[อบรม] หลักสูตร "การตรวจสอบแบบแปลนแผนผัง กรรมวิธีการผลิต และรายการเครื่องจักร เพื่อประกอบการอนุญาตผลิตอาหาร " วันที่ 27-28 มิถุนายน 2567
14 พฤษภาคม 2567

trainning-27-28-June.jpg