ข้อมูลสำหรับ
ผู้ประกอบการ


next.png  "อาหาร" หมายถึงอะไร

ตาม พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522 ให้นิยาม “อาหาร” หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค้ำจุนชีวิต ได้แก่

1) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนำเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ หรือในรูปลักษณะใด ๆแต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษ

2) วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร สีและเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส

* ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่มีความมุ่งหมายจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากนี้ จะไม่จัดเป็น อาหาร   

 

next.png   การจัดกลุ่มประเภทอาหาร

จัดกลุ่มโดยพิจารณาตามความเสี่ยง โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 อาหารควบคุมเฉพาะ ได้แก่ อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักนมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็กอาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็กอาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็กวัตถุเจือปนอาหารเอนไซม์สำหรับใช้ในการผลิตอาหารผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหารเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชงผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชงและผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ

กลุ่มที่ 2 อาหารกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลีนมโคนมปรุงแต่งผลิตภัณฑ์ของนมนมเปรี้ยวไอศกรีมอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทข้าวเติมวิตามินเกลือบริโภคเครื่องดื่มเกลือแร่ชากาแฟน้ำนมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทน้ำแร่ธรรมชาติซอสบางชนิดผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลืองน้ำปลาน้ำส้มสายชูน้ำมันและไขมันน้ำมันปลาน้ำมันเนยเนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนบเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสมครีมเนยแข็งอาหารกึ่งสำเร็จรูปน้ำผึ้งแยม เยลลี และมาร์มาเลดในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทเนยใสหรือกีเนยไข่เยี่ยวม้าชาจากพืชน้ำเกลือปรุงอาหารน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็ง,ช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดโกโก้

กลุ่มที่ 3 อาหารที่ต้องมีฉลาก ได้แก่ แป้งข้าวกล้องวุ้นสำเร็จรูปและขนมเยลลีอาหารฉายรังสีซอสในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทวัตถุแต่งกลิ่นรสขนมปังหมากฝรั่งและลูกอมอาหารพร้อมปรุงและอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคทันทีอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ และอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม

กลุ่มที่ 4 อาหารทั่วไป  คือ อาหารที่นอกเหนือจาก กลุ่ม 1-3 โดยส่วนมากใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตหรือปรุงประกอบอาหาร ได้แก่ พืชและผลิตภัณฑ์สัตว์และผลิตภัณฑ์แป้งและผลิตภัณฑ์, เครื่องปรุงรสเครื่องเทศน้ำตาลผลิตภัณฑ์สำหรับทำอาหารชนิดต่าง ๆ ที่ยังไม่พร้อมบริโภค, ข้าวในภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่าย, สารสกัด/สารสังเคราะห์ และสารอาหาร

 

next.png   กรณีใดบ้างที่ต้องยื่นขออนุญาต

ต้องขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร กรณีที่สถานประกอบการมีการผลิตอาหารรวมถึงการแบ่งบรรจุอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายสินค้าไปจำหน่ายยังร้านค้าต่าง ๆ หรือแหล่งจำหน่ายสินค้า

ต้องขออนุญาตสถานที่นำเข้าอาหาร กรณีที่มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการจำหน่ายภายในประเทศ

ต้องขออนุญาตผลิตภัณฑ์ (ขอรับเลขสารบบอาหาร) กรณีที่มีการผลิต หรือ นำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อจำหน่ายอาหาร ดังนี้

   • อาหารกลุ่มที่ 1 อาหารควบคุมเฉพาะ
   • อาหารกลุ่มที่ 2 อาหารกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
   • อาหารกลุ่มที่ 3 อาหารที่ต้องมีฉลาก

*ทั้งนี้ อาหารกลุ่มที่ 4 อาหารทั่วไป ไม่บังคับต้องยื่นคำขอรับเลขสารบบอาหารก่อนการผลิตหรือนำเข้า แต่หากประสงค์ขอรับเลขสารบบอาหารแล้วจะต้องแสดงฉลากให้ถูกต้อง

ต้องขออนุญาตโฆษณา กรณีที่มีการสื่อถึงคุณภาพ คุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารในสื่อโฆษณา

ต้องยื่นคำขอแก้ไขฯ กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดไปจากเดิมที่เคยได้รับอนุญาตไว้

 

next.png   กรณีใดบ้างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต

  • น้ำนมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และน้ำผึ้ง ที่สถานที่ผลิตอาหารไม่เข้าข่ายโรงงาน และผู้ผลิตจำหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค
  • อาหารที่ผู้ผลิตสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่ผลิตแก่ผู้บริโภคได้ในขณะนั้น เช่น หาบเร่ แผงลอย เป็นต้น
  • อาหารสดที่ไม่ผ่านกรรมวิธีใด ๆ หรืออาหารสดที่ผ่านกรรมวิธีการแกะ ชำแหละ ตัดแต่งหรือวิธีการอื่นใดเพื่อลดขนาด ซึ่งอาจแช่เย็นหรือไม่แช่เย็นและบรรจุในภาชนะที่สามารถมองเห็นสภาพของอาหารสดนั้นได้ เช่น ผักผลไม้สด เนื้อสัตว์ตัดแต่ง เป็นต้น
  • อาหารในภาชนะบรรจุที่ผลิตและจำหน่ายเพื่อบริการภายในร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล สถานที่อื่นในลักษณะทำนองเดียวกันและรวมถึงการบริการจัดส่งอาหารให้กับผู้ซื้อด้วย
  • อาหารที่ผลิตเพื่อการส่งออกเท่านั้น (ยกเว้นผู้ผลิตอาหารกลุ่มควบคุมเฉพาะ ยังต้องขออนุญาตกับอย.) ทั้งนี้สถานที่ผลิตอาหารต้องขออนุญาต

 

next.png   กรณีนำเข้าอาหารผลิตภัณฑ์อาหารวัตถุประสงค์อื่น ๆ

กรณีประสงค์นำเข้าผลิตภัณฑ์อาหาร ด้วยวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการนำเข้าเพื่อจำหน่าย ไม่ต้องขอรับเลขสารบบอาหารแต่ต้องดำเนินการตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

 

next.png   ภาพรวมขั้นตอนการนำเข้าอาหารเพื่อจำหน่ายภายในประเทศ  clickhere.png