.) Soybean (Glycine max L.)
Traits : ต้านทานแมลงกลุ่มผีเสื้อ (Lepidopteran) และทนทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซต Lepidoptera resistance, Glyphosate tolerance
Transformation event : MON87701 x MON89788 MON87701 x MON89788
Name of Product Applicant : บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด Bayer Thai Co., Ltd.
Summary of Application :

ถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรมแบบรวมยีน MON87701 x MON89788 พัฒนาขึ้นจากการผสมถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรม MON87701 และ MON89788 ด้วยวิธีการผสมพันธุ์โดยวิธีการปรับปรุงพันธุ์แบบปกติ ให้สร้าง Bt-toxin คือ โปรตีน Cry1Ac เพื่อให้ทนทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซต และสร้างโปรตีน CP4 EPSPS เพื่อให้ทนทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซต

ยื่นประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารมนุษย์

The stacked event MON87701 x MON89788 soybean obtained from conventional breeding of the genetically modified soybean events MON87701 and MON89788 to expresses Bt-toxin (Cry1Ac protein) which confers protection against certain lepidopteran pests and CP4 EPSPS protein which confers tolerance to glyphosate herbicide.

Application for food safety assessment.

Date of Authorization : 4 ธันวาคม 2565 4 December 2022
Scope of Authorization : อาหารมนุษย์ Food
OECD Unique Identifier : MON-877Ø1-2 × MON-89788-1 MON-877Ø1-2 × MON-89788-1
Summary of the Safety Assessment : การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารดำเนินการโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ในฐานะที่ปรึกษาและสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการให้แก่ อย.ซึ่งดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สอดคล้องตามแนวทางของโคเด็กซ์ จากข้อมูลการศึกษาของผู้ยื่นขอประเมินความปลอดภัยฯ (ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 431) และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ณ ขณะดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สรุปได้ว่า ถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรมแบบรวมยีน MON87701 x MON89788 ไม่มีความแตกต่างไปจากถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรมสายพันธุ์พ่อ-แม่ ที่ผ่านการประเมินความปลอดภัยโดยคณะอนุกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารและคณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) แล้ว The food safety assessment performed by the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) as advisory and technical arm of Thai FDA. BIOTEC conduct food safety assessment according to codex guideline and based on the safety data and information provided by the applicant (as specified in Annex 2 attached to Notification of the Ministry of Public Health No.431). According to the existing scientific data and information available during the safety assessment, it is concluded that the stacked event MON87701 x MON89788 soybean is expected to be as safe as the single events that has previously been assessed by the food biosafety subcommittee and technical biosafety committee of the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC).
Relevant links to documents and information prepared by the competent authority responsible for the safety assessment :     --    --

Commodity : ถั่วเหลือง (Glycine max L.) Soybean (Glycine max L.)
Traits : ทนทานสารกำจัดวัชพืชไดแคมบา ไกลโฟเซตและกลูโฟซิเนตแอมโมเนียม Dicamba tolerance, Glyphosate tolerance, Glufosinate-ammonium tolerance
Transformation event : MON87708 x MON89788 x A5547-127 MON87708 x MON89788 x A5547-127
Name of Product Applicant : บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด Bayer Thai Co., Ltd.
Summary of Application :

ถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรมแบบรวมยีน MON87708 x MON89788 x A5547-127 พัฒนาขึ้นจากการผสมถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรม MON87708, MON89788 และ A5547-127 ด้วยวิธีการผสมพันธุ์โดยวิธีการปรับปรุงพันธุ์แบบปกติ ให้สร้าง เอนไซม์ dicamba mono-oxygenase (DMO) เพื่อให้ทนทานสารกำจัดวัชพืชไดแคมบา, สร้างโปรตีน CP4 EPSPS เพื่อให้ทนทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซต และสร้างเอนไซม์ phosphinothricin N-acetyl transferase (PAT) ที่ให้คุณสมบัติทนทานสารกำจัดวัชพืชกลูโฟซิเนตแอมโมเนียม

ยื่นประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารมนุษย์

The stacked event MON87708 x MON89788 x A5547-127 soybean obtained from conventional breeding of the genetically modified soybean events MON87708, MON897881 and A5547-127 to expresses enzymedicamba mono-oxygenase (DMO) which confers tolerance to dicamba-based herbicide, CP4 EPSPS protein which confers tolerance to glyphosate herbicide and enzyme phosphinothricin N-acetyl transferase (PAT) which confers tolerance to glufosinate-ammonium herbicide.

Application for food safety assessment.

Date of Authorization : 4 ธันวาคม 2565 4 December 2022
Scope of Authorization : อาหารมนุษย์ Food
OECD Unique Identifier : MON-877Ø8-9 × MON-89788-1 × ACS-GMØØ6-4 MON-877Ø8-9 × MON-89788-1 × ACS-GMØØ6-4
Summary of the Safety Assessment : การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารดำเนินการโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ในฐานะที่ปรึกษาและสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการให้แก่ อย.ซึ่งดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สอดคล้องตามแนวทางของโคเด็กซ์ จากข้อมูลการศึกษาของผู้ยื่นขอประเมินความปลอดภัยฯ (ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 431) และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ณ ขณะดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สรุปได้ว่า ถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรมแบบรวมยีน MON87708 x MON89788 x A5547-127 ไม่มีความแตกต่างไปจากถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรมสายพันธุ์พ่อ-แม่ ที่ผ่านการประเมินความปลอดภัยโดยคณะอนุกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารและคณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) แล้ว
The food safety assessment performed by the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) as advisory and technical arm of Thai FDA. BIOTEC conduct food safety assessment according to codex guideline and based on the safety data and information provided by the applicant (as specified in Annex 2 attached to Notification of the Ministry of Public Health No.431). According to the existing scientific data and information available during the safety assessment, it is concluded that the stacked event MON87708 x MON89788 x A5547-127 soybean is expected to be as safe as the single events that has previously been assessed by the food biosafety subcommittee and technical biosafety committee of the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC).
Relevant links to documents and information prepared by the competent authority responsible for the safety assessment : -- --

Commodity : ถั่วเหลือง (Glycine max L.) Soybean (Glycine max L.)
Traits : ทนทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซต 2,4-ไดคลอโรฟีนอกซีแอซีติกแอซิด และกลูโฟซิเนตแอมโมเนียม Glyphosate tolerance, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) tolerance, Glufosinate-ammonium tolerance
Transformation event : DAS-44406-6 DAS-44406-6
Name of Product Applicant : บริษัท ดาวอะโกรไซแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด Dow AgroSciences (Thailand) Ltd.
Summary of Application :

ถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรม DAS-44406-6 ได้รับการดัดแปรพันธุกรรมให้สร้างโปรตีน 2mEPSPS เพื่อให้ทนทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซต, สร้างเอนไซม์ aryloxyalkanoate dioxygenase 12 (AAD-12) เพื่อให้ทนทานสารกำจัดวัชพืช 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) และสร้างเอนไซม์ phosphinothricin N-acetyl transferase (PAT) ที่ให้คุณสมบัติทนทานสารกำจัดวัชพืชกลูโฟซิเนตแอมโมเนียม
โปรตีน PAT (phosphinothricin-N-acetyltransferase) ใช้เพื่อเป็นเครื่องหมายคัดเลือกเซลล์ข้าวโพดที่มีการถ่ายยีน ซึ่งโปรตีนนี้เป็นเอนไซม์ที่สามารถทำลายคุณสมบัติของสารกำจัดวัชพืช glufosinate ammonium ด้วย

ยื่นประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารมนุษย์

Soybean event DAS-44406-6 has been genetically modified to expresses 2mEPSPS protein which confers tolerance to glyphosate herbicide, enzyme aryloxyalkanoate dioxygenase 12 (AAD-12) which confers tolerance to 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) and enzyme phosphinothricin N-acetyl transferase (PAT) which confers tolerance to glufosinate-ammonium herbicide.
PAT protein used as a selectable marker enabling identification of transformed plant cells as well as a source of resistance to the herbicide known as glufosinate ammonium.

Application for food safety assessment.

Date of Authorization : 4 ธันวาคม 2565 4 December 2022
Scope of Authorization : อาหารมนุษย์ Food
OECD Unique Identifier : DAS-444Ø6-6 DAS-444Ø6-6
Summary of the Safety Assessment : การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารดำเนินการโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ในฐานะที่ปรึกษาและสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการให้แก่ อย.ซึ่งดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สอดคล้องตามแนวทางของโคเด็กซ์ จากข้อมูลการศึกษาของผู้ยื่นขอประเมินความปลอดภัยฯ (ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 431) และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ณ ขณะดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สรุปได้ว่า ถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรม DAS-44406-6 ไม่มีความแตกต่างไปจากถั่วเหลืองคู่เปรียบ (conventional counterpart) ทั้งด้านลักษณะทางสัณฐาน (morphology) ด้านโภชนาการ (nutrition) ด้านการก่อพิษ (toxicity) และด้านการก่อภูมิแพ้ (allergenicity) The food safety assessment performed by the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) as advisory and technical arm of Thai FDA. BIOTEC conduct food safety assessment according to codex guideline and based on the safety data and information provided by the applicant (as specified in Annex 2 attached to Notification of the Ministry of Public Health No.431). According to the existing scientific data and information available during the safety assessment, it is concluded that the soybean event DAS-44406-6 is substantially equivalent to its conventional counterpart in terms of morphology, nutrition, toxicity and allergenicity.
Relevant links to documents and information prepared by the competent authority responsible for the safety assessment :     --    --

Commodity : ถั่วเหลือง (Glycine max L.) Soybean (Glycine max L.)
Traits : ต้านทานหนอนผีเสื้อศัตรู ทนทานสารกำจัดวัชพืชกลูโฟซิเนตแอมโมเนียม Lepidoptera resistance, Glufosinate-ammonium tolerance
Transformation event : DAS-81419-2 DAS-81419-2
Name of Product Applicant : บริษัท ดาวอะโกรไซแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด Dow AgroSciences (Thailand) Ltd.
Summary of Application :

ถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรม DAS-81419-2 ได้รับการดัดแปรพันธุกรรมให้สร้าง Bt-toxins 2 ชนิด (โปรตีน Cry1F และ Cry1Ac) เพื่อให้ต้านทานแมลงกลุ่มผีเสื้อ (Lepidopteran) และสร้างเอนไซม์ phosphinothricin N-acetyl transferase (PAT) ที่ให้คุณสมบัติทนทานสารกำจัดวัชพืชกลูโฟซิเนตแอมโมเนียม
โปรตีน PAT (phosphinothricin-N-acetyltransferase) ใช้เพื่อเป็นเครื่องหมายคัดเลือกเซลล์ข้าวโพดที่มีการถ่ายยีน ซึ่งโปรตีนนี้เป็นเอนไซม์ที่สามารถทำลายคุณสมบัติของสารกำจัดวัชพืช glufosinate ammonium ด้วย

ยื่นประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารมนุษย์

Soybean event DAS-81419-2 has been genetically modified to expresses two Bt-toxins (Cry1F and Cry1Ac proteins) which provide protection to certain lepidopteran pests, and enzyme phosphinothricin N-acetyl transferase (PAT) which confers tolerance to glufosinate-ammonium herbicide.
PAT protein used as a selectable marker enabling identification of transformed plant cells as well as a source of resistance to the herbicide known as glufosinate ammonium.

Application for food safety assessment.

Date of Authorization : 4 ธันวาคม 2565 4 December 2022
Scope of Authorization : อาหารมนุษย์ Food
OECD Unique Identifier : DAS-81419-2 DAS-81419-2
Summary of the Safety Assessment : การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารดำเนินการโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ในฐานะที่ปรึกษาและสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการให้แก่ อย.ซึ่งดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สอดคล้องตามแนวทางของโคเด็กซ์ จากข้อมูลการศึกษาของผู้ยื่นขอประเมินความปลอดภัยฯ (ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 431) และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ณ ขณะดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สรุปได้ว่า ถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรม DAS-81419-2 ไม่มีความแตกต่างไปจากถั่วเหลืองคู่เปรียบ (conventional counterpart) ทั้งด้านลักษณะทางสัณฐาน (morphology) ด้านโภชนาการ (nutrition) ด้านการก&อพิษ (toxicity) และด้านการก่อภูมิแพ้ (allergenicity) The food safety assessment performed by the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) as advisory and technical arm of Thai FDA, and conducted assessment according to codex guideline. Based on the safety assessment from studies data provided by the applicant (as specified in Annex 2 attached to Notification of the Ministry of Public Health No.431) and existing scientific knowledge to date during conduct risk assessment, it is concluded that the soybean event DAS-81419-2 is substantially equivalent to its conventional counterpart in terms of morphology, nutrition, toxicity and allergenicity.
Relevant links to documents and information prepared by the competent authority responsible for the safety assessment : -- --

Commodity : ถั่วเหลือง (Glycine max L.) Soybean (Glycine max L.)
Traits : ต้านทานหนอนผีเสื้อศัตรูพืช พร้อมทนทานสารกำจัดวัชพืชกลูโฟซิเนตแอมโมเนียม 2,4 ดี และไกลโฟเซต Lepidoptera resistance, Glufosinate-ammonium tolerance, 2 4-dichlorophenoxyacetic acid (2 4-D) tolerance, Glyphosate tolerance
Transformation event : S-81419-2 × DAS-44406-6 S-81419-2 × DAS-44406-6
Name of Product Applicant : บริษัท ดาวอะโกรไซแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด Dow AgroSciences (Thailand) Ltd.
Summary of Application :

ถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรมแบบรวมยีน DAS-81419-2 × DAS-44406-6 พัฒนาขึ้นจากการผสมถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรม DAS-81419-2 และ DAS-44406-6 ด้วยวิธีการผสมพันธุ์โดยวิธีการปรับปรุงพันธุ์แบบปกติ ให้สร้าง Bt-toxins 2 ชนิด (โปรตีน Cry1F และ Cry1Ac) เพื่อให้ต้านทานแมลงกลุ่มผีเสื้อ (Lepidopteran) และสร้างเอนไซม์ phosphinothricin N-acetyl transferase (PAT) ที่ให้คุณสมบัติทนทานสารกำจัดวัชพืชกลูโฟซิเนตแอมโมเนียม, สร้างโปรตีน 2mEPSPS เพื่อให้ทนทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซต, และสร้างเอนไซม์ aryloxyalkanoate dioxygenase 12 (AAD-12) เพื่อให้ทนทานสารกำจัดวัชพืช 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D)
โปรตีน PAT (phosphinothricin-N-acetyltransferase) ใช้เพื่อเป็นเครื่องหมายคัดเลือกเซลล์ข้าวโพดที่มีการถ่ายยีน ซึ่งโปรตีนนี้เป็นเอนไซม์ที่สามารถทำลายคุณสมบัติของสารกำจัดวัชพืช glufosinate ammonium ด้วย

ยื่นประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารมนุษย์

The stacked event DAS-81419-2 × DAS-44406-6 soybean obtained from conventional breeding of the genetically modified soybean events DAS-81419-2 and DAS-44406-6 to expresses two Bt-toxins (Cry1F and Cry1Ac proteins) which provide protection to certain lepidopteran pests, and enzyme phosphinothricin N-acetyl transferase (PAT) which confers tolerance to glufosinate-ammonium herbicide, 2mEPSPS protein which confers tolerance to glyphosate herbicide, and enzyme aryloxyalkanoate dioxygenase 12 (AAD-12) which confers tolerance to 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D)
PAT protein used as a selectable marker enabling identification of transformed plant cells as well as a source of resistance to the herbicide known as glufosinate ammonium.

Application for food safety assessment.

Date of Authorization : 4 ธันวาคม 2565 4 December 2022
Scope of Authorization : อาหารมนุษย์ Food
OECD Unique Identifier : DAS-81419-2 × DAS-444Ø6-6 DAS-81419-2 × DAS-444Ø6-6
Summary of the Safety Assessment : การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารดำเนินการโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ในฐานะที่ปรึกษาและสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการให้แก่ อย.ซึ่งดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สอดคล้องตามแนวทางของโคเด็กซ์ จากข้อมูลการศึกษาของผู้ยื่นขอประเมินความปลอดภัยฯ (ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 431) และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ณ ขณะดำเนินการประเมินความปลอดภัยฯ สรุปได้ว่า ถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรม DAS-81419-2 × DAS-44406-6 ไม่มีความแตกต่างไปจากถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรมสายพันธุ์พ่อ-แม่ ที่ผ่านการประเมินความปลอดภัยโดยคณะอนุกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารและคณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) แล้ว
The food safety assessment performed by the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) as advisory and technical arm of Thai FDA. BIOTEC conduct food safety assessment according to codex guideline and based on the safety data and information provided by the applicant (as specified in Annex 2 attached to Notification of the Ministry of Public Health No.431). According to the existing scientific data and information available during the safety assessment, it is concluded that the soybean event DAS-81419-2 × DAS-44406-6 is expected to be as safe as the single events that has previously been assessed by the food biosafety subcommittee and technical biosafety committee of the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC).
Relevant links to documents and information prepared by the competent authority responsible for the safety assessment :     --    --

           2. รายชื่อจุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรม  

สายพันธุ์ การใช้งาน
1. แซ็กคาโรไมซีส เซอรีวิซิอี สายพันธุ์ CENPK338
(Saccharomyces cerevisiae CENPK338)
ใช้ในการผลิตโปรตีนจับโครงสร้างน้ำแข็ง (Ice Structuring Protein type IIIHPLC 12 หรือ ISP Type III HPLC 12)
2. เอสเชอริเคีย โคไล สายพันธุ์ BL21 (DE3) #1540 
(Escherichia coli BL21 (DE3) #1540)
ใช้ในการผลิต 2’-Fucosyllactose (2’-FL)
3. เอสเชอริเคีย โคไล สายพันธุ์ K-12 (DH1) SCR6 
(Escherichia coli K-12 (DH1) SCR6)
4. เอสเชอริเคีย โคไล สายพันธุ์ LU21051 (Escherichia coli LU21051)
5. เอสเชอริเคีย โคไล สายพันธุ์ K-12 (DH1) MDO MAP1001d 
(Escherichia coli K-12 (DH1) MDO MAP1001d)
6. โครีนแบคทีเรียม กลูตามิคัม สายพันธุ์ APC199
(Corynebacterium Glutamicum APC199)
7. พิเชีย พาสตอริส สายพันธุ์ Bg11
(Pichia Pastoris Bg11)
ใช้ในการผลิต Soy leghemoglobin preparation
( Soy LegH prep)


   ปะเด็นถาม-ตอบ การปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมและการแสดงฉลากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานประสานงานกลางระดับชาติของพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่

ดําเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับพืช สัตว์ และสัตว์น้ำ

ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย และพัฒนาวิชาการเกษตรด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพืช สัตว์ และสัตว์น้ำ

หน่วยงานประสานงานกลางระดับชาติขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations หรือ FAO)

ดำเนินการตามกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัยอาหาร

ให้บริการด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ และรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย และพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (Agricultural Biotechnology)

ให้ความเห็นหรือคำแนะนำทางวิชาการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่

ติดต่อสอบถาม