[อบรม] หลักสูตร “ ผู้ควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรซ์” วันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2567
10 กรกฎาคม 2567